De programmabegroting 2015 was de eerste begroting van het nieuwe gemeentebestuur in de bestuursperiode 2014-2018. Het was tevens de laatste begroting ‘oude stijl’. Een lang gekoesterde ambitie van de hele gemeenteraad om een programmabegroting te hebben, die goed toegankelijk is voor Hilversumse inwoners, ondernemers en organisaties en die nadruk legt op onderwerpen die politieke prioriteit hebben, is in 2015 behaald. Na goed overleg tussen rekeningencommissie, raad en college stelde de gemeenteraad in november 2015 een geheel vernieuwde programmabegroting vast.

Ten opzichte van 2014 was de begroting voor 2015 zo’n € 43 mln hoger. De oorzaak was de grote decentralisatie (overdracht) van Rijkstaken op het gebied van jeugd, zorg en werk naar de gemeente. Met die middelen kreeg de gemeente Hilversum ook meer verantwoordelijkheden en taken voor Hilversumse inwoners en organisaties. De belangrijkste opgave voor 2015 was de nieuwe zorgtaken zo te organiseren dat inwoners van Hilversum daar zo min mogelijk van merkten. Wij vinden dat dat gelukt is en werken inmiddels aan het hervormen van deze zorgtaken, zodat ze ook financieel gaan passen binnen de daarvoor door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Dat is een grote opgave.

In 2015 is met focus gewerkt aan de vijf grote politieke prioriteiten. Naast de Nieuwe Zorgtaken zijn dat het centrum van Hilversum, de mediastad als economisch zwaartepunt, de kwaliteit  van het wonen in Hilversum en zelfbewuste actieve buurten. Onder de vlag van #verdermethilversum deden we in 2015 voor deze thema’s eenopeningsbodaan de stad: een uitnodiging om met de gemeente goede plannen te maken en uit te voeren. De ambitie van de gemeente is dat inwoners, ondernemers en organisaties steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor een bruisend en sociaal Hilversum. Een andere verhouding tussen overheid en samenleving, die van de gemeente steeds meer flexibiliteit en ‘loslaten’ vraagt. De gemeenteraad oriënteerde zich in het voorjaar van 2015 op dit thema in een kerntaken- en rollendiscussie, o.m. over de onderwerpen economie en sport. Na hetopeningsbodwaren we actief in gesprek met de stad: in buurten, in onze contacten met inwoners, instellingen en ondernemers en in onze zakelijke overeenkomsten. We zagen in 2015 de eerste tekenen dat de beweging die in gang is gezet aanslaat: een Stadsfonds, de eerste Hilversumse Energiecorporatie, de viering van 100-jaar Dudok en de start van de Hilversum Media Campus. De resultaten van de vijf prioriteiten worden hieronder verder gepresenteerd.

De gemeente is geen koekjesfabriek. We staan met onze voeten in de stad. Naast het ontwikkelen en uitvoeren van plannen met inwoners, ondernemers en organisaties wordt de gemeente dagelijks geconfronteerd met thema’s en gebeurtenissen uit de stad en samenleving. We noemen de onderbreking van het acht uur journaal door een indringer. We reageerden op de toestroom van Vluchtelingen door het oprichten van een regionaal Opvangverbond. Met het vuurwerkverbond in het centrum werd Hilversum veiliger en staan we landelijk op kaart. Een indruk van wat in Hilversum beweegt en bruist staat in het burgerjaarverslag: www.bjvhilversum.nl/index.php?nr=1

De financiële eindafrekening over 2015 is positief. We houden afgerond € 9 mln over. Dat is een mooi resultaat, omdat na eerdere bezuinigingsrondes ter waarde van € 13 mln deze coalitie een nieuwe houdbaarheidsopgave van € 6 mln is gestart, waarvan in 2015 € 1,5 mln is gerealiseerd. Daarmee liggen we op schema. Daarbij hebben we de nieuwe zorgtaken zo georganiseerd dat de bewoners er zo min mogelijk van merkten en hebben we heel wat plannen in de steigers gezet.

