Lasten € 54.490 € 44.819
Baten € 8.105 € 4.742
Saldo € 46.386 € 40.078
bedragen X €1.000

Portefeuillehouder

E.G.J. van der Want / A. Klamer

Missie

De doelstelling van dit programma is om zoveel mogelijk inwoners in staat te stellen om volwaardig mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. Meedoen door het hebben van een baan, het kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud of door op andere manieren maatschappelijk actief te zijn.
Voor sommige inwoners is volwaardig meedoen een vanzelfsprekendheid, voor anderen is dit een grotere opgave. De gemeente wil ook aan deze inwoners perspectief bieden op volwaardig meedoen. We gaan zoveel mogelijk uit van eigen kracht van mensen en bieden ondersteuning waar dat nodig is. Daarbij sluiten we aan bij bestaande netwerken en verbinden deze netwerken zoveel mogelijk met elkaar.