Lasten € 20.019 € 21.606
Baten € 18.389 € 26.654
Saldo € 1.630 € 5.048
bedragen X €1.000

Portefeuillehouder

J.N. van Vroonhoven - Kok

Missie

Hilversum wil een vitale en leefbare woongemeente zijn.
De stedelijke vernieuwing is gericht op het creëren en in stand houden van duurzame en evenwichtige wijken, waar het prettig wonen is voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of eventuele beperkingen. Daarbij streven we naar een zo groot mogelijk aanbod van goede woonruimte, die bruikbaar en bereikbaar is voor alle doelgroepen, ongeacht hun financiële draagkracht, leeftijd, huishoudedensamenstelling of eventuele fysieke of mentale beperkingen.
De focus ligt hierbij op de dynamiek van de woningmarkt: het op gang brengen en houden van doorstroming,  door strategisch woningen toe te voegen en de bestaande voorraad zo efficiënt mogelijk aan te passen en toe te wijzen aan de veranderende behoefte.
Naast beleid op omvang, kwaliteit en samenstelling van de woningvoorraad, richt stedelijke vernieuwing zich ook op structurele verbeteringen in de (binnen)stedelijke fysieke woon- en leefomgeving.
Ten slotte wordt ingezet op het tot stand brengen van sociale vernieuwing; een beleidsdoel dat ook in andere programma’s is opgenomen, zoals Welzijn en Zorg, Milieu en Economie. Het tot stand brengen van woondienstenzones past in dit kader.
Het grondbeleid met bijbehorend instrumentarium schept de voorwaarden om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen realiseren. Zie paragraaf 7.7 voor verdere toelichting.