Lasten € 1.282 € 1.201
Baten € 117 € 163
Saldo € 1.165 € 1.038

Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties en het rijk hebben een gemeenschappelijke visie op dienstverlening. De gedeelde ambitie is: ‘Eén digitale overheid: betere service, méér gemak’. De visie is uitgewerkt aan de hand van een aantal thema’s, te weten zaakgericht werken, doorontwikkeling van het Klantcontactcentrum en binnengemeentelijk gebruik van basisregistraties.

Zeer relevant is verder de Modernisering van de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP is één van de (kern)basisregistraties die gebruikt wordt ter ondersteuning van de processen bij Burgerzaken, maar ook voor andere processen in de organisatie en voor landelijke afnemers zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en de Zorgverzekeraars. De BRP is de spil van de informatiehuishouding van de gemeente. De BRP heeft een directe relatie met onder meer het BSN (burgerservicenummer), BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) en digitale gegevensuitwisseling (Digi-levering, Digi-koppeling en Digi-melding).

Op 1 juli j.l. is de Wet aanpassing Waterschapsverkiezingen in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet worden gemeenten (voor het eerst) verantwoordelijk voor het organiseren van verkiezingen voor de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. De waterschapsverkiezingen vinden tegelijkertijd plaats met de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten in maart 2015. De gemeente krijgt van het rijk een (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor de extra te maken kosten.

Binnen dit beleidsdoel zijn primair kosten van verkiezingen, naturalisaties en huwelijken opgenomen.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Uitvoering geven aan de specialistische taken Burgerzaken volgens veranderende wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen.Uitgevoerd.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
IKlanttevredenheid dienstverleningTNS-NIPO7 (2010)7,0-7,5

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Klanttevredenheid dienstverlening

Onderzoek Waar staat je gemeente 2015 is Q2 2016 bekend. Cijfer 2014: 6,7.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging1.282-1171.165
Realisatie1.201-1631.038
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)-81-46-127

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Kosten verkiezingen 

-67

-67

1

Leges burgerzaken 

-12

-46

-58

2

Overige verschillen 

-2

-2

Totaal verschil

-81

-46

-127

Toelichting:

  1. Het voordeel van circa € 67.000 is te verklaren doordat het aantal stembureaus en het aantal leden per stembureau is verminderd. Daarnaast is er vanuit de algemene uitkering een extra budget beschikbaar gesteld voor de waterschapsverkiezingen van € 55.000. De extra kosten voor de waterschapsverkiezingen zijn echter beperkt gebleven omdat we het drukwerk en de verspreiding hebben kunnen combineren met de verkiezing van de provinciale staten.
  1. Lasten: Door minder aanvragen zijn er lagere afdrachten IND naturalisatieverzoeken.

Baten: Afdeling Publiekszaken, onderdeel Burgerzaken, verstrekt documenten waar tegenover legesinkomsten staan. Deze zijn (technisch) verdeeld over de beleidsdoelen 11.02 en 16.01. Op beleidsdoel 11.02 is er een extra opbrengst gerealiseerd van 46.000. Deze valt grotendeels tegenover het nadeel op beleidsdoel 16.01.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 11.01

Regio en Noordvleugel

Hilversum/Gooi en Vechtstreek op de regionale agenda

Lasten € 648 € 640
Baten € 0 € 0
Saldo € 648 € 640
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 11.02

Burgerzaken

Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken

Lasten € 1.282 € 1.201
Baten € -117 € -163
Saldo € 1.399 € 1.363
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 11.03

Wijknetwerken

Verbetering relatie inwoners en gemeentebestuur

Lasten € 1.583 € 1.479
Baten € 0 € 0
Saldo € 1.583 € 1.479
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 11.99

Ondersteuning diverse bestuurslagen

Lasten € 8.181 € 8.744
Baten € 0 € -3
Saldo € 8.181 € 8.747
Ga naar beleidsdoel