Programma

Beleidsdoel

Subfunctie

Omschrijving subfunctie

Begroting

2015

Gewijzigde begroting

2015

Rekening

2015

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01

01.01

911.1

Geldleningen ug/og korter dan een jaar

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

01

01.01

913.1

Overige financiele middelen

15

-140

-125

15

-140

-125

15

-69

-54

01

01.01

914.1

Geldleningen ug/og gelijk of langer dan een jaar

0

-3.649

-3.649

0

-3.649

-3.649

0

-3.739

-3.739

01

01.02

330.1

Nutsbedrijven

0

-251

-251

0

-251

-251

0

-261

-261

01

01.02

921.1

Algemene uitkeringen

0

-83.633

-83.633

0

-84.830

-84.830

0

-85.484

-85.484

01

01.02

922.1

Algemene baten en lasten

1.285

0

1.285

824

0

824

4.125

-960

3.165

01

01.02

923.0

Uitkering deelfonds Sociaal Domein

0

-50.664

-50.664

0

-50.795

-50.795

0

-50.809

-50.809

01

01.03

930.1

Uitvoering wet WOZ

1.135

0

1.135

1.135

0

1.135

1.133

0

1.133

01

01.03

930.2

Uitvoering wet WOZ (controle)

223

0

223

223

0

223

232

0

232

01

01.03

931.1

OZB gebruikers

0

-3.573

-3.573

0

-3.573

-3.573

0

-3.585

-3.585

01

01.03

932.1

OZB eigenaren

0

-15.022

-15.022

0

-15.022

-15.022

0

-15.425

-15.425

01

01.03

937.1

Hondenbelasting

0

-463

-463

0

-463

-463

0

-517

-517

01

01.03

939.1

Precariobelasting (inw)

0

-365

-365

0

-365

-365

0

-283

-283

01

01.03

940.1

Belastingheffing/-Inning

2.021

-344

1.677

2.021

-344

1.677

1.917

-246

1.672

01

01.04

960.1

Saldi kostenplaats CCFB

96

0

96

96

0

96

-170

0

-170

01

01.04

960.6

Saldo kostenplaats directie

0

0

0

10

0

10

40

0

40

01

01.04

960.7

Saldo kostenplaats interne advisering

0

0

0

645

0

645

1.971

0

1.971

01

01.05

980.1

Mutaties reserves CCFB

0

0

0

0

-690

-690

500

-690

-190

01

01.05

980.2

Mutaties reserves Dienst Bestuur

14

-1.237

-1.223

14

-1.237

-1.223

14

-953

-939

01

01.05

980.5

Mutaties reserves Dienst Samenleving

26

-1.097

-1.071

1.541

-4.636

-3.095

1.532

-2.099

-567

01

01.05

980.6

Mutaties reserves Dienst Stad

0

-2.676

-2.676

0

-2.961

-2.961

0

-2.095

-2.095

01

01.05

980.7

Mutaties reserves Beleidsontwikkeling

0

0

0

0

-100

-100

0

0

0

02

02.01

610.1

Bijstand/financiele dienstverlening

32.511

-27.716

4.795

32.883

-26.988

5.895

32.657

-26.718

5.939

02

02.01

611.1

Sociale werkvoorziening

8.064

0

8.064

8.066

-450

7.616

8.498

-445

8.053

02

02.01

614.1

Gemeentelijk minimabeleid

5.780

-80

5.700

5.380

-80

5.300

5.128

-48

5.080

02

02.01

614.4

Kwijtschelding belastingen

1.238

0

1.238

1.238

0

1.238

1.312

0

1.312

02

02.01

621.1

Vreemdelingen

56

0

56

56

0

56

235

-123

112

02

02.01

623.2

Participatiebudget Reintegratie

4.381

0

4.381

5.092

0

5.092

4.969

-345

4.624

02

02.01

623.3

Participatiebudget Inburgering

362

0

362

362

0

362

200

0

200

03

03.01

430.2

Speciaal (voortgezet) onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Bijzonder)

