Jaarlijks wordt in de begroting een post  voor onvoorziene lasten opgenomen (begroting 2015: € 107.000). Dit maakt het mogelijk om in het begrotingsjaaronvoorziene (dus niet begrote) uitgaven, dieonontkoombaar enonuitstelbaar zijn (de 3o’s), op te vangen. Als deze uitgaven structureel zijn, dienen ze uiteraard in de volgende begroting structureel te worden gedekt. De post onvoorzien maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. In paragraaf 6.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing kunt u meer lezen over de relatie tussen risico’s en weerstandscapaciteit. In 2015 is € 37.000 gebruikt voor dekking van het project Struikelstenen. Er resteert een budget van € 70.000 dat niet is benut en als voordeel in deze rekening tot uitdrukking komt.