Lasten € 1.859 € 1.905
Baten € 461 € 602
Saldo € 1.398 € 1.303

Hilversum is een veilige en leefbare gemeente

Begroting: toelichting op beleidsdoel

De gemeente werkt aan een schone bodem, goede luchtkwaliteit, veilig transport van gevaarlijke stoffen en een aanvaardbare geluidsbelasting, en streeft naar klimaatneutraliteit.

Duurzaamheid
Uit het coalitieakkoord: "Het college voert een duurzaamheidsprogramma uit dat in lijn ligt met het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie, PvdA en GroenLinks." De gemeenteraad heeft in juni 2012 unaniem de Visie Klimaatneutraal Hilversum 2050 en het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2012-2015 vastgesteld. Voor 2020 zijn een aantal tussendoelstellingen opgenomen, waaronder een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie, en een reductie van 30% ten opzichte van 1990 van de CO2-uitstoot door de woningvoorraad in Hilversum. De raad ontvangt elk half jaar een voortgangsrapportage duurzaamheid. Indicator is de CO2-uitstoot van Hilversum.

Geluid
De gemeente bevordert een gezonde leefomgeving door geluidshinder te voorkomen of te beperken. Om nieuwe geluidshindersituaties te voorkomen maakt de gemeente bij (verkeers-)plannen een goede ruimtelijke afweging, op basis van akoestische onderzoeken. Bestaande geluidshinder langs de spoorlijnen Amsterdam-Amersfoort en Hilversum-Utrecht wordt aangepakt. Het ministerie van VROM (nu: I&M) heeft een subsidiebedrag toegezegd van € 2.526.000 voor uitvoeringsmaatregelen en € 714.000 voor voorbereidingskosten. In 2015 heeft Prorail de geluidsschermen aan de Van Linschotenlaan geplaatst in oktober en de plaatsing van de minischermen uitgesteld in verband met de veiligheid van het ontwerp. Prorail maakt hiervoor in overleg met Hilversum een nieuw ontwerp.

Lucht
Het RIVM rapporteert in opdracht van de gemeente jaarlijks over de luchtkwaliteit in Hilversum. Daarvoor heeft de gemeente twee meetstations, één voor achtergrondconcentratie in Laren en één voor het verkeersbeeld aan de Johannes Geradtsweg in Hilversum. De luchtkwaliteit in Hilversum voldoet aan de Europese normen. De gemeente weegt luchtkwaliteit mee als criterium bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Externe Veiligheid
De gemeente Hilversum werkt aan de borging van de risico’s met betrekking tot de externe veiligheid. Dit doet zij in het verband Gewest Gooi- en Vechtstreek, en met de Brandweer Gooi- en Vechtstreek. De gemeente draagt zorg voor de routering van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg. Daarnaast vertaalt zij de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot externe veiligheid - denk daarbij aan het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen - in consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen in Hilversum langs landelijke transportroutes.

Verkeer
Hilversum wil een gemeente zijn waar het goed en gezond leven is, en zoekt daarom naar de optimale balans  tussen de verschillende aspecten die bijdragen aan de leefbaarheid. Denk daarbij aan de bereikbaarheid van de stad versus de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast die het verkeer met zich meebrengt. Verder zal de gemeente conform het coalitieakkoord niet meewerken aan initiatieven die er toe kunnen leiden dat het aantal en het soort vliegbewegingen boven Hilversum significant wijzigt.

Bodem
Het ISV-bodemsaneringsprogramma (inclusief Anna’s Hoeve) is onderdeel van het Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (beleidsdoel 7.3). In 2015 worden de lopende projecten afgerond. Met deze werkzaamheden geeft Hilversum invulling aan onder andere de volgende doelen:
·alle locaties die (mogelijk) risico’s voor de volksgezondheid, risico’s voor verspreiding of ecologische risico’s opleveren, worden onderzocht, indien nodig gesaneerd of beheerst;
·bodemverontreiniging mag de stedelijke ontwikkeling niet doen stagneren;
·grootschalige grondwaterverontreiniging wordt in samenwerking met andere partijen door middel van gebiedsgerichte aanpak beheerst en/of gesaneerd.
Daarnaast zoeken gemeente en provincie samen naar aanvullende financiële middelen voor de uitvoering van  bodemprojecten in de toekomst.