62

-27

35

62

-27

35

24

0

24

03

03.01

480.3

Overige voorzieningen ten behoeve van het onderwijs

270

0

270

303

0

303

211

0

211

03

03.01

580.2

Overige recreatieve voorzieningen

5

0

5

5

0

5

0

0

0

03

03.01

650.1

Kinderdagopvang

344

0

344

344

0

344

325

0

325

03

03.01

670.0

Algemene voorzieningen WMO en jeugd (oud)

634

0

634

417

0

417

371

0

371

03

03.01

670.1

Sociaal cultureel-/jeugd&jongerenwerk (oud)

2.031

0

2.031

1.932

0

1.932

1.702

0

1.702

03

03.01

670.9

Algemene voorzieningen WMO en jeugd (nieuw)

27

0

27

27

0

27

0

0

0

03

03.01

714.1

Openbare Gezondheidszorg

567

0

567

567

0

567

568

0

568

03

03.01

715.1

Jeugdgezondheidszorg uniform deel

1.110

0

1.110

1.226

0

1.226

1.230

0

1.230

03

03.02

480.1

Onderwijsbegeleiding

245

0

245

245

0

245

245

0

245

03

03.02

480.3

Overige voorzieningen ten behoeve van het onderwijs

3.270

-2.179

1.091

3.270

-2.179

1.091

3.335

-2.260

1.075

03

03.02

623.1

Participatiebudget Volwassenen Educatie

174

-150

24

174

-150

24

694

-670

24

03

03.02

650.1

Kinderdagopvang

218

0

218

218

0

218

91

0

91

03

03.03

671.9

Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (nieuw)

1.043

0

1.043

930

0

930

951

0

951

03

03.03

672.9

PGB WMO en Jeugd (nieuw)

0

0

0

1.900

0

1.900

1.559

0

1.559

03

03.03

682.9

Individuele voorzieningen Natura Jeugd (nieuw)

12.593

0

12.593

10.652

0

10.652

10.222

0

10.222

03

03.03

683.9

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd (nieuw)

2.141

0

2.141

2.183

0

2.183

2.115

0

2.115

03

03.03

687.9

Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugd (nieuw)

0

0

0

0

0

0

0

-14

-14

03

03.04

421.2

Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Bijzonder)

3.481

-47

3.433

3.481

-47

3.433

3.426

-45

3.380

03

03.04

431.1

Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar)

1.371

0

1.371

1.371

0

1.371

1.370

0

1.370

03

03.04

441.1

Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar)

3.644

0

3.644

3.644

0

3.644

3.372

0

3.372

03

03.04

480.2

Centr. gymnastieklokalen

90

-12

78

90

-12

78

160

-47

113

03

03.04

480.3

Overige voorzieningen ten behoeve van het onderwijs

599

-23

576

599

-23

576

582

-37

545

03

03.04

480.4

Gebouwen vm. onderwijs

0

0

0

0

0

0

1

-2

-1

04

04.01

140.5

Vergunningverlening APV (DSL)

70

0

70

70

0

70

21

0

21

04

04.01

511.1

Vormings-/ontwikkelingswerk

6

0

6

6

0

6

4

0

4

04

04.01

650.1

Kinderdagopvang

268

-297

-28

268

-297

-28

269

-282

-13

04

04.01

663.0

Opvang en beschermd wonen (oud)

3.000

0

3.000

3.792

0

3.792

2.797

0

2.797

04

04.01

670.0

Algemene voorzieningen WMO en jeugd (oud)

1.846

0

1.846

2.158

0

2.158

2.158

0

2.158

04

04.01

670.1

Sociaal cultureel-/jeugd&jongerenwerk (oud)

2.167

-473

1.694

2.334

-473

1.861

2.444

-1.799

645

04

04.01

670.9

Algemene voorzieningen WMO en jeugd (nieuw)

486

0

486

519

0

519

250

0

250

04

04.02

671.0

Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (oud)

3.549

0

3.549

1.998

0

1.998

2.087

0

2.087

04

04.03

661.0

Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO (oud)

1.085

-20

1.065

755

-20

735

834

-29

804

04

04.03

662.0

Maatwerkvoorzieningen natura Immaterieel WMO (oud)