Nieuwe zorgtaken: continuïteit en zorg op maat

In het sociaal domein heeft Hilversum sinds 1 januari 2015 te maken met nieuwe zorgtaken op het gebied van jeugd, WMO en participatie. De gemeente ziet dit als een kans om ondersteuning op maat te kunnen bieden, zodat inwoners in staat zijn mee te kunnen doen in de samenleving. Met deze ondersteuning wordt de kwaliteit van leven én de samenleving sterker.  
Dit zijn de resultaten van de in de Sternota 2015 gestelde doelen:

Realisatie van een goede ondersteuning van onze inwoners in het overgangsjaar (‘een zachte landing’)
Het eerste overgangsjaar voor de nieuwe zorgtaken was spannend voor zowel inwoners, instellingen als gemeente. Het doel was vooral om inwoners zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van de nieuwe regelingen en continuïteit van zorg te kunnen garanderen. Uit gesprekken met inwoners en instellingen blijkt dat dit redelijk goed is geslaagd. Er is in het eerste jaar een gering aantal klachten en bezwaarschriften ontvangen. Daarmee lijkt het eerste uitvoeringsjaar redelijk soepel te zijn verlopen.
In 2015 is het Sociaal Plein gestart met het maken van nieuwe afspraken over de ondersteuning, zowel bij nieuwe instroom als herindicaties. Om meer inzicht te krijgen in de behoeften van inwoners, wordt met hen een keukentafelgesprek gevoerd. Deze vorm, die door inwoners als prettig wordt ervaren, is de basis voor nieuwe passende afspraken.

Realisatie van een integrale toegang Sociaal Plein
In het sociaal domein heeft het Sociaal Plein een belangrijke nieuwe spilfunctie. In dit eerste jaar blijkt dat inwoners en professionals het Sociaal Plein al goed weten te vinden. Het afgelopen jaar zijn extra investeringen gedaan om de nieuwe gemeentelijke toegangsrol goed in te kunnen vullen. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de bekendheid van het Sociaal Plein binnen het medische circuit. Dit biedt aanknopingspunten voor de toekomst.

Realisatie van nieuw beschut werk (helderheid Tomin) en verkenning van nieuwe vormen van dagbesteding
De raad heeft medio 2015 besloten dat de gemeente geen nieuwe beschutte werkplekken meer aanbiedt. Wel wordt gekeken naar de mogelijkheden van inwoners en of er een ondersteuningstraject op kan worden aangepast. Dit kan resulteren in een economische of sociale werkplek. Daarnaast is het project ‘ontmoeten in de buurt’ gestart. Hierin wordt gekeken hoe de diverse vormen van inloop en dagbesteding kunnen worden gebundeld.

Realisatie van voorbeeldfunctie gemeente in het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking
In 2015 heeft de gemeente deze nieuwe opgave verwerkt in haar personeelsbeleid. Ook zijn collegeleden gestart als buddy van een werkzoekende. Zo konden zij zelf ervaren wat nodig is voor een goede begeleiding naar betaald werk.

Sociaal beleid is leidend bij de behandeling van een vergunningsaanvraag
De eigen regelgeving mag niet belemmerend werken bij het ontplooien van nieuwe initiatieven in het sociaal domein. De gemeente wil stimuleren dat werkgevers mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Medio 2015 is daarom het werkgeversservicepunt (WSP) geopend. Dit samenwerkingsverband tussen gemeenten in Gooi en Vechtstreek heeft nauw contact met het UWV. Ook de buurtcoördinatoren die in de tweede helft van 2015 zijn gestart, zijn een belangrijke spil in het faciliteren van nieuwe initiatieven vanuit buurten.

Grip op inhoud en financiën
Inhoudelijk en financieel is de gemeente steeds meerin control. De samenwerking op het gebied van inkoop met gemeenten in Gooi en Vechtstreek draagt daar aan bij. Met de regiogemeenten is in 2015, in afstemming met een accountant, een controleprotocol ontwikkeld.

