Lasten € 1.583 € 1.479
Baten € 0 € 0
Saldo € 1.583 € 1.479

Verbetering relatie inwoners en gemeentebestuur

Begroting: toelichting op beleidsdoel

De relatie tussen inwoners en gemeente wordt de komende jaren opnieuw ingevuld. In de wijk en de buurt vormen wijkoverstijgende netwerken (sociaal, religieus, cultuur, sport) het bindmiddel tussen inwoners. Gelet op de decentralisaties in het sociaal domein is het goed vormgeven van zorg dichtbij de inwoners het meest urgent. Op andere vlakken, zoals cultuur, economie en veiligheid doet zich een vergelijkbare ontwikkeling voor.

Dit gebeurt niet van de ene op de andere dag. Ook is de ene wijk of buurt de andere niet. Een wijkaanpak op maat is nodig, en die zal de komende jaren vorm krijgen; taken zullen meer in de nabijheid van inwoners worden georganiseerd. De inwoners van Hilversum krijgen meer grip op zaken als beheer en onderhoud en prioritering van de inzet op handhaving. Gemeenschappen bepalen zelf wat nodig is. De gemeente durft los te laten.

In 2015 zal een wijkaanpak op maat worden ontwikkeld met een helder kader voor wat betreft de autonomie van wijken. Wijkprofielen vormen hierbij belangrijke input. Duidelijk zal zijn welke bevoegdheden/ verantwoordelijkheden op wijkniveau worden belegd en welke afbakening (buurt, wijk, combinatie van wijken) passend is. Deze aanpak wordt ondersteund door een structurele verhoging van het wijkbudget. Op het vlak van zorg en welzijn, cultuur, economie, beheer en onderhoud, en handhaving worden pilots gehouden, minimaal één pilot per veld in te selecteren wijken of buurten. De resultaten hiervan zullen in 2015 zichtbaar worden.

In de vormgeving van gemeentelijk beleid willen wij de burger maximaal laten participeren. Ook zal in 2015 het correctief referendum worden ingevoerd.

In de bedrijfsparagraaf ‘bedrijfsvoering communicatie' staat dat communicatie in het kader van de veranderopgave een bijdrage levert aan een gemeentebrede cultuuromslag. Dit past binnen de wijkgerichte aanpak. Van ‘buiten naar binnen’ is de manier waarop ambtenaren en bestuur aan het werk gaan. Binnen dit beleidsdoel zijn primair de inzet in de wijk en communicatie opgenomen. Dit beleidsdoel heeft raakvlakken met vrijwel alle andere programma’s.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Ontwikkeling van een wijkaanpak op maat.Is één van de projecten binnen de hervorming Welzijn en in voorbereiding.
Realisatie van minimaal 5 pilots in verschillende wijken en buurten.In vijf buurten is de pilot buurtgesprek uitgevoerd. De resultaten hebben input gegeven voor de buurtaanpak.
Invoer correctief referendum.We hebben in 2015 vorderingen gemaakt ten aanzien van inwonersparticipatie, waarbij we andere activiteiten binnen dit onderwerp meer prioriteit hebben gegeven boven de invoer van een referendum. Hierbij gaat het onder andere om buurtgericht werken, verder vormgeven van wijkteams en het inzetten van buurtcoördinatoren. In 2016 richten we ons met name op het verder invulling geven aan het programma Buurten en aan de dialoog met de stad via #verdermethilversum.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
I% inwoners dat vindt dat zij doorgaans betrouwbaar geïnformeerd worden over gemeentelijke plannen in de buurt.Omnibus79%83%
I% inwoners dat vindt dat zij doorgaans voldoende gelegenheid krijgen om hun mening te geven over gemeentelijke plannen in de buurt.Omnibus71% (2013)75%
I% inwoners dat vindt dat de gemeente doorgaans goed luistert naar de inbreng van inwoners over gemeentelijke plannen in de buurt.Omnibus43% (2013)52%

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

% inwoners dat vindt dat zij doorgaans betrouwbaar geïnformeerd worden over gemeentelijke plannen in de buurt.

De resultaten van de omnibus 2015 zijn pas mei/ juni 2016 bekend. De resultaten kunnen derhalve niet opgenomen worden in de jaarrekening 2015.

% inwoners dat vindt dat zij doorgaans voldoende gelegenheid krijgen om hun mening te geven over gemeentelijke plannen in de buurt.

De resultaten van de omnibus 2015 zijn pas mei/ juni 2016 bekend. De resultaten kunnen derhalve niet opgenomen worden in de jaarrekening 2015.

% inwoners dat vindt dat de gemeente doorgaans goed luistert naar de inbreng van inwoners over gemeentelijke plannen in de buurt.

De resultaten van de omnibus 2015 zijn pas mei/ juni 2016 bekend. De resultaten kunnen derhalve niet opgenomen worden in de jaarrekening 2015.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging1.58301.583
Realisatie1.47901.479
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)-1040-104

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Samenlevingsgericht werken

-100

-100

1

Overige verschillen

-4

-4

Totaal verschil

-104

                            0

-104

Toelichting

  1. Op 18 november 2015 heeft de raad een stimuleringsbudget buurten beschikbaar gesteld van € 100.000. De raad heeft dit budget vooralsnog éénmalig verleend onder de voorwaarde dat het ook in 2016 beschikbaar zou zijn. In 2015 zijn er ten laste van dit budget geen uitgaven geweest. Voorgesteld wordt dan ook om dit bedrag over te hevelen naar 2016.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 11.01

Regio en Noordvleugel

Hilversum/Gooi en Vechtstreek op de regionale agenda

Lasten € 648 € 640
Baten € 0 € 0
Saldo € 648 € 640
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 11.02

Burgerzaken

Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken

Lasten € 1.282 € 1.201
Baten € -117 € -163
Saldo € 1.399 € 1.363
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 11.03

Wijknetwerken

Verbetering relatie inwoners en gemeentebestuur

Lasten € 1.583 € 1.479
Baten € 0 € 0
Saldo € 1.583 € 1.479
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 11.99

Ondersteuning diverse bestuurslagen

Lasten € 8.181 € 8.744
Baten € 0 € -3
Saldo € 8.181 € 8.747
Ga naar beleidsdoel