Lasten € 659 € 636
Baten € 0 € 0
Saldo € 659 € 636

Natuurbehoud en -beheer

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Groen en natuur
Uit het coalitieakkoord: "Natuur is de rijkdom van Hilversum. De mooie heidevelden en bossen die Hilversum omringen zijn waardevol. Deze kwaliteit zal worden versterkt door het groen in de stad uit te breiden en natuurgebieden te verbinden."
Het Groenbeleidsplan 2030 (GBP) beschrijft alle ambities van de gemeente Hilversum op het gebied van groen, natuur en landschap voor de komende twintig jaar. Het GBP wordt gerealiseerd via het Uitvoeringsprogramma 2012-2030. In het kader van het nieuwe collegeprogramma gaat de gemeente extra in groen investeren in 2015-2018. In 2014 stelt de gemeente hiervoor een investeringsplan op.
De instandhouding van het gemeentelijk groen is opgenomen in programma 5, openbare ruimte (zie 5.2 groenbeheer). Tevens is het Groenbeleidsplan randvoorwaardelijk voor de uitwerking van ruimtelijke ontwikkelingen. Bij het kappen van bomen geldt een herplantplicht of storting in het herplantfonds, vastgelegd in het velbeleid in 2013. In 2015 vindt evaluatie van het velbeleid plaats. Evaluatie van het GBP als geheel zal in 2018 plaatsvinden, gelijktijdig met de Structuurvisie 2030.

De gemeente draagt als participant van de stichting Het Goois Natuurreservaat bij aan de exploitatielasten voor het beheer van het GNR (Beheerplan GNR 2010-2020). Projecten binnen het GNR, zoals ecoducten, worden niet uit de exploitatie door de participanten betaald, maar uit middelen per project door onder meer Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, Prorail en de Postcodeloterij.

Verantwoording: toelichting op beleidsdoel

Transitieplan GNR
In 2015 heeft het GNR een onafhankelijk advies laten uitbrengen door Pieter Winsemius over de toekomst van het GNR, het rapport "Gebed Zonder End?". Vervolgens is dit in de regio besproken, waaronder ook in de gemeenteraden van de Gooise gemeenten. Op basis van het rapport en de reacties uit het Gooi is duidelijk dat een toekomstvast GNR essentieel is voor de identiteit en de kwaliteit van leven in de regio.  Het bestuur van het GNR heeft daartoe een transitieplan opgesteld dat eind 2015 aan de gemeenteraden is gestuurd voor inspraak. De gemeente Hilversum heeft  positief gereageerd, met kanttekeningen zoals de randvoorwaarden van democratische verantwoording en het beheer als kerntaak. De kern van het tranisitieplan is:

· Het GNR wordt nadrukkelijker gepositioneerd als ‘groene’ drager van de identiteit van de regio. De gemeenten in het Gooi profileren zich nadrukkelijker dan voorheen als eigenaar van het GNR.
· De bestuurskracht van het GNR wordt versterkt, de governance structuur wordt aangepast aan de eisen van deze tijd en het politiek-bestuur beperkt zich tot haar kerntaken zoals kader stellen en controle.
· De weerbaarheid van de werkorganisatie wordt verhoogd en gaat actief allianties aan met haar omgeving.

· De investeringsbereidheid van inwoners en andere externe partijen wordt vergroot om randvoorwaarden te scheppen voor een solide toekomstige financiële huishouding.

De gemeenteraad heeft  vooruitlopend op het transitieplan besloten om het GNR extra te steunen met 1 euro extra per inwoner (totaal circa 87.000 euro), om de geslonken reserves aan te vullen en de Gooise gemeente opgeroepen hetzelfde te doen. De gemeenten Naarden, Bussum en Laren hebben in 2015 gehoor gegeven aan deze oproep met een eenmalige extra bijdrage.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Start uitvoering van extra investeringen in groen uit het GroenbeleidsplanDe extra investeringen vanuit het groenbeleidsplan zijn inmiddels ondergebracht in het in 2015 door de gemeenteraad vastgestelde 1.000 bomenplan. Dit plan behelst een investering van extra bomen in het centrum van Hilversum. De locaties Bussumerstraat, Naarderstraat en Herenplein komen als eerste in aanmerking komen voor de start van het 1.000 bomenplan. Vanuit de organisatie is een projectleider van team projecten aangesteld om het proces van initiatief tot realisatie te begeleiden.
Evaluatie en indien nodig bijsturing van het velbeleid inclusief herplantplicht en herplantfondsDe evaluatie van het velbeleid is in december 2015 afgerond. Een aantal zaken behoeft aanpassing, zoals de beschikbare capaciteit versus het aantal aanvragen en de APV. De evaluatie en benodigde aanpassingen worden naar verwachting in het tweede kwartaal 2016 aan het bestuur voorgelegd.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
IWaardering natuur door Hilversumse burgers in een rapport 1-10.Omnibus onderzoek888

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Waardering natuur door Hilversumse burgers in een rapport 1-10.

Bron Omnibus Enquête 2015

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging6590659
Realisatie6360636
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)-230-23

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

hogere btw compensatie

-23

-23

1

Totaal verschil

-23

                            0

-23

Toelichting
Bij de bepaling van de btw compensatie is rekening gehouden met de compensabele btw uit de reguliere exploitatie van het GNR. De btw over incidentele projecten van het GNR is ook compensabel en deze volgens de verdeelsleutel aan de participanten uitgekeerd.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 06.01

Leefbaarheid

Hilversum is een veilige en leefbare gemeente

Lasten € 1.859 € 1.905
Baten € -461 € -602
Saldo € 2.320 € 2.507
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 06.02

Milieubescherming

Gescheiden inzameling en verwerking huishoudelijk afval

Lasten € 8.782 € 7.894
Baten € -8.109 € -7.646
Saldo € 16.891 € 15.540
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 06.03

Milieubescherming

Schoon oppervlakte- en grondwater

Lasten € 8.810 € 8.837
Baten € -8.564 € -8.634
Saldo € 17.374 € 17.471
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 06.04

Natuur

Natuurbehoud en -beheer

Lasten € 659 € 636
Baten € 0 € 0
Saldo € 659 € 636
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 06.05

Begraven en cremeren

Voldoende capaciteit lijkbezorging

Lasten € 1.396 € 1.356
Baten € -1.386 € -1.426
Saldo € 2.782 € 2.781
Ga naar beleidsdoel