En verder: niet alleen transitie, maar ook doorwerken aan de transformatie
In 2015 is ook geïnvesteerd in vernieuwing en verandering. De leden van de Taskforce hebben een ambassadeursrol en zetten zich in voor de samenwerking in het sociaal domein tussen professionals. Onderdeel hiervan is de medio 2015 gestarte serie ‘kijkjes in de keuken’, waarin instellingen andere professionals in hun ‘keuken’ uitnodigen. Deze formule wordt gewaardeerd.

Centrum: voorstelling van de toekomst en planvorming
Het centrum van Hilversum heeft van oudsher een lokale en (boven)regionale functie. Deze positie staat onder druk. Afgelopen jaren namen de bezoekersaantallen af en kwamen steeds meer winkelpanden leeg te staan. Het tij moet worden gekeerd en daarom is de ambitie uitgesproken een aantrekkelijk centrum te realiseren dat aansluit bij de identiteit van Hilversum. Een centrum waar zowel Hilversummers als bezoekers van buiten graag komen, waar het aantrekkelijk is om te ondernemen en culturele initiatieven te ontplooien en waar mensen graag wonen.

De ‘12 uur van Centrum Hilversum’, op 24 juni, was daarbij een belangrijke dag waarop bewoners, ondernemers, organisaties, raadsleden en college hun ambities, zorgen en dromen over het centrum deelden. Deze informatie is verwerkt in de Centrumvisie die op 18 november is vastgesteld. Deze vormt een belangrijk fundament voor het programma Centrum. Tegelijkertijd is gewerkt aan een fors aantal projecten en activiteiten. 2015 stond daarmee in het teken van enerzijds ambities voor het centrum, en de voorstelling van hoe mooi het gaat worden, en anderzijds van planvorming.
Dit zijn de resultaten van de in de Sternota 2015 gestelde doelen:

Aangename pleinen
Het creëren van aangename pleinen was een van de punten uit de Sternota. In 2015 is unaniem ingestemd met de plannen voor de herinrichting van het Marktplein. Het plein wordt ingericht tot aantrekkelijk markt- en evenementenplein met veel bomen rond het plein. Daarnaast heeft het college besloten de voormalige begraafplaats naast het St. Aloysiuscollege te transformeren tot een klein stadspark. Samen met de school en buurtbewoners is voor de naam Vitushof gekozen.

Fraaie panden
Om de aantrekkingskracht van het centrum te vergroten, is het gevelherstelfonds gelanceerd. Ondernemers en vastgoedeigenaren worden hiermee gestimuleerd de kwaliteit van hun gevels weer zichtbaar te maken. Voor de voormalige Eurobioscoop is een tender uitgeschreven om te komen tot restauratie en een exploitant die ook voor levendigheid zorgt op dagen dat er geen markt of evenement is.

Aantrekkelijk aanbod
Een uitgebreid en divers aanbod aan winkels, horeca en cultuur is noodzakelijk voor een aantrekkelijk centrum. In 2015 is de herontwikkeling van Hilvertshof gestart. Op andere plaatsen in het centrum hebben zich nieuwe ondernemers gevestigd of hebben bestaande ondernemers hun zaak uitgebreid. Zo blijft het aanbod in ontwikkeling. Om Hilversummers en bezoekers van het centrum te informeren, is besloten meerdere interactieve schermen te plaatsen. Deze schermen bieden informatie over onder andere evenementen. Ook wordt door Hilversumse creatieve bedrijven speciaal voor deze schermen content geproduceerd en kunnen er interactieve games worden gespeeld. Het eerste scherm werd eind 2015 geplaatst op het Stationsplein.

Prettig woon- en leefklimaat
Het college wil de woonfunctie van het centrum versterken, onder meer omdat dit bijdraagt aan de levendigheid en sociale veiligheid. Om een prettig woon- en leefklimaat in de binnenstad te bewerkstelligen, worden diverse maatregelen genomen. Een ervan is het plaatsen van ondergrondse afvalbakken in het centrum waardoor afvalzakken op straat tot het verleden behoren.
Ook worden op diverse locaties nieuwe woningen gerealiseerd, zoals op de voormalige ING-locatie en aan de Veerstraat.


