‘Hij die gebrek heeft aan geld, middelen en tevredenheid mist drie goede vrienden'
William Shakespeare

De jaarrekening over 2015 sluit met een positief resultaat van 5,4 miljoen euro. De jaarrekening van 2015 laat zien dat er veel aandacht is geweest voor de 5 politieke prioriteiten zorg, centrum, media, wonen en buurten. Naast diverse raadsbesluiten daarover in de loop van 2015 wordt het verschil tussen begroting en realisatie in de jaarrekening ook beïnvloed door mutaties in grondexploitaties en de afstoting van vastgoed, extra inkomsten vanuit Rijk en OZB, meevallende rentelasten, efficiëntere uitvoering van taken, vrijval Arenapark en de schikking Ziggo.

We hebben in 2015 met extra inspanning gewerkt aan de vijf grote politieke thema’s. Als eerste natuurlijk de nieuwe zorgtaken, die in de uitvoeringsfase kwamen. Verder leverden die inspanningen op dat Hilversum versneld uitvoering kan geven aan ambities rond het opknappen van het centrum, het versterken van het mediaklimaat, een impuls aan duurzaamheid en de kwaliteit van onze woonopgave en de versterking van de identiteit en onderlinge samenhang van onze buurten.

Graag staan wij stil bij de enorme operatie rond de nieuwe zorgtaken. Financieel voegen deze taken rond de 50 miljoen euro toe aan de begroting van Hilversum. De continuïteit en kwaliteit van de zorg, en het beheersen van de risico’s hebben voorop gestaan. Wij zijn blij dat deze operatie relatief geruisloos is verlopen. Dat was vooraf geen vanzelfsprekendheid. Samen met de regio zijn wij erin geslaagd om onze inwoners hierin zo goed mogelijk te ondersteunen.

Van belang is de oplossing voor de juridische procedure met Ziggo (voorheen UPC). In plaats van de uitkomst van een procedure af te wachten, hebben wij een schikking getroffen. Ziggo investeert gedurende 4 jaar in Hilversumse projecten op het gebied van openbare connectiviteit, media, onderwijs, zorg en het regionaal media platform.

Tenslotte stellen wij voor ons weerstandsvermogen te versterken door overschotten aan de algemene reserve toe te voegen. Onderdeel daarvan is de reservering voor het Arenapark, die wij op basis van de huidige inzichten niet nodig hebben. De versterking van de algemene reserve leidt ertoe dat de Mediastad nog beter in staat is om risico’s op te vangen. Mede omdat de risico’s op zichzelf ook nog eens zijn afgenomen, stemt dat positief daar waar het gaat om de financiële gezondheid van de stad. Ondanks dat de ambities van deze coalitie om te investeren groot zijn, is de schuld stabiel gebleven en zelfs iets lager uitgekomen dan verwacht. Daarmee is de vermogenspositie van de gemeente krachtiger om geplande investeringen in de komende jaren op te kunnen vangen.

Onze inzet op deze resultaten konden wij bekostigen door hard werken, maar ook omdat wij de wind op een paar punten mee hadden. We hadden meer inkomsten, doordat de uitkeringen van het rijk meevielen, en de ozb-opbrengst hoger uitkwam door het herstel van de vastgoedmarkt. Verder had de lage rente een kosten dempend effect. Bij dit alles zijn wij ons blijven inspannen om besparingen te realiseren. Naast de eerste bezuinigingen, die wij conform begroting hebben gerealiseerd, kon ook het onderhoud van onze gebouwen efficiënter uitgevoerd. Ook de grondexploitaties en de verkoop van ons niet-strategisch vastgoed leidde door actieve sturing tot een bijdrage aan een positief resultaat.

Een woord van dank aan de organisatie is op zijn plaats. De vele beleidsontwikkelingen en de nieuwe taken in het sociaal domein hebben een grote druk op de organisatie gelegd. Wij hebben grote waardering voor het feit dat de organisatie zich daarin staande heeft weten te houden. Die constatering is des te belangrijker omdat wij ons ervan bewust zijn dat dit heeft geleid tot boven gemiddelde inspanning en dat de waardering daarvoor niet altijd tot uiting komt. De robuustheid van de organisatie zullen wij in het oog moeten houden, willen wij onze prioriteiten verder kunnen brengen.

College van burgemeester en wethouders