De gemeente zorgt voor goede voorlichting over de bodemgesteldheid en digitale toegang tot bodeminformatie. Tevens voert de gemeente reguliere beheerstaken uit, zoals nazorg op bodemsaneringslocaties, en correct omgaan met bodemverontreiniging bij wegwerkzaamheden en gemeentelijke ontwikkelprojecten. Ook beoordeelt de gemeente bodem- en wateraspecten bij ruimtelijke  plannen. Verder vervult de gemeente haar taak als bevoegd gezag bij de beoordeling van o.a. aanvragen voor een omgevingsvergunning.
In 2015 zal de gemeente keuzes voorbereiden voor het beleid voor de ondergrond, zoals over bodemenergie (warmte/koude opslag) en kabels en leidingen. Dit met het oog op de Structuurvisie Ondergrond (STRONG), die het Rijk naar verwachting in de loop van 2015 vaststelt, en dat als kader voor nieuw beleid zal dienen.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Twee rapportages over Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2012-2015 (halfjaarlijks).Rapportage duurzaamheid januari-juni is opgeleverd en behandeld in Beeldvormde Sessie duurzaamheid. In het tweede halfjaar is een evaluatie 2012-2015 opgesteld en gepresenteerd in een tweede Beeldvormende Sessie duurzaamheid. Op basis daarvan is gezien de grote opgave om de duurzaamheidsdoelstellingen 2020 te kunnen halen de keuze gemaakt om de aandacht volledig te richten op het nieuwe programma Duurzaam Hilversum 2016-2020 en niet op een separate halfjaarrapportage.
Uitvoering van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.De projecten zijn in uitvoering, zie de bovenstaande rapportage en evaluatie. Daaruit blijkt dat de verduurzaming niet snel genoeg gaat om de tussendoelen voor CO2 reductie in 2020 te halen. Daarom is het nieuwe programma Duurzaam Hilversum gericht op extra inzet van gemeente en samenleving, oa door Green Deals te sluiten en een Energieplatform op te richten als lokale klimaattop.
Start uitvoering saneringsprogramma geluid spoorlijnen.Prorail heeft de geluidsschermen aan de Van Linschotenlaan geplaatst in oktober en de plaatsing van de minischermen uitgesteld in verband met de veiligheid van het ontwerp. Prorail maakt hiervoor in overleg met Hilversum een nieuw ontwerp.
Opstellen jaarrapportage luchtmeetnet Johannes Geradtsweg.Het RIVM heeft in 2015 over drie jaren rapportages luchtkwaliteit opgeleverd: in juni over 2013, in oktober over 2014 en in december over 2015. Daarmee heeft het RIVM de achterstand in deze rapportages ingelopen. De luchtkwaliteit vertoont een stabiel beeld en voldoet aan de Europese normen.
Afronding ISV bodemprojecten.De ISV bodemprojecten zijn in uitvoering. De uitvoering loopt door t/m augustus 2018. De provincie heeft als budgethouder ISV alle Noordhollandse gemeenten deze extra tijd geboden.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
ICO2-uitstoot Hilversum als geheel (*)Klimaat monitor, ministerie I&M492 kiloton CO2 (2008)440473 (2013)33

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

(*) Bij de berekening van de kengetallen is de uitstoot in 2008 als referentiejaar genomen en als horizon een CO2-uitstoot van 0 in het jaar 2050. Dit betekent een jaarlijkse afname van 12 kiloton CO2.

CO2-uitstoot Hilversum als geheel (*)

 De CO2 reductie gaat trager dan gewenst. Het tempo van de investeringen door de maatschappij in energiebesparing en de opwekking van duurzame energie is sterk bepalend voor het tempo van CO2 reductie. Bron: Klimaatmonitor ministerie I&M van 2015 op basis van gegevens 2013.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging1.859-4611.398
Realisatie1.905-6021.303
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)46-141-95

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Transitorische post  duurzaamheid

275

-275

                      0

1

tranistorische post  sanering railverkeer

-176

176

                     0

2

duurzaamheidsmaatregelen Anna 's Hoeve

-50

-50

3

verrekeningen met Gewest

33

-33

                     0

4

overige

-36

-9

-45

Totaal verschil

46

-141

-95

Toelichting:

  1. De duurzaamheidsprojecten worden verrekend met de daarvoor ingestelde transitorische post.
  1. Het project sanering railverkeerslawaai wordt verrekend met de daarvoor ingestelde transitorische post.
  1. Voor de nazorg grondberg Anna’s Hoeve is jaarlijks  50.000 gereserveerd. Deze nazorg is een wettelijke verplichting volgens de Wet Bodembescherming (WBB) die de gemeente na afronding van de sanering opgelegd krijgt door de provincie. In 2015 is de sanering echter nog niet afgerond, waardoor er ook nog geen sprake kan zijn van nazorg.  Daarom is er in 2015 niets aan uitgegeven. Deze  nazorg bestaat uit zowel controle van de toplaag van de grondberg als eventueel herstel hiervan, zodat de onderliggende verontreinigde bodem goed afgedekt blijft. Daarom is dit budget structureel opgenomen.
  1. Aanvullende duurzaamheidsprojecten werden door het Gewest gesubsidieerd.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 06.01

Leefbaarheid

Hilversum is een veilige en leefbare gemeente

Lasten € 1.859 € 1.905
Baten € -461 € -602
Saldo € 2.320 € 2.507
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 06.02

Milieubescherming

Gescheiden inzameling en verwerking huishoudelijk afval

Lasten € 8.782 € 7.894
Baten € -8.109 € -7.646
Saldo € 16.891 € 15.540
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 06.03

Milieubescherming

Schoon oppervlakte- en grondwater

Lasten € 8.810 € 8.837
Baten € -8.564 € -8.634
Saldo € 17.374 € 17.471
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 06.04

Natuur

Natuurbehoud en -beheer

Lasten € 659 € 636
Baten € 0 € 0
Saldo € 659 € 636
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 06.05

Begraven en cremeren

Voldoende capaciteit lijkbezorging

Lasten € 1.396 € 1.356
Baten € -1.386 € -1.426
Saldo € 2.782 € 2.781
Ga naar beleidsdoel