Gastvrijheid

Een aantrekkelijk centrum is goed bereikbaar en gastvrij. De planvorming voor het gebied Emmastraat/Gooilandplein/Groest-Zuid is opgestart om te komen tot een logischere route richting centrum en een betere doorstroming. Als het aan het college ligt, gaat ook het Stationsgebied de komende jaren op de schop. Het gebied moet uitnodigend zijn.

Stevig partnerschap
De gemeente heeft samen met de centrumpartners een centrummanager aangesteld die de schakel vormt tussen ondernemers, organisaties en de gemeente. Deze centrummanager is eind 2015 aan de slag gegaan. Met het oprichten van een stichting voor het centrummanagement wordt de samenwerking geformaliseerd. Ook de contacten met centrumbewoners, erfgoedpartijen en andere belangenorganisaties zijn belangrijk voor de gemeente. Op regelmatige basis zijn Centrumtafels georganiseerd.

Een dynamische en beleefbare Mediastad: in het hart van de Digital Media Valley
Hilversum en media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hilversum is de Mediastad van Nederland, dé plek voor mediamakers. Dit moet zichtbaar en voelbaar zijn in de stad, de regio en de Digital Media Valley, waarvan Hilversum het kloppend hart is. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is noodzakelijk om de groei van de creatieve sector te stimuleren en een innovatief klimaat te creëren, zodat werkgelegenheid en economische slagkracht behouden blijft.  Dit zijn de resultaten van de in de Sternota 2015 gestelde doelen:

De gemeente organiseert zelf
Doel van het college is bedrijven te verbinden aan evenementen, innovatie- en onderwijsprojecten. Daarvoor is de Taskforce Mediastad opgericht met daarin de gemeente en beslissers uit de mediawereld. Daarnaast is er een mediateam actief, bestaande uit tien mensen (5 fte), dat zich inzet voor het realiseren van het programma Mediastad en altijd samenwerkt met bedrijven en maatschappelijke- of kennisinstellingen.

In 2015 hebben organisaties uit de mediasector hun weg naar het Stadsfonds gevonden. Dit heeft geresulteerd in onder meer bijdragen aan belangrijke media-evenementen zoals de steeds populairder wordende Open Studio Dagen (50% groei van het aantal bezoekers in 2015), die voor het eerst ook in het centrum plaatsvonden en het nieuwe aan de Top 2000 gerelateerde Festival De Lijst.

De gemeente maakt de Mediastad zichtbaar en beleefbaar
Hilversum Mediastad is een sterk merk. Al bijna 100 jaar. Om dat zichtbaar en beleefbaar te maken is in oktober een gecombineerd project gestart, met daarin opgenomen citymarketing, een evenementenkader en buitenreclame. Hilversum als thuisbasis van de media wordt versterkt door evenementen, congressen en mediaprijzen die in 2015 in de Mediastad zijn uitgereikt. Bijvoorbeeld de Journalist van het Jaar, de Radioring, Broadcast Media Societies en het Media Park Jaarcongres. Door financiële bijdragen, door ruimtes beschikbaar te stellen in het Raadhuis of exposure te creëren onder andere in het omroepvakblad Broadcast Magazine zijn deze initiatieven ondersteund.

Innovatieve dienstverlening
Met de innovatie van haar eigen dienstverlening draagt de gemeentelijke organisatie zelf ook het DNA van de Digitale Mediastad uit. In 2015 is gestart met een project rondom het openstellen van publieke data voor diverse doelgroepen. Binnen het project wordt gewerkt aan een virtueel platform waarmee data worden verbonden aan fysieke plekken in de stad.

