Lasten € 8.181 € 8.744
Baten € 0 € 3
Saldo € 8.181 € 8.741

Ondersteuning diverse bestuurslagen

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging8.18108.181
Realisatie8.744-38.741
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)563-3560

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Huidig en voormalig bestuur

496

496

1

Verandermanagement

100

100

2

Rekenkamer

-37

-37

3

Griffie

25

25

4

Overige verschillen

-21

-3

-24

Totaal verschil

563

-3

560

Toelichting

  1. Ieder jaar wordt de pensioenvoorziening van de huidige- en voormalige wethouders op basis van gegevens van Loyalis en Raet herijkt per einde van het dienstjaar. Voor de bepaling van de hoogte van de voorziening zijn twee standen van belang. De stand van onze eigen opgebouwde gemeentelijke voorziening en het opgebouwde (gespaarde) tegoed bij Loyalis. Beide moeten de totale pensioenverplichting afdekken. Pas wanneer wij deze externe berekeningen hebben ontvangen, is de hoogte van de voorziening bekend enmoetenwij de voorzieningen op het juiste niveau brengen. Voor 2015 heeft dit geleid in een noodzakelijk aanvullende storting van € 746.000. In de begroting is op voorhand hiervoor een post van € 245.000 gereserveerd. Het nadeel van € 500.000 is ontstaan doordat zowel Loyalis als Raet de rekenrente hebben verlaagd van 3 % naar 1,5 %.  Het resultaat is sterk afhankelijk van het rendement dat met de ingelegde gelden kan worden gerealiseerd. De verlaging van de rekenrente betekent in de praktijk dat er een hogere bijstorting moet plaatsvinden om het uiteindelijke doelvermogen van de betrokkene oud wethouder te kunnen realiseren. Daarbij komt dat een aantal (oud) wethouders dicht tegen hun pensioenleeftijd aanzit. Dit heeft naast het bijstellen van de rekenrente extra nadelige gevolgen, omdat de periode om het doelvermogen te bereiken relatief kort is.
  1. De post ontwikkelbudget/verandermanagement levert een nadeel op van € 100.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er extern personeel is ingehuurd voor de herinrichting toezicht op gesubsidieerde instellingen, procesondersteuning, de sternota, versterking strategisch HRM advies en ontwikkeling programmabegroting. Dit nadeel is eveneens onderdeel van de totale salaris-/inhuurlasten. Deze worden nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering
  1. Bij de Rekenkamer is een voordeel ontstaan van € 37.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de werkelijke salarislasten lager zijn dan de geraamde salarislasten. De geraamde salarislasten zijn gebaseerd op circa 1 fte, terwijl de werkelijke inzet 0,67 fte bedraagt.
  1. De hogere kosten bij de griffie van in totaal € 25.000 worden grotendeels veroorzaakt door de kosten voor notuleren à € 30.186. De raad heeft enkele jaren geleden een bezuiniging doorgevoerd op deze kosten. De gedachte was dat er volledig digitaal zou gaan worden vergaderd, zodat er geen notulen meer nodig zouden zijn. De raad is echter niet overgegaan tot het maken van zogenaamde videotulen, waarbij alleen de beelden ter beschikking worden gesteld en er geen aparte notulen meer worden gemaakt. Dit heeft ook in 2015 geleid tot een overschrijding.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 11.01

Regio en Noordvleugel

Hilversum/Gooi en Vechtstreek op de regionale agenda

Lasten € 648 € 640
Baten € 0 € 0
Saldo € 648 € 640
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 11.02

Burgerzaken

Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken

Lasten € 1.282 € 1.201
Baten € -117 € -163
Saldo € 1.399 € 1.363
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 11.03

Wijknetwerken

Verbetering relatie inwoners en gemeentebestuur

Lasten € 1.583 € 1.479
Baten € 0 € 0
Saldo € 1.583 € 1.479
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 11.99

Ondersteuning diverse bestuurslagen

Lasten € 8.181 € 8.744
Baten € 0 € -3
Saldo € 8.181 € 8.747
Ga naar beleidsdoel