5.143

-1.605

3.538

6.750

-1.505

5.245

6.988

-1.537

5.451

04

04.03

662.9

Maatwerkvoorzieningen natura Immaterieel WMO (nieuw)

9.370

0

9.370

9.351

0

9.351

4.582

-54

4.528

04

04.03

663.0

Opvang en beschermd wonen (oud)

742

-109

633

789

-109

680

982

-109

873

04

04.03

663.9

Opvang en beschermd wonen (nieuw)

12.854

0

12.854

17.601

-4.000

13.601

14.327

0

14.327

04

04.03

667.9

Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen en opvang WMO (nieuw)

0

0

0

0

-1.693

-1.693

0

-895

-895

04

04.03

670.0

Algemene voorzieningen WMO en jeugd (oud)

491

-2

489

1.604

-2

1.602

1.357

-36

1.321

04

04.03

670.9

Algemene voorzieningen WMO en jeugd (nieuw)

964

0

964

823

0

823

825

0

825

04

04.03

671.0

Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (oud)

1.300

0

1.300

1.300

0

1.300

1.300

0

1.300

04

04.03

671.9

Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (nieuw)

807

0

807

1.483

0

1.483

1.483

0

1.483

04

04.03

672.9

PGB WMO en Jeugd (nieuw)

0

0

0

2.000

0

2.000

1.136

0

1.136

04

04.04

711.1

Ambulancevervoer

95

0

95

95

0

95

95

0

95

04

04.04

714.1

Openbare Gezondheidszorg

863

-6

857

793

-6

787

878

0

878

05

05.01

210.1

Openbare verlichting

1.206

-101

1.105

1.206

-101

1.105

1.135

-76

1.058

05

05.01

210.2

Straatreiniging

1.384

0

1.384

1.384

0

1.384

1.399

0

1.399

05

05.01

210.3

Gladheidsbestrijding

491

0

491

491

0

491

591

0

591

05

05.01

210.4

Onderhoud Wegen, straten en pleinen

5.909

-310

5.599

5.909

-310

5.599

5.901

-476

5.425

05

05.01

210.6

Verkeersmaatregelen/evenementen

242

-2

240

242

-2

240

244

0

244

05

05.02

560.1

Plantsoenen

3.434

-109

3.325

3.434

-109

3.325

3.336

-59

3.277

05

05.02

560.6

Boomverzorging

917

-70

847

917

-70

847

1.077

-322

755

05

05.02

560.9

Dierverzorging

94

0

94

94

0

94

92

0

92

05

05.03

221.2

Nieuwe Haven

15

-2

13

15

-2

13

17

-3

14

05

05.03

221.3

Overige havens/binnenwateren

272

0

272

272

0

272

267

0

267

05

05.03

221.4

Sluizen

154

-50

104

154

-50

104

173

-34

139

06

06.01

723.1

Milieubescherming (stad)