De gemeente werkt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat
Het is de ambitie van de gemeente Hilversum om strategische creatieve bedrijven en kennisinstellingen binnen de stad houden. Dat vergt stevig accountmanagement. In 2015 is een productiebedrijf, ondanks inspanningen van de betrokken partijen, uit Hilversum vertrokken. Andere bedrijven hebben we vastgehouden en nieuwe bedrijven hebben zich gevestigd, bijvoorbeeld vestigen op Werf35 en het Media Park. De verduurzaming van Hilversum strekt zich ook uit tot de creatieve sector: Op het Media Park is een groot project gestart om het park meer duurzaam te maken.

De gemeente ondersteunt talentontwikkeling
De Hilversum Media Campus is de plek waar bedrijven en opleiders uit het hele land elkaar vinden. Samen ontwikkelen zij een goed op de markt aansluitend educatief aanbod dat flexibel en divers is, en innovatie in de mediasector stimuleert. Drie lijnen zijn ontwikkeld: een talentenprogramma, een medialab en een opleidingsaanbod voor studenten. De gemeente en het Media Park werken samen aan het vergroten van de levendigheid op het park door studenten aan te trekken. Media Park Beheer en het MBO College hebben een meerjarig huurcontract gesloten en Studio 3 is nu uitvalsbasis voor studenten. Ook vinden er onderhandelingen plaats met hogescholen over een vestigingsplaats op het Media Park.

De gemeente behartigt de belangen van Mediastad (boven)regionaal en internationaal
Om de Media Valley te versterken wordt op meerdere schaalniveaus samengewerkt. In de samenwerking wordt het onderscheidend vermogen en de kracht van de mediasector in Hilversum ingebracht als belangrijk asset. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt op basis van concrete programma’s en projecten die zowel voor Hilversum en de regio als andere partijen meerwaarde opleveren. In 2015 is de samenwerking met iMMovator voortgezet. Met deze belangrijke mediapartner ontstaat een netwerk van zo’n zesduizend nationale en internationale mediabedrijven waar Hilversum een grote aantrekkingskracht op uitoefent.

De samenwerkingsagenda in de Regio Gooi en Vechtstreek is breed, en de creatieve industrie heeft daarin een prominente rol. Het profiel van creatieve regio wordt primair gevoed door de creatieve industrie die in Hilversum is gevestigd. Vanuit de mediasector worden verbindingen gelegd met zorg, duurzaamheid en toerisme.

Met het oog op het versterken van de Media Valley zijn de contacten met de gemeenten Amsterdam en Utrecht, AEB en EBU in 2015 geïntensiveerd. Dit heeft geresulteerd in aandacht voor het belang van de creatieve industrie in de Regionale Samenwerkingsagenda en de MRA Agenda. Met het Ministerie van OCW is een goede werkrelatie opgebouwd: CLICK Media en Ict, de Hilversum Media Campus en de ontwikkeling van het Muziekcentrum van de Omroep staan structureel op de agenda.

Wonen: nieuwe wijken verrijzen
Hilversum is de ideale woon- en werkplaats omdat het stadse allure en een dorpse sfeer combineert met een prachtige ligging tussen bos en hei midden in de metropoolregio tussen Amsterdam en Utrecht. Hilversum is een populaire vestigingsplaats en groeit gestaag. In tegenstelling tot de landelijke trend is Hilversum aan het verjongen. In 2015 en de verdere toekomst wil Hilversum die verjonging vasthouden door van Hilversum een vitale en gezellige stad te maken. Dat kan door te investeren in wat Hilversum aantrekkelijk maakt, zoals het groen, modern erfgoed, aantrekkelijke huisvesting, ruimtelijke kwaliteit en het hoge voorzieningenniveau. Binnen ambitieuze kaders van duurzaamheid en kwaliteit.

