Financieel resultaat
De financiële eindafrekening over 2015 is positief. We houden inclusief het Sociaal Domein afgerond € 9 mln over. Dat is € 10,1 mln meer dan was begroot, waarvan € 3,7 mln betrekking heeft op het Sociaal Domein. Een mooi resultaat, waarbij het gelukt is de nieuwe zorgtaken zo te organiseren dat de bewoners er zo min mogelijk van merkten. Verder zijn er in 2015 heel wat plannen in de steigers gezet en is -volgens schema- de eerste € 1,5 mln van de nieuw houdbaarheidsopgave van € 6 mln gerealiseerd.

Hoewel dit resultaat tevreden stemt en wij op een aantal zaken zelf hebben ingezet, heeft een deel van het resultaat te maken met ontwikkelingen waarop we geen invloed hadden. In de tabel hieronder hebben wij dit zichtbaar gemaakt.

Het Sociaal Domein presenteren wij in deze tabel apart. Dit heeft te maken met het feit dat de jaarrekeningcijfers eerst exclusief het Sociaal Domein aan u zijn gepresenteerd. Zo blijven deze cijfers herkenbaar. Voor het voordelige resultaat op het Sociaal domein geldt dat het een combinatie is van eigen sturing en externe ontwikkelingen.

Omschrijving

Bedrag

Begrotingssaldo op 31 december 2015

1.100

Rekeningresultaat 2015

-9.000

Voordelig verschil

-10.100

Vrijval gereserveerde middelen Arenapark

-3.700

Vrijval stelpost nieuw beleid

-1.300

Lagere afschrijvings- en rentelasten

-1.100

Hogere baten (ozb en algemene uitkering)

-900

Diverse technische afwijkingen

-1.100

Ziggo

3.700

Hogere personeelskosten

1.200

Onderhoudsuitgaven

-1.500

Grondexploitaties

-1.000

Winsten verkoop niet-strategisch bezit

-700

Nieuwe zorgtaken

-3.700

Externe ontwikkelingen
Voorbeelden van ontwikkelingen van buiten zijn de hogere ozb-opbrengst, die wordt veroorzaakt door een hogere waarde van het onroerend goed dan waarvan uit was gegaan bij de begrotingsopstelling. Verder viel de algemene uitkering hoger uit. De extra inkomsten bedragen in totaal € 0,9 mln.

Een post die opvalt zijn de middelen die voor de inrichting van de openbare ruimte van het Arenapark gereserveerd waren. Met de inrichting van de openbare ruimte kan pas worden gestart, als de ontwikkeling op gang komt van de nog niet ingevulde percelen op het park. Om dezelfde reden die destijds tot het afsluiten van de betreffende grondexploitatie heeft geleid (stilstand in de ontwikkeling van het Arenapark), laten we deze middelen (€ 3,7 mln) nu vrijvallen. Sinds het afsluiten van de grondexploitatie is de afronding van het Masterplan Arenapark namelijk niet dichterbij gekomen. We voegen het bedrag nu toe aan de algemene reserve. Omdat niet uitgesloten kan worden dat we toch nog met verplichtingen geconfronteerd worden, hebben we dit in de paragraaf weerstandsvermogen benoemd.

De lagere afschrijvings- en rentelasten zijn deels terug te voeren op het lage rentepeil. Verder zijn sommige plannen in de uitvoering achterop geraakt. Er is daardoor minder geïnvesteerd (voordeel € 1,1 mln).

Een zelfde fenomeen doet zich voor met betrekking tot de € 2 mln die gereserveerd was voor de uitvoering van de sterprogramma's nieuwe zorgtaken, buurten, mediastad, wonen en centrum. In 2015 is hard gewerkt aan de planvorming. De uitvoering gaat vanaf 2016 lopen. Op de middelen voor 2015 is daarom een bedrag van € 1,3 mln overgehouden. De budgetten voor de uitvoering van de nieuwe plannen zijn in de begroting 2016 verwerkt.

Eigen inzet
Een substantieel effect op het jaarrekeningresultaat heeft de overeenkomst met Ziggo (nadeel € 3,7 mln). In plaats van het afwachten van een uitspraak in een vermoedelijk jarenlang durende gerechtelijke procedure hebben we aangestuurd op een schikking die voor Hilversum zeker ook voordelige kanten heeft. Op basis van de overeenkomst betaalt Hilversum aan Ziggo een schadevergoeding.  Ziggo investeert de komende vier jaar op haar beurt hetzelfde bedrag in  de mede-ontwikkeling van Hilversumse projecten, die op verschillende manieren de onderlinge band tussen de inwoners versterken. Verder koopt Ziggo de exploitatieovereenkomst uit 1996 af. € 500.000 van die afkoopsom wordt gestort in de bestemmingsreserve regionaal mediacentrum (RMC).

De kosten van extra inzet van capaciteit waren € 1,2 mln. De nieuwe regelgeving van het rijk heeft het nodige van ons gevraagd. Er is geïnvesteerd in de implementatie van de vennootschapsbelasting-plicht, de wet Markt en Overheid en de interne control. Verder hebben ook de invoering van het sociaal domein en de problematiek van de statushouders de nodige inspanning gekost.
De voorzieningen zijn verlaagd met een bedrag van € 1,5 mln, omdat wij het onderhoud van gemeentelijke gebouwen efficiënter uitvoeren. Verder sturen wij bij de grondexploitaties op marktconforme prijzen voor de nog uit te geven kavels grond. Ons niet-strategisch vastgoed hebben wij met winst kunnen verkopen.

Sociaal domein
Met de overname van de nieuwe taken van het rijk heeft de gemeente de opgave om inwoners continuïteit van zorg te bieden. In 2015 gold voor inwoners met een doorlopende indicatie het overgangsrecht, op grond waarvan zij dezelfde zorg hebben ontvangen als in voorgaande jaren. Deze continuïteit van zorg, én de zorg voor inwoners die in 2015 zijn ingestroomd, is in 2015 effectief en efficiënt uitgevoerd. Over 2015 houden we € 3,7 miljoen over op de budgetten die we van het rijk voor de uitvoering van Jeugd/Wmo hebben ontvangen. Niet door in de zorg te snijden, maar door de zorg voor minder geld te leveren. Deels komt dit door gunstige prijsafspraken via regionale inkoop. Een andere verklaring is dat wij alleen de werkelijk gerealiseerde zorguren vergoeden. Ons
-regionale- inkoopsysteem is daarmee efficiënter dan het systeem van voor de decentralisering van de AWBZ-taken, waarin onder meer met zorgklasses werd gewerkt.

De risico’s houden wij in beeld
De jaarstukken laten een positieve ontwikkeling zien. De schuldpositie is stabiel en is zelfs licht afgenomen ten opzichte van de begroting. We hebben een goed beeld van de risico’s die op ons afkomen en kunnen die heel goed opvangen. De nieuwe zorgtaken hebben niet tot een toename van de risico’s geleid.

Een gedetailleerdere toelichting op het resultaat van deze jaarrekening is op diverse plekken in deze jaarstukken te vinden: In het jaarverslag, in het onderdeel programmaverantwoording en in hoofdstuk 7.2 van de jaarrekening