Lasten € 685 € 603
Baten € 4 € 4
Saldo € 681 € 599

Vergroting sportdeelname, gezonde leefstijl en levendig sportklimaat

Begroting: toelichting op beleidsdoel

De nota ‘Sportieve tijd’, met een looptijd tot en met 2015, benoemt met tien speerpunten de ambities voor het sport- en beweegbeleid. De ambities zijn hoog en om die te halen dient er sprake te zijn van een goede samenwerking met en communicatie tussen de gemeente, sportorganisaties, onderwijs en de organisaties onderling. Van het sportveld wordt meer dan ooit zelfredzaamheid en initiatief verwacht. Het gaat erom dat voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport en recreatie voor alle inwoners toegankelijk en bereikbaar zijn. Dat geldt voor sportaccommodaties, voorzieningen in wijken en scholen, wandel- en fietspaden en evenementen.

Meer sporten en bewegen draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven en aan een betere gezondheid. Om overgewicht succesvol tegen te gaan is een integrale aanpak noodzakelijk, waarbij meerdere beleidsterreinen (jeugd/onderwijsbeleid en gezondheidsbeleid) betrokken worden. De inzet van buurtsportcoaches vanaf medio 2014 zal in 2015 een eerste aanzet geven om voor diverse doelgroepen, van jong tot oud, meer beweegactiviteiten en samenwerking tussen partijen te realiseren. Om alle kinderen te kunnen laten sporten neemt Hilversum als vaste partner deel aan het provinciaal Jeugdsportfonds Noord-Holland. Wij willen niet dat kinderen om financiële redenen niet kunnen sporten. Om de organisatie van bijzondere sportevenementen door verenigingen te stimuleren, wordt subsidie beschikbaar gesteld; sportevenementen met een regionaal of een nationaal karakter (bijvoorbeeld de Spieren voor Spieren City Run, de HSG Open, de Arena Games en de Trompboat Races) kunnen hier ook voor in aanmerking komen.

De beleidsnota voor sport- en beweegbeleid heeft een looptijd tot 2016. In 2015 willen wij starten met een interactief (co-creatie met de samenleving) en integraal traject om te komen tot een nieuwe sport- en beweegnota voor de jaren 2016 – 2019.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
De verbinding met het onderwijs en sport blijven onderhouden door een stimulerende rol te vervullen. De inzet van buurtsportcoaches maakt dit mede mogelijk.De buurtsportcoaches, in dienst van BINK, zijn gericht op de doelgroep 0 - 20 en werken nauw samen met het onderwijs en de sport. Zij stimuleren naast het bewegen en sporten ook de samenwerking tussen deze partijen.
Realisatie nieuwe sport- en beweegnota 2016 – 2019.Er is besloten dat het sportaanbieders meer betrokken moet worden in het opstellen van deze nota. Dit vergt meer tijd waardoor deze nota niet in 2015 maar in 2016 wordt gerealiseerd.
Extra stimulering van het gebruik van het provinciaal Jeugdsportfonds Noord-Holland.De inzet van het Jeugdsportfonds blijft succesvol en noodzakelijk. Actieve intermediairs zorgen ervoor dat een behoorlijke aantal kinderen gebruik maakt van het Jeugdsportfonds.
Het houden van een Sportfair in Hilversum.Sportfair heeft op zondag 14 juni 2015 op sportpark Arena plaatsgevonden.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
IAantal deelnemers aan het Jeugdsportfonds.Prov. JSF178 (2013)17518510
IAantal ondersteunde sportevenementen.Gemeente24 (2013)2523-2
K% Hilversummers dat minimaal 1x per maand sport.Omnibus enquête61 (2013)6258-4
K% Lidmaatschappen van sportbonden.KISS rapportage NOC*NSF33 (2012)3332,4-0,6

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Aantal deelnemers aan het Jeugdsportfonds.

Ook in 2015 is er weer goed gebruik gemaakt van het Jeugdsportfonds. De 10 extra kinderen die gebruik maakten ten opzichten van de begrote aantallen zijn mede te danken aan de 65 intermediairen die in 2015 actief waren.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging685-4681
Realisatie603-4599
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)-820-82

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

sportstimulering

-79

-79

1

overige kleine veschilen

-3

-3

Totaal verschil

-82

                            0

-82

Toelichting

  1. De inzet van de aanvullende fte buurtsportcoaches is na de zomer gestart. De vertraging is ontstaan doordat met partners eerst afspraken gemaakt moesten worden over de organisatie van de cofinanciering.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 12.01

Algemeen sportbeleid en sportstimulering

Vergroting sportdeelname, gezonde leefstijl en levendig sportklimaat

Lasten € 685 € 603
Baten € -4 € -4
Saldo € 689 € 607
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 12.02

Sportaccommodaties

Aantrekkelijke, gevarieerde en goed gespreide sportvoorzieningen

Lasten € 2.892 € 2.880
Baten € -628 € -677
Saldo € 3.521 € 3.557
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 12.03

Recreatie

Voldoende en veilige openbare ruimte om te spelen en te bewegen

Lasten € 503 € 654
Baten € -86 € -231
Saldo € 589 € 884
Ga naar beleidsdoel