Investeringen krijgen hun beslag in concrete (nieuw)bouwprojecten, herstructurering en transformatie. Niet eerder waren er zoveel (bouw)projecten in Hilversum. Er verrijzen nieuwe wijken, zoals bij Anna’s Hoeve, maar er vindt ook kleinschaliger bouw plaats. Gaten in de stad worden gedicht en het straatbeeld wordt steeds aantrekkelijker. Binnen het sterprogramma Wonen heeft de gemeente de focus gelegd op activiteiten en projecten binnen thema’s, die aansluiten op de hierboven geschetste ambities. Dit zijn de resultaten die in 2015 binnen deze thema’s zijn behaald:

Woningbouw
In 2015 zijn de locaties bepaald waar de honderd extra sociale woningen uit het coalitieakkoord worden gerealiseerd. Voor twee van deze locaties zijn plannen ontwikkeld. Er heeft een second opinion plaatsgevonden van het woonbeleid in Hilversum inclusief onderliggend cijfermateriaal. Hiermee heeft de gemeente een scherper inzicht in de knoppen waar ze in het woonbeleid aan kan draaien om de woonambities te realiseren, zoals het accommoderen van starters en jonge gezinnen. Op basis van de uitkomst kan een nieuw beleid in de woonvisie worden vormgegeven. In 2015 heeft de regio Gooi en Vechtstreek ervoor gekozen de toewijzing van sociale huurwoningen regionaal te reguleren. Daarom en vanwege vernieuwde wetgeving is afgelopen voorjaar de regionale huisvestingsverordening vastgesteld. Mensen met een urgentie, onder wie statushouders, zijn hier ook in meegenomen inclusief samenhangende zorg en begeleiding. Resultaat is een eerlijk en transparant woonruimteverdeelsysteem, waardoor inwoners niet alleen in Hilversum, maar ook in andere regiogemeenten terecht kunnen. Diverse woningbouwplannen zijn in 2015 gerealiseerd, waaronder belangrijke delen van Anna’s Hoeve.

Ruimtelijke kwaliteit
Eind 2015 is een commissie ruimtelijke kwaliteit in het leven geroepen. Deze commissie adviseert de gemeente vanaf 2016 over de ruimtelijke kwaliteit in relatie tot welstand, openbare ruimte en stedenbouw. Samen met de welstandscommissie moet deze commissie kader bieden voor toetsing van concrete herstel-, ontwikkelings- en bouwplannen. Met deze aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit garanderen we een prettige en (esthetisch) aantrekkelijke leef- en woonomgeving, die van Hilversum een nog aantrekkelijker woongemeente maakt.

Duurzaamheid
Een aantrekkelijke woongemeente is een duurzame gemeente. In Hilversum is voor duurzaamheid veel winst te halen in de aanpak van de gebouwde omgeving. Daarbij geldt het adagium “goed voorbeeld doet volgen”. Belangrijk onderdeel van het duurzaamheidsplan 2012-2015 is dan ook het klimaatneutraal maken van de eigen organisatie. In 2015 zijn serieuze stappen gezet en is het plan geëvalueerd. Hieruit blijkt onder meer dat het revolverend fonds voor particulieren die investeren in klimaatvriendelijke maatregelen in huis intensief is aangesproken. Een mooie stap die het afgelopen jaar is gemaakt, is de realisatie van de duurzame gemeentewerf in Hilversum. We blijven ambitieus als het gaat om onze duurzaamheidsdoelstellingen en streven ernaar om als gemeente in 2020 100 kiloton minder CO2uit te stoten. In het nieuwe duurzaamheidsplan 2016-2020 zullen we hiervoor in toenemende mate samenwerking gaan zoeken met maatschappelijke partners.

