Lasten € 2.892 € 2.880
Baten € 628 € 677
Saldo € 2.264 € 2.203

Aantrekkelijke, gevarieerde en goed gespreide sportvoorzieningen

Begroting: toelichting op beleidsdoel

In de nota ‘Sportieve tijd’ is een samenhangend beleid voor sportaccommodaties omschreven.
Waar mogelijk worden de accommodaties multifunctioneel ingezet; dit te realiseren in samenwerking met andere beleidsterreinen. Kunstgras vergroot de mogelijkheden voor gebruik van een en hetzelfde speeloppervlak. Ook zal alles worden ingezet om de accommodaties effectief te benutten. De kwaliteit van de gemeentelijke sportaccommodaties wordt gewaarborgd door actuele meerjaren-onderhoudsplannen (MOP). In 2015 gaan wij het MOP buitensportaccommodaties actualiseren. Daarnaast zullen wij in het kader van rolneming stappen zetten om beheer en exploitatie van de binnensportaccommodaties uit te besteden.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
De werkzaamheden binnen dit beleidsdoel richten zich in 2015 op de uitvoering van vastgesteld beleid. Hierover wordt alleen gerapporteerd als er sprake is van majeure afwijkingen.Er is geen sprake van majeure afwijkingen.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
KAantal verhuurde uren sporthallen De Lieberg, Kerkelanden en sportcomplex de Meent (binnensport-accommodaties).Gemeente3.441 (2013)3.4503600150
IOordeel burger sportvoorzieningen in Hilversum (Gemiddelde score voor gemeente met 50.000 – 100.000 inw is 7,6)Burger peiling Algemene Dienst verlening Waarstaat je gemeente.nl7,6 (2012)7,7

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Aantal verhuurde uren sporthallen De Lieberg, Kerkelanden en sportcomplex de Meent (binnensport-accommodaties).

De hogere realisatie van het aantal verhuurde uren is veroorzaakt door meer verhuurde uren in sporthal Kerkelanden.

Oordeel burger sportvoorzieningen in Hilversum (Gemiddelde score voor gemeente met 50.000 – 100.000 inw is 7,6)

De vraagstelling bij www.waarstaatjegemeente.nl is gewijzigd. Daarom kan deze indicator niet worden gegeven.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging2.892-6282.264
Realisatie2.880-6772.203
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)-13-49-62

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

sporthal de Lieberg vve 

-71

-71

1

overige verschillen

-13

22

9

Totaal verschil

-13

-49

-62

Toelichting

  1. Uit de vaststelling van de jaarrekeningen 2013 en 2014 van de Vereniging van Eigenaren blijkt dat de gemeente een te hoge bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren heeft betaald. Deze bijdrage is in 2015 terugbetaald.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 12.01

Algemeen sportbeleid en sportstimulering

Vergroting sportdeelname, gezonde leefstijl en levendig sportklimaat

Lasten € 685 € 603
Baten € -4 € -4
Saldo € 689 € 607
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 12.02

Sportaccommodaties

Aantrekkelijke, gevarieerde en goed gespreide sportvoorzieningen

Lasten € 2.892 € 2.880
Baten € -628 € -677
Saldo € 3.521 € 3.557
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 12.03

Recreatie

Voldoende en veilige openbare ruimte om te spelen en te bewegen

Lasten € 503 € 654
Baten € -86 € -231
Saldo € 589 € 884
Ga naar beleidsdoel