Lasten € 8.782 € 7.894
Baten € 8.109 € 7.646
Saldo € 673 € 248

Gescheiden inzameling en verwerking huishoudelijk afval

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Het landelijke kader is de wettelijke taak om huishoudelijk afval in te zamelen en te verwerken. De negen gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek hebben de uitvoering hiervan ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling voor de Regio Gooi en Vechtstreek. Voor de uitvoering is de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD) verantwoordelijk. De GAD-taken en uitvoering daarvan vloeien voort uit de Wet Milieubeheer en de Gewestelijke Afvalstoffenverordening. De GAD volgt in het beleid de landelijke doelstellingen uit het Landelijk Afvalbeheerplan LAP2 (2009-2015). De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • Het stimuleren van de preventie van afvalstoffen (De GAD geeft hiervoor met name uitvoering aan bewustwordingscampagnes zoals ‘In de keuken gebeurt het’, gericht op duurzaamheid, in samenwerking met de gemeenten).
 • Het reduceren van 20% milieudruk in 2015 voor elk van de 7 prioritaire stromen (o.a. grof huishoudelijk afval, textiel en voedsel). Dit in het kader van het ketengericht afvalbeleid, met de 'circulaire economie' en ‘cradle-to-cradle’ als inspiratiebron.
 • Het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval (restafval) dat niet kan worden hergebruikt.
 • Een bijdrage leveren aan de ambities op het gebied van duurzaamheid van het rijk, waaronder vermindering van de CO2-uitstoot in 2020 met 30% ten opzichte van 1990.

Het vigerende beleid in de regio is het programma ‘Regio op Groen’. De GAD draagt bij aan de verduurzaming van Gooi en Vechtstreek onder het motto ‘samen duurzaam sterker’. Het onderdeel GIHA (gescheiden inzameling huishoudelijk afval) staat in dit programma centraal. Het programma GIHA heeft als doel

 • de CO2-uitstoot verder te reduceren,
 • afval te voorkomen,
 • steeds meer afval gescheiden in te zamelen,
 • het restafval te minimaliseren, en
 • kostenefficiënt te werken.

De GAD ontwikkelt in opdracht van de gemeenten nieuw beleid om tot een meer duurzame inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval te komen voor de periode vanaf 2015. In de begroting van de Regio is voor de GAD als doelstelling opgenomen om in 2019 minimaal 70% van het aangeboden huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen. In 2015 heeft de GAD hiervoor het beleid Van Afval Naar Grondstof 2015-2020 ontwikkeld met als doel 75% hergebruik in 2020, zonder kostenstijging (t.o.v. niveau Begroting GAD 2015 inclusief verbrandingsbelasting) en met behoud van het serviceniveau voor de bewoners. Dit beleid richt zich op de verwerking van afval zowel uit wijken met laagbouw, hoogbouw als in het centrum, waarbinnen maatwerk mogelijk is. Meer en beter afval scheiden leidt tot lagere kosten, minder restafval, meer hergebruik en een reductie van de uitstoot van CO2. Onderdeel van de ontwikkeling van nieuw beleid zijn pilots met nieuwe inzamelmethoden die in nauwe samenspraak met gemeenten worden uitgevoerd, waaronder de integrale aanpak van winkelcentrumgebieden zoals Kerkelanden. Met ingang van 2015 wordt het GFT-afval (groente, fruit en tuinafval) uit de regio gebruikt voor de productie van groen gas. Een gezamenlijk traject  (GAD en regiogemeenten) met als doel de duurzame verwerking en vermarkting van de overige groene afvalstromen in de regio wordt in 2015 vertaald naar een gezamenlijke aanpak.
Jaarlijks brengt de GAD de inzamel- en dienstverleningsprestaties toegankelijk in beeld via de GAD-meter Hilversum. Daarin staan onder meer de hoeveelheden en kosten van inzameling en verwerking van de verschillende stromen huishoudelijk afval, zoals het restafval en de recyclebare stoffen.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
De GAD start uitvoering trendbreuk naar 70% hergebruik; gescheiden inzameling en verwerking van huishoudelijk afval met als doel minimaal 70% gescheiden inzameling in 2019.In juli is de GAD in de hele regio gestart met gescheiden inzameling van PMD (plastic, metalen, drankenkartons), voorheen was dit alleen plastic (kunststof verpakkingen). De GAD heeft beleid Van Afval Naar Grondstof 2015-2020 voor de regio ontwikkeld met een ambitie van 75% gescheiden afvalinzameling in 2020.
De regio zet GFT-afval (groente, fruit en tuinafval) van de GAD uit de regio samen met groenafval uit openbare ruimte van de gemeenten in voor het opwekken van groen gas met ingang van 2015.Eind 2015 heeft de GAD een nieuw contract gesloten voor het 100% duurzaam verwerken van het gft-afval in een moderne ‘Bio Power’ installatie in Alphen aan den Rijn. Hier wordt het gft-afval volledig omgezet in groen gas, vloeibare CO2 en compost. De aanbesteding van de groenstromen uit de openbare ruimte door gemeenten en GAD samen is vertraagd en staat nu gepland in de 1e helft van 2016. De reden is de benodigde extra tijd om een innovatiever bestek in de markt kunnen te zetten, zodat ook andere groenstromen onder de aanbesteding vallen, zoals het bermgras.
De GAD brengt jaarlijks de GAD-meter uit, met monitoringsgegevens over de prestaties.De GAD meter is uitgebracht in juni 2015.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
IGescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen volgens landelijke afspraakGAD meter 201354,4% (2013)55%54,4% (2014)-0.6%
IBeoordeling dienstverlening klanten GAD (cijfer 1-10)GAD meter 20137,4 (2013)7,57,50

