Artikel 26 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat in het jaarverslag de paragrafen moeten worden opgenomen die ingevolge artikel 9 van het BBV in de programmabegroting zijn opgenomen. Deze dienen de verantwoording te bevatten van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen.
In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de
financiële positie van de gemeente Hilversum. De paragrafen zoals opgenomen in de
programmabegroting 2015 bevatten beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten.

De hierna volgende paragrafen bevatten de verantwoording op rekeningbasis hiervan. Het BBV stelt onder bovengenoemd artikel 9 een aantal paragrafen verplicht. Deze paragrafen gaan over de volgende onderwerpen:

1. Lokale heffingen.
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
3. Onderhoud kapitaalgoederen.
4. Financiering.
5. Bedrijfsvoering.
6. Verbonden partijen.
7. Grondbeleid.