In de wijk Kerkelanden is een innovatief project gestart. In het kader van VANG (transitie van afval benaderen als grondstof) zijn ondergrondse containers geplaatst voor zowel burgers als ondernemers. Het is uniek in Nederland dat het afval van bedrijven én particulieren in dezelfde container wordt verzameld. Daarmee wordt een slag geslagen naar een hogere efficiëntie van de inzameling van afval

Beleefbare openbare ruimte en het benutten daarvan
Groen en monumenten maken de stad mooier en gezelliger. In 2015 zijn op verschillende plekken in Hilversum speelplekken ingericht en pleinen heringericht. Bij onderhoud aan de wegen is extra geïnvesteerd in groen. Ook was er extra aandacht voor herontwerp, aanleg en onderhoud van plantsoenen. In Hilversum oost en –zuid zijn gebieden aangewezen als beschermd dorpsgezicht vanwege hun bijzonder en/of historisch karakter. Het KRO-gebouw krijgt een nieuwe bestemming. Hiervoor zijn in 2015 de noodzakelijke vergunningen verstrekt waardoor de werkzaamheden in 2016 kunnen beginnen. De besluitvorming tot de realisatie van een crematorium op begraafplaats Zuiderhof is in 2015 afgerond. Het startsein voor de bouwwerkzaamheden is inmiddels gegeven. 2015 was het Dudokjaar en dat is in Hilversum gevierd met verschillende activiteiten. Tenslotte is het afgelopen jaar een begin gemaakt met het actualiseren van het erfgoedbeleid en denken we voor de toekomst aan vormen van stadsherstel.

Vergroenen
Het college ziet graag ‘nieuw groen’ in Hilversum, vooral in het centrum en aan de entreewegen naar de stad. Ook vanuit de raad is deze wens onderstreept met het aannemen van de motie "1000 bomen". De planvorming hiervoor is in 2015 voorbereid en nog tijdens deze raadsperiode zal in Hilversum extra in groen worden geïnvesteerd.

Statushouders
In 2015 was de aanhoudende vluchtelingenstroom vrijwel dagelijks in het nieuws. Hilversum neemt samen met de regio haar verantwoordelijkheid door AZC Crailo te heropenen. Lokaal heeft Hilversum te maken met een taakstelling voor de huisvesting van statushouders. De komende vijf jaar gaan deze statushouders ook aanspraak maken op de voorraad sociale huurwoningen wat gevolgen kan hebben voor de regulier woningzoekenden. Om verdringing te voorkomen, is de gemeente eind 2015 begonnen met het maken van afspraken met woningcorporaties en particuliere partijen om voor de komende vijf jaar extra woonruimte te realiseren. Naar het nu naar uitziet gaat het om een extra huisvestingsopgave van 300, te realiseren door tijdelijke huisvesting, kamerbewoning, transformatie en nieuwbouw.

Buurten: sterke buurten maken een sterke samenleving
Sterke buurten maken een sterke samenleving. Een sterke samenleving maakt een sterke stad. De gemeente Hilversum is ervan overtuigd dat bewoners vaak het beste weten wat goed is voor hun buurt. Uit deze overtuiging is het programma Buurten ontstaan. Doel van dit programma is samen te komen tot sterke buurten waar inwoners verantwoordelijkheid nemen en voor elkaar zorgen. Tegelijkertijd verandert de afstand tussen de lokale overheid en de inwoners. Er is steeds meer interactie en dat vraagt om een nieuwe invulling van de relatie tussen de gemeente en haar inwoners en vraagt een omschakeling binnen de gemeentelijke organisatie.

Dit zijn de resultaten van de in de Sternota 2015 gestelde doelen:

Vanuit de één-loketgedachte is er één wethouder aanspreekpunt voor de wijken
Om de lijn tussen inwoners en politiek zo kort mogelijk te maken is gekozen voor wijkwethouders. Elke wijk in Hilversum is inmiddels gekoppeld. De wijkwethouders hebben het afgelopen jaar geïnvesteerd in de relatie met de bewoners van ‘hun’ wijken. Daarnaast is het team buurtcoördinatoren uitgebreid van drie naar acht. De buurtcoördinatoren zijn de domein overstijgende verbindingsofficier (schoon, heel, veilig en sociaal) tussen de inwoners en de gemeente. De uitbreiding in formatie was nodig om deze rol goed te kunnen vervullen. Ze zijn, net als de wijkwethouders, gekoppeld aan een specifieke wijk en daarmee een herkenbaar aanspreekpunt.

