Lasten € 1.396 € 1.356
Baten € 1.386 € 1.426
Saldo € 10 € 70

Voldoende capaciteit lijkbezorging

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Op basis van artikel 33 van de Wet op de Lijkbezorging dient iedere gemeente ten minste één algemene begraafplaats te hebben. Hilversum heeft drie gemeentelijke begraafplaatsen: de Noorderbegraafplaats, Zuiderhof en Bosdrift. Deze begraafplaatsen bieden voldoende capaciteit. Alle drie begraafplaatsen zijn rijksmonument en vervullen een groene functie in de wijken.

Het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen gebeurt conform de vastgestelde (milieu-)regels. Uitgangspunt is een kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen in 2015. De kosten voor het instandhouden van en investeren in de gemeentelijke begraafplaatsen van Hilversum worden gedekt uit inkomsten, met name de opbrengsten van begrafenis- en grafrechten.

In 2013 heeft de raad ingestemd met de bouw van crematorium Zuiderhof  en verbouwing van de dienstwoning Zuiderhof tot condoleance-/koffieruimte. In 2015 start de bouw en verbouwing. Ook heeft de raad ingestemd met renovatie van het pand van de begraafplaats Bosdrift. De ruimte voor  asbestemmingen op de begraafplaatsen wordt uitgebreid, onder meer met een columbarium.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Start bouw crematorium ZuiderhofEind 2015 heeft de gemeenteraad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld om de bouw van het crematorium c.a. te kunnen realiseren. De werkzaamheden t.b.v. de bouw van het crematorium, zowel bouwkundig als installatietechnisch, zijn eind 2015 aanbesteed en opgedragen. Begin 2016 is de uitvoering gestart. Juli 2016 is de oplevering gepland.
Start verbouwing dienstwoning Zuiderhof tot condoleance-/koffieruimteDe verbouwing van de dienstwoning Zuiderhof tot een condoleance-/koffieruimte is een integraal onderdeel van de uitvoering van de plannen voor de bouw van het crematorium op de Zuiderhof. Zie 1.
Start renovatie pand Bosdrift (aula en ontvangstruimte)Het bestek voor de restauratie van het entreegebouw van de begraafplaats Bosdrift is in 2015 afgerond. De aanbesteding is gepland in februari 2016, de start bouw in maart 2016. De planning gaat uit van gereedkomen van de restauratiewerkzaamheden eind 2016.
Uitbreiding ruimte voor asbestemmingenDe realisatie van een columbarium op de Zuiderhof heeft een relatie met de bouw van een kleinschalig crematorium op deze begraafplaats, die door de gemeenteraad eind 2013 geaccordeerd is. Wanneer de bouwwerkzaamheden van het crematorium zijn afgerond (medio zomer 2016) wordt aansluitend de ontwikkeling van het columbarium opgestart.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
IKostendekkendheid exploitatie.Rekening82%100%90%10%

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Kostendekkendheid exploitatie.

196.000 minder opbrengsten dan begroot.
Omdat het de landelijke tendens is dat er minder begrafenissen plaats vinden dan in de afgelopen jaren, is een 100% kostendekkendheid niet reëel. Niet alleen het aantal begrafenissen loopt terug, maar familieleden van de overledenen doen ook vaker afstand van het graf.
De kostendekkendheid van de exploitatie begraafplaatsen staat al jaren onder druk, waarbij de exploitatie de afgelopen jaren niet kostendekkend was. Het doel is om op langere termijn een kostendekkende exploitatie te garanderen. Dat is mede de onderlegger van het raadsbesluit om een kleinschalig crematorium te (laten) realiseren. In de eerste helft van 2014 is dit uitgewerkt in een inrichtings- en uitvoeringsplan, waarbij ook de exploitatie van de begraafplaatsen aan de orde is geweest.
Het op langere termijn kostendekkend maken van de begraafplaatsen, is in bovengenoemd onderzoek meegenomen. Op dit moment wordt, in antwoord op de wens van de Raad om het crematorium en de begraafplaatsen op afstand te zetten, een exploitatie- en organisatieplan opgesteld. Dit plan wordt in het 2e kwartaal 2016 ter besluitvorming aan College en Raad aangeboden.
In 2014 liep het tekort in de exploitatie al op naar - € 215.000 en dit jaar bedraagt het exploitatietekort - € 196.000.
In de begroting 2016 is met deze verlaging van de baten rekening gehouden.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging1.396-1.38610
Realisatie1.356-1.426-70
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)-40-40-80

