Lasten € 21.506 € 20.628
Baten € 18.520 € 18.308
Saldo € 2.986 € 2.320
bedragen X €1.000

Portefeuillehouder

J.N. van Vroonhoven - Kok

Missie

Een schone, veilige en duurzame gemeente omringd door natuur.

Het collegeprogramma ‘Draagvlak en daadkracht in Hilversum’ 2014-2018 vergt nadere uitwerking van de thema's milieu, duurzaamheid en leefbaarheid, met name in de 'grote opgaven voor Hilversum', zoals het centrum, de kwaliteit van de woonomgeving en de openbare ruimte. Een concreet voorbeeld daarvan is de ambitie om de afvalzakken in het centrum te vervangen door een moderner inzamelsysteem. Specifieke kansen liggen er ook in de samenwerking met gemeenschappen op buurt- en wijkniveau en de regio.

Regionale samenwerking
Het portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid van de regio Gooi en Vechtstreek werkt onder het motto ‘Samen duurzaam sterker'. De regionale duurzaamheidsagenda is hiervoor vanaf 2015 het nieuwe kader (vast te stellen eind 2014). De ambitie van het lopende programma 'Samen duurzaam sterker' is om het milieu-rendement in het algemeen (energie en grondstoffen) omhoog te brengen en de milieudruk (op klimaat en kwaliteit lucht, water en bodem) omlaag. De sturing op het beleid van de Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD) is hier een belangrijk onderdeel van. Lopende projecten zijn onder meer de trendbreuk naar 70% hergebruik van afval als grondstof, samenwerking aan hoogwaardige verwerking van en energieopwekking door het groenafval vanuit de huishoudens (GAD) en van het groen uit de openbare ruimte (gemeente), aanpak zwerfafval en Energiebesparen Gooi en Vecht.
Water, ook grondwater, houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Daarnaast moeten de kosten voor water- en rioleringsbeheer beheersbaar blijven. Daarom werkt de gemeente bij het opstellen van het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan samen met de gemeenten in de regio en het waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek in het Bestuurlijk Overleg Water in het AGV-waterschapsgebied (BOWA). Specifiek voor de bescherming van de drinkwaterwinning tegen verontreiniging werkt de gemeente samen in het kader van het Convenant Gebiedsgericht beheer het Gooi. Daarin zijn de  Gooise gemeenten, waterleidingbedrijven, waterschap, provincie en het rijk vertegenwoordigd, wat de grootte van de opgave illustreert.

Wijkniveau
Duurzaamheid op wijkniveau krijgt vorm via de wijkaanpak vanuit het project Energiebesparen Gooi en Vecht. De gemeente legt de verbinding met inwoners om hen te stimuleren en het hun makkelijker te maken om hun woning te verduurzamen. Daarbij sluit de gemeente waar mogelijk aan bij burgerinitiatieven, zoals Meentkracht en Hilversum Verbonden. De gemeente stelt inwoners duurzaamheidsleningen beschikbaar en werkt samen met lokale bedrijven in het bedrijvenplatform van Energiebesparen Gooi en Vecht.