Lasten € 648 € 640
Baten € 0 € 0
Saldo € 648 € 640

Hilversum/Gooi en Vechtstreek op de regionale agenda

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Als centrumgemeente vervult Hilversum een belangrijke rol in de regio Gooi en Vechtstreek. Hilversum stelt zijn expertise en netwerk in dienst van de hele regio Gooi en Vechtstreek. Verwachtingen van andere gemeenten in de regio G&V over invulling van de rol als centrumgemeente worden opgehaald. Naast de eigen ambities vormt de regionale samenwerkingsagenda een belangrijke leidraad. Ontwikkelingen in de regio en Noordvleugel maken herijking van de samenwerkingsrelaties, en de positie van Hilversum hierin, noodzakelijk. De samenwerking wordt ontwikkeld vanuit de inhoud. Voor de regio Gooi en Vechtstreek is daarbij het eindbeeld van te verwachten fusies maatgevend.

De inzet van Hilversum in de Noordvleugel vraagt, gelet op de ontwikkelingen  - waarbij er een trend is naar meer intensief en integraal - een heldere strategie. Hilversum met de omliggende regio is een verbindende factor tussen de Metropoolregio Amsterdam en Utrecht (met gremia als NV Utrecht en de Economic Board Utrecht). Bij het herijken van de samenwerkingsrelaties volgt vorm op inhoud. Het borgen van bestuur, kaderstelling en controle is een belangrijk aandachtspunt.
Binnen dit beleidsdoel zijn primair de kosten van de regio Gooi en Vechtstreek en het lidmaatschap van VNG opgenomen. Dit beleidsdoel heeft raakvlakken met vrijwel alle andere programma’s.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Beleidslijn Hilversum als centrumgemeente.In 2015 hebben we een strategisch adviseur aangetrokken die stuurt op het bereiken van onze ambities binnen de regio, in bovenregionaal verband, als ook landelijk en Europees. Deze zal in 2016 verder uitvoering geven aan een strategische visie op onze (boven)regionale agenda, waarin ook de positie van Hilversum als centrumgemeente nadrukkelijk aan bod komt.
Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek op zowel sociaal als fysiek domein (en onderlinge verbindingen), met scherpe keuzes in rolneming.De Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek is in 2015 opgesteld in samenspraak met de deelnemende gemeenten, onder andere door inzet van ambassadeurs vanuit de raden van elke gemeente. De besluitvorming vindt plaatst in 2016.
Onderzoek naar efficiëntere uitvoering van backoffice-functies door regionale samenwerking.Bestuurlijk en ambtelijk is de samenwerking met Wijdemeren in 2015 flink geïntensiveerd. Zo hebben we in 2015 het plan voor het verbeteren van de vaarverbinding tussen de Oude Haven in Hilversum en de Loosdrechtse Plassen opgesteld. De bestuurlijke besluitvorming hierover vindt plaats in 2016. Daarnaast hebben we aan het project herinrichting Loosdrechtse dijken bijgedragen door het opstellen van het ontwerp en de besteksvoorbereiding van de eerste fase (Boomhoek). Verder zijn we met diverse werkgroepen aan de slag op het gebied van het beheer van de openbare ruimte, wat onder andere eind 2015 heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst waarin is vastgelegd dat Hilversum het beheer en onderhoud van de verkeerslichtinstallaties in Wijdemeren gaat verzorgen. In het licht van deze samenwerking hebben we ook de efficiëntere uitvoering van backoffice-functies samen met Wijdemeren opgepakt. We hebben in 2015 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van salarisadministratie en eHRM. Door ontwikkelingen in de regio is de uitvoer hiervan vertraagd, maar het streven is dat Wijdemeren per 1 januari 2017 aansluit op de salarisadministratie van Hilversum. Daarnaast is in 2015 met Wijdemeren verkend op welke disciplines van Vergunningverlening en Handhaving samenwerking mogelijkheden biedt. Dit heeft geresulteerd in deelname van Wijdemeren in de regionale BOA-pool voor de toezicht op de drank- en Horecawet. In 2016 wordt verder vormgegeven aan samenwerking op het gebied van onder andere Vergunningverlening en Handhaving.
Strategische notitie Noordvleugel met inzet op borging van bestuur, kaderstelling en controle.In 2015 hebben we diverse organisatorische maatregelen genomen om gericht en integraal te kunnen sturen op onze strategische (boven)regionale visie. We hebben onder andere een strategisch adviseur aangetrokken welke in 2016 verder vorm gaat geven aan ons strategisch beleid ten aanzien van de Noordvleugel en ook daarbuiten. Er is een verkenning opgesteld waarin dwarsverbanden tussen de sterprogramma’s en thema’s van de MRA en EBU zijn benoemd. Deze verkenning is de basis voor verdere keuzes in de positionering.
Versterking van de vertegenwoordiging van de regio in de Noordvleugel door uitbreiding en intensivering van het aantal bestuursfuncties.In de uitvoering van onze strategische regionale visie heeft het verder verstevigen van de vertegenwoordiging van de regio in de Noordvleugel een belangrijke rol. De eerste resultaten zijn zichtbaar in een sterke positie in het PRES binnen de MRA, de voorbereiding voor een soortgelijke rol in PRES Utrecht en deelname aan de Board en supportorganisatie van de Economic Board Utrecht.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging6480648
Realisatie6400640
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)-80-8

Verklaring verschillen

De prestaties voor dit beleidsdoel zijn binnen de geraamde budgetten uitgevoerd. Het verschil tussen begroting en realisatie van de financiën is slechts gering.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 11.01

Regio en Noordvleugel

Hilversum/Gooi en Vechtstreek op de regionale agenda

Lasten € 648 € 640
Baten € 0 € 0
Saldo € 648 € 640
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 11.02

Burgerzaken

Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken

Lasten € 1.282 € 1.201
Baten € -117 € -163
Saldo € 1.399 € 1.363
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 11.03

Wijknetwerken

Verbetering relatie inwoners en gemeentebestuur

Lasten € 1.583 € 1.479
Baten € 0 € 0
Saldo € 1.583 € 1.479
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 11.99

Ondersteuning diverse bestuurslagen

Lasten € 8.181 € 8.744
Baten € 0 € -3
Saldo € 8.181 € 8.747
Ga naar beleidsdoel