ACTIVA

2015

2014

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

261.787

257.738

investeringen met een economisch nut

165.836

162.150

investeringen met een econ. nut waarvoor een heffing mogelijk is

26.257

27.616

investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

69.694

67.973

Financiële vaste activa

3.950

3.930

overige langlopende leningen

1.247

1.248

overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van > één jaar 

789

774

bijdragen aan activa in eigendommen van derden

1.914

1.907

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

24.082

23.852

niet in exploitatie genomen bouwgronden 

7.132

7.333

onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

16.912

16.481

gereed product en handelsgoederen

39

39

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

29.995

21.942

vorderingen op openbare lichamen

11.007

10.937

overige vorderingen

18.988

11.005

Liquide middelen

19

17

Overlopende activa

7.398

7.669

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

61.494

53.480

TOTAAL

327.231

315.148

Bedragen  x € 1.000, per 31 december

PASSIVA

2015

2014

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

91.778

86.530

reserves:

82.739

79.140

   1. de algemene reserve

63.142

57.730

   2. bestemmingsres. om schommelingen op te vangen in tarieven derden

1.389

2.244

   3. overige bestemmingsreserves

18.209

19.165

resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening

9.040

7.390

Voorzieningen

9.075

8.964

Vaste schulden met rentetypische looptijd > één jaar 

162.669

158.841

onderhandse leningen van banken en overige financiële instellingen

162.274

158.480

waarborgsommen

396

362

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < één jaar

49.763

42.361

bank- en girosaldi

22.343

23.999

overige schulden

27.420

18.362

Overlopende passiva

13.946

18.452

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

63.709

60.812

 TOTAAL 

327.231

315.148

Bedragen  x € 1.000, per 31 december

Verstrekte borgstellingen of garantstellingen aan natuurlijke en rechtspersonen

€ 426.672.255