We faciliteren bewonersinitiatieven die gericht zijn op het samen werken aan leefbare buurten
Voor dergelijke initiatieven is in 2015 het stimuleringsbudget gelanceerd. Dit budget kent een vereenvoudigde toekenningsprocedure en is primair voor het financieren van bewonersinitiatieven. Het doel is (groepen) inwoners te prikkelen om te komen met nieuwe ideeën ter verbetering van de sociale samenhang in hun directe omgeving. In 2016 zijn de eerste stimuleringsbudgetten goedgekeurd. Ook zijn er verschillende participatieprojecten in de openbare ruimte gestart, voorbeelden zijn een moestuin, openbare speeltuin, jongerenhangplek etc. Gezien de landelijke trend is het de verwachting dat het aantal initiatieven zal groeien, maar er ligt ook een uitdaging voor de gemeente om het animo te vergroten.

Buurten zijn via sociale netwerken van instellingen en professionals gekoppeld aan het Sociaal Plein
Hieruit voortvloeiend is het buurtnetwerk van start gegaan. Dit netwerk bestaat minimaal uit een buurtcoördinator, een sociaal werker en bewoners en heeft als doel herkenbaar en laagdrempelig aanwezig te zijn in de wijk zodat bewoners weten waar zij terecht kunnen. Samen zijn zij onder meer de schakel tussen de buurt en zorgpartijen en het Sociaal Plein.

Inwoners worden geactiveerd om vrijwilligerswerk te doen
Dankzij een pilot in vijf buurten en de extra buurtcoördinatoren zijn er al merkbaar meer inwoners die actief zijn in hun eigen buurt. Inmiddels is een hecht netwerk van vrijwilligers ontstaan dat nog steeds groeit. Het digitaal platform LeeftSamen, dat in 2015 is geïntroduceerd en in 2016 gebruikt gaat worden, heeft onder meer als doel het ondersteunen en verbinden dit netwerk.

Mensen kunnen aan de slag in de buurt om zo een zinvolle dagbesteding te hebben
Eind 2015 is een verkennende start gemaakt. Dit heeft geresulteerd in het project ‘sociale werkplekken’, dat in 2016 gaat lopen.

Veiliger wijken, onder meer door het versterken van sociale cohesie
Veiligheid in de eigen wijk is een belangrijke bouwsteen voor de leefbaarheid in Hilversum. Dit wordt gecreëerd als mensen elkaar kennen en zich betrokken voelen bij hun eigen buurt. De aanpak van onveiligheidsgevoelens is een speerpunt uit het integraal veiligheidsplan van de gemeente. In 2015 is er extra geïnvesteerd in de samenwerking met bewoners, onder meer door inzet van extra buurtcoördinatoren, de vorming van het buurtnetwerk, oprichting van 62 WhatsApp buurtpreventiegroepen en verdere groei van het aantal leden van Burgernet. In 2015 heeft de gemeente verder samengewerkt met bewoners, politie, toezichthouders, woningcorporaties en andere betrokkenen om woninginbraken en drugshandel op straat aan te pakken.

Richting voor het programma Buurten
Eind 2015 is het document ‘Richting voor het programma Buurten’ vastgesteld door het college. Input voor dit document kwam uit buurtgesprekken die in het afgelopen voorjaar in vijf wijken zijn gevoerd. De doel van deze notitie was richting te geven voor de verdere ontwikkeling van de in 2015 gestarte buurtaanpak. In alle buurten is flink geïnvesteerd, zoals bijvoorbeeld in de Hilversumse Meent, waar een succesvolle pilot van start is gegaan. De buurtcoördinator heeft ingezet op de  relatie met de wijk. Stichting Hilversumse Meent heeft een beleidsplan geschreven, geïnvesteerd in communicatie en fors ingezet op het onderwerp ‘zorg’. In de wijk is een buurtsportcoach geworven die onder stichting de Hilversumse Meent functioneert en er is een gesprek over jongerenwerk gaande.