Lasten € 33.640 € 32.554
Baten € 2.438 € 3.075
Saldo € 31.202 € 29.479
bedragen X €1.000

Portefeuillehouder

E.J.G. van der Want

Missie

De doelstelling van dit programma is om zoveel mogelijk inwoners in staat te stellen volwaardig mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. Kinderen en jongeren moeten zich kunnen ontwikkelen om zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Voor kinderen die het nodig hebben biedt Hilversum ondersteuning, zodat elk kind zich kan ontplooien. In sommige gezinnen is gezond en veilig opgroeien van kinderen geen vanzelfsprekendheid. De gemeente wil ook deze gezinnen perspectief bieden op volwaardig meedoen. We gaan zoveel mogelijk uit van eigen kracht van mensen en bieden ondersteuning waar dat nodig is.