Lasten € 11.694 € 12.063
Baten € 117 € 166
Saldo € 11.577 € 11.898
bedragen X €1.000

Portefeuillehouder

W.M. Jaeger

Missie

Door de hele programmabegroting heen worden maatschappelijke effecten beoogd waarvoor de wijk en/of de regio het passend schaalniveau is. Doel van dit programma is de gemeente zowel op wijkniveau als (boven)regionaal niveau zodanig te organiseren dat deze effecten ook worden gerealiseerd. In dit programma staat niet de inhoud centraal (wat willen we bereiken?), maar de wijze waarop (hoe gaan we dit realiseren?).