Lasten € 503 € 654
Baten € 86 € 231
Saldo € 417 € 423

Voldoende en veilige openbare ruimte om te spelen en te bewegen

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Een omgeving met veel en goed bruikbare buitenruimte voor sporten, spelen en bewegen draagt bij aan aangenaam en gezond leven. De omgeving moet uitnodigend zijn voor fietsen of (sportief) wandelen, maar ook voor tuinieren, de hond uitlaten, een korte wandeling maken of gewoon lekker buiten spelen.
Het Groenbeleidsplan 2030 gaat in op de gebruiksmogelijkheden van het groen. Dit Groenbeleidsplan heeft betrekking op drie thema's: groene speeltuinen en schoolpleinen, waterrecreatie en het fietsrondje Hilversum.

Wij vinden het voor een evenwichtige ontwikkeling van de jeugd belangrijk dat er voldoende ruimte in de eigen omgeving is om te kunnen bewegen en spelen. Bij stedelijke (her)ontwikkelingen moet in een vroegtijdig stadium rekening worden gehouden met recreatieve ruimten. Buiten bewegen begint in Hilversum direct bij de voordeur. In het buitengebied moeten er voldoende wandel- en fietspaden zijn, die ook aansluiten op het stedelijk gebied. Het promoten van de fiets- en wandelroutes blijft een belangrijk aandachtspunt, zowel voor de eigen inwoners als voor bezoekers vanuit de regio.

De nota speelruimtebeleid heeft een looptijd tot 2016. In 2015 willen wij starten met een interactief (co-creatie met de samenleving) en integraal traject om te komen tot een nieuwe speelruimtenota voor de jaren 2016 – 2019. Deze nieuwe speelruimtenota zal ook plaats moeten bieden voor speelaanleidingen en -toestellen voor senioren.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Realisatie nieuwe speelruimtenota 2016 – 2019.In verband met andere prioriteiten was geen advies capaciteit beschikbaar voor het opstellen van deze nota.
De bestaande speelvoorziening aan de Neuweg (locatie bij Korenbloemstraat/leeszaal) in de Bloemenbuurt wordt opgewaardeerd in het kader van de stadsvernieuwing.De speelvoorzieningen Lavendelplein en pleintje aan de Neuweg zijn eind april 2015 opgeleverd. De speelvoorzieningen op het Lavendelplein zijn voor de leeftijd tot 12 jaar. De speelvoorzieningen op het pleintje Neuweg zijn voor de leeftijd tot 6 jaar.
De bestaande locaties aan de Bonnikestraat (nabij Cruyffcourt) en Abdij van Eltenplantsoen worden geoptimaliseerd in het kader van ISV in combinatie met een groen/grijs project.Het plantsoen bij de Cruijffcourt aan de Bonnikestraat is eind mei geopend. De speel- en beweegwaarde is flink opgewaardeerd door een diversiteit aan toestellen. Ook is er een trainingspark (Calisthenics) gerealiseerd. In de Abdij van Eltenplantsoen zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
ITotaal aantal speeltoestellen (inclusief basket- en volleybalpalen, zandbakken en goaltjes).Gemeente654 (2013)654 (*)66511
ITotaal aantal speelplaatsen.Gemeente159 (2013)1591623
IAantal trapvelden.Gemeente17 (2013)16182
IOordeel burger speelmogelijkheden in Hilversum (Gemiddelde score voor gemeente met 50.000 – 100.000 inw is 6,8)Burger peiling Algemene Dienst verlening Waarstaat je gemeente.nl6,8 (2012)6,9

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

(*)  uitbreiding van het aantal speelvoorzieningen in toekomstige wijken zoals Anna's Hoeve zijn nog niet bekend en daarom ook niet meegenomen in de telling.

Totaal aantal speeltoestellen (inclusief basket- en volleybalpalen, zandbakken en goaltjes).

Recente uitbreiding is o.a. Abdij van Elten plantsoen en de Kupstraat. Alle speeltoestellen worden geïnspecteerd conform het attractiebesluit (wetgeving).

Totaal aantal speelplaatsen.

Recente uitbreiding is o.a. Abdij van Elten plantsoen en de Kupstraat.

Aantal trapvelden.

Recente uitbreiding is het Davy Klaassen Cruijff Court nabij sportpark Anna’s Hoeve.

Oordeel burger speelmogelijkheden in Hilversum (Gemiddelde score voor gemeente met 50.000 – 100.000 inw is 6,8)

De vraagstelling bij www.waarstaatjegemeente.nl is gewijzigd. Daarom kan deze indicator niet worden gegeven.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging503-86417
Realisatie654-231423
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)151-1456

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Cruijff Court

120

-96

24

1

mutatie transitorische post

48

-48

2

overige verschillen

-17

-1

-18

Totaal verschil

151

-145

6

Toelichting

  1. De extra lasten zijn veroorzaakt door de aanleg van het Davy Klaassen Cruyff Court op Anna's Hoeve  en worden gedekt  door de bijdrage van de Cruyff Foundation en huuropbrengsten Arena Park.
  1. Deze mutatie geeft de boekhoudkundige verwerking van de transitorische post huuropbrengst Arenapark weer.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 12.01

Algemeen sportbeleid en sportstimulering

Vergroting sportdeelname, gezonde leefstijl en levendig sportklimaat

Lasten € 685 € 603
Baten € -4 € -4
Saldo € 689 € 607
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 12.02

Sportaccommodaties

Aantrekkelijke, gevarieerde en goed gespreide sportvoorzieningen

Lasten € 2.892 € 2.880
Baten € -628 € -677
Saldo € 3.521 € 3.557
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 12.03

Recreatie

Voldoende en veilige openbare ruimte om te spelen en te bewegen

Lasten € 503 € 654
Baten € -86 € -231
Saldo € 589 € 884
Ga naar beleidsdoel