1.327

-461

866

1.859

-461

1.398

1.905

-602

1.303

06

06.02

721.1

Vuilophaal en -afvoer

8.689

0

8.689

8.782

0

8.782

7.894

0

7.894

06

06.02

725.1

Baten vuilophaal en -afvoer

0

-8.109

-8.109

0

-8.109

-8.109

0

-7.646

-7.646

06

06.03

722.1

Riolen en Rioolgemalen

8.811

-115

8.696

8.731

-115

8.616

8.758

-91

8.667

06

06.03

722.2

Riolen buiten lozingsrecht

79

0

79

79

0

79

79

0

79

06

06.03

726.1

Baten rioolrechten

0

-8.449

-8.449

0

-8.449

-8.449

0

-8.543

-8.543

06

06.04

550.1

Natuur en landschap/bossen

572

0

572

659

0

659

636

0

636

06

06.05

724.1

Begraafplaatsen

1.396

-234

1.162

1.396

-234

1.162

1.356

-469

886

06

06.05

732.1

Baten begraafplaatsen

0

-1.152

-1.152

0

-1.152

-1.152

0

-956

-956

07

07.01

820.1

Woninbouw en -exploitatie

164

0

164

164

0

164

136

-13

123

07

07.01

822.7

Woonhavens/-Schepen

0

-17

-17

0

-17

-17

0

-18

-18

07

07.02

820.1

Woninbouw en -exploitatie

53

0

53

53

0

53

53

0

53

07

07.03

821.1

Stedelijke vernieuwing

2.752

-2.200

552

2.752

-2.200

552

3.815

-3.246

569

07

07.99

830.1

Bouwgrondexploitaties

16.947

-17.105

-158

17.050

-16.172

878

17.603

-23.378

-5.775

08

08.01

310.2

Economische ontwikkeling

652

0

652

652

0

652

709

0

709

08

08.02

310.2

Economische ontwikkeling

1.554

0

1.554

1.554

0

1.554

1.156

0

1.156

08

08.03

310.1

Markt

307

0

307

307

0

307

273

0

273

08

08.03

310.2

Economische ontwikkeling

238

-126

112

238

-126

112

270

-21

249

08

08.03

310.3

Verhuur grond/reklameborden

44

-319

-275

44

-319

-275

46

-315

-269

08

08.03

311.1

Baten marktgelden

0

-243

-243

0

-243

-243

0

-232

-232

08

08.04

560.5

Bevordering toerisme

308

0

308

308

0

308

302

0

302

08

08.05

580.2

Overige recreatieve voorzieningen

179

-125

54

179

-125

54

197

-148

49

09

09.01

002.5

Bestuursondersteuning door Gemeentesecretaris

615

-177

438

615

-177

438

611

-192

419

09

09.01

510.1

Openbaar bibliotheekwerk

1.468

0

1.468

1.479

0

1.479

1.479

0

1.479

09

09.01

511.1

Vormings-/ontwikkelingswerk

704

-2

702

704

-2

702

675

-2

673

09

09.01

540.1

Schouwburg Gooiland

0

0

0

76

0

76

0

0

0

09

09.01

540.3

Overig kunst / cultuur

3.057

-990

2.067

3.157

-990

2.167

3.008

-990

2.018

09

09.01

541.2

Oudheidkunde / musea (tm 2014)

925

-145

780

925

-145

780

926

-150

776

09

09.01

560.5

Bevordering toerisme

0

0

0

0

0

0

71

0

71

09

09.01

580.2

Overige recreatieve voorzieningen

174

0

174

173

0

173

262

0

262

09

09.02

541.5

Monumentenzorg (tm 2014)

0

0

0

0

0

0

4

-3

1

09

09.02

821.0

Stads- en dorpsvernieuwing

594

0

594

594

0

594

452

0

452

10

10.01

140.1

Openbare orde en veiligheid

578

-50

528

578

-50

528

595

-53

543

10

10.02

120.4

Rampenbestrijding

343

-13

330

343

-13

330

289

-2

287

10

10.03

120.1

Gem. Brandweer

7.221

0

7.221

7.221

0

7.221

7.240

0

7.240

11

11.01

005.1

Bestuurlijke samenwerking

648

0

648

648

0

648

640

0

640

11

11.02

003.1

Burgerzaken

1.200

0

1.200

1.200

0

1.200

1.131

0

1.131

11

11.02

004.1

Leges burgerzaken

82

-117

-35

82

-117

-35

70

-163

-93

11

11.03

002.3

Communicatie

1.051

0

1.051

1.051

0

1.051

1.054

0

1.054

11

11.03

002.4

Samenlevingsgericht werken

432

0

432

532

0

532

425

0

425

11

11.99

001.1

Bestuursorganen

3.217

0

3.217

3.217

0

3.217

3.705

0

3.705

11

11.99

002.1

Bestuursondersteuning college

1.282

0

1.282

1.282

0

1.282

1.364

0

1.364

11

11.99

002.2

Ondersteuning college

2.251

0

2.251

2.251

0

2.251

2.247

-3

2.245

11

11.99

006.1

Bestuursondersteuning Raad

587

0

587

587

0

587

598

0

598

11

11.99

006.2

Ondersteuning Raad