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen volgens landelijke afspraak

Het scheidingspercentage in 2014 is exact hetzelfde als in 2013. Door de uitbreiding van de gescheiden inzameling met blik en drankenkartons is de verwachting dat het percentage in 2015 hoger zal zijn.  Dit is naar verwachting in mei/juni 2016 bekend als onderdeel van de GAD meter 2015.

Beoordeling dienstverlening klanten GAD (cijfer 1-10)

GAD meter uit 2015 (gegevens over 2014): Tevredenheid inzameling 7,5 en tevredenheid communicatie een 7.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging8.782-8.109673
Realisatie7.894-7.646248
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)-888463-425

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

vuilafvoer

-888

-888

1

afvalstoffenheffing

463

463

2

Totaal verschil

-888

463

-425

Toelichting:

 1. De afrekening over 2014 bedraagt € 429.000 en is in november 2015 ontvangen. Deze afrekening is € 105.000 lager dan wat in de begroting was opgenomen. Daarnaast zijn de geraamde uitgaven voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers ad € 1.000.000 niet gerealiseerd in 2015.
 1. Er lijkt een "nadeel" van € 463.000 op de opbrengst Afvalstoffenheffing. Tijdens de begrotingsbehandelingen voor het jaar 2015 heeft de raad besloten tot een éénmalige korting van € 607.000 van de afvalstoffenheffing aan alle huishoudens. Deze korting is niet in de tarieven verwerkt en is als aparte regel op de woonlastennota opgenomen. Deze korting is verrekend met de reserve afvalstoffenheffing, hierdoor wordt  het “nadeel” dus een voordeel van € 144.000 (€ 607.000 – 463.000).

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 06.01

Leefbaarheid

Hilversum is een veilige en leefbare gemeente

Lasten € 1.859 € 1.905
Baten € -461 € -602
Saldo € 2.320 € 2.507
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 06.02

Milieubescherming

Gescheiden inzameling en verwerking huishoudelijk afval

Lasten € 8.782 € 7.894
Baten € -8.109 € -7.646
Saldo € 16.891 € 15.540
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 06.03

Milieubescherming

Schoon oppervlakte- en grondwater

Lasten € 8.810 € 8.837
Baten € -8.564 € -8.634
Saldo € 17.374 € 17.471
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 06.04

Natuur

Natuurbehoud en -beheer

Lasten € 659 € 636
Baten € 0 € 0
Saldo € 659 € 636
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 06.05

Begraven en cremeren

Voldoende capaciteit lijkbezorging

Lasten € 1.396 € 1.356
Baten € -1.386 € -1.426
Saldo € 2.782 € 2.781
Ga naar beleidsdoel