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

kapitaallasten

-22

-22

1

vrijval onderhoudsvoorziening

-200

-200

2

baten begraafplaatsen

196

196

3

afkoop onderhoud graven

-35

-35

4

overige verschillen

-18

-1

-19

Totaal verschil

-40

-40

-80

Toelichting

  1. De afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten) zijn gebaseerd op de investeringen tot 31 december 2014. Door vertraging in de uitvoering van de investeringen zijn de werkelijke kapitaallasten lager dan begroot.
  1. In de Meerjaren Onderhoudsvoorzieng  zijn o.a. bedragen opgenomen voor het onderhoud van gebouwen van de begraafplaatsen Volgens de algemene uitgangspunten van deze  Meerjaren Onderhouds Voorziening MOP (en van andere voorzieningen) moeten voorzieningen te allen tijde op het juiste niveau zijn en kan een overwaarde vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.  Als gevolg hiervan valt dit bedrag vrij ten gunste van onderhoud gebouwen begraafplaatsen.
  1. Het aantal begrafenissen loopt terug waardoor  € 196.000 minder opbrengsten zijn gerealiseerd dan begroot. Omdat het de landelijke tendens is dat er minder begrafenissen plaats vinden dan in de afgelopen jaren, is een 100% kostendekkendheid niet reëel. Niet alleen het aantal begrafenissen loopt terug, maar familieleden van de overledenen doen ook vaker afstand van het graf. De kostendekkendheid van de exploitatie begraafplaatsen staat al jaren onder druk, waarbij de exploitatie de afgelopen jaren niet kostendekkend was. Het doel is om op langere termijn een kostendekkende exploitatie te garanderen. Dat is mede de onderlegger van het raadsbesluit om een kleinschalig crematorium te (laten) realiseren. In de eerste helft van 2014 is dit uitgewerkt in een inrichtings- en uitvoeringsplan, waarbij ook de exploitatie van de begraafplaatsen aan de orde is geweest. Het op langere termijn kostendekkend maken van de begraafplaatsen, is in bovengenoemd onderzoek meegenomen. Op dit moment wordt, in antwoord op de wens van de Raad om het crematorium en de begraafplaatsen op afstand te zetten, een exploitatie- en organisatieplan opgesteld. Dit plan wordt in het 2e kwartaal 2016 ter besluitvorming aan College en Raad aangeboden. In 2014 liep het tekort in de exploitatie al op naar - € 215.000 en dit jaar bedraagt het exploitatietekort - € 196.000. In de begroting 2016 is met deze verlaging van de baten rekening gehouden.
  1. Meer nabestaanden hebben het grafonderhoud afgekocht dan in de begroting is aangenomen.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 06.01

Leefbaarheid

Hilversum is een veilige en leefbare gemeente

Lasten € 1.859 € 1.905
Baten € -461 € -602
Saldo € 2.320 € 2.507
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 06.02

Milieubescherming

Gescheiden inzameling en verwerking huishoudelijk afval

Lasten € 8.782 € 7.894
Baten € -8.109 € -7.646
Saldo € 16.891 € 15.540
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 06.03

Milieubescherming

Schoon oppervlakte- en grondwater

Lasten € 8.810 € 8.837
Baten € -8.564 € -8.634
Saldo € 17.374 € 17.471
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 06.04

Natuur

Natuurbehoud en -beheer

Lasten € 659 € 636
Baten € 0 € 0
Saldo € 659 € 636
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 06.05

Begraven en cremeren

Voldoende capaciteit lijkbezorging

Lasten € 1.396 € 1.356
Baten € -1.386 € -1.426
Saldo € 2.782 € 2.781
Ga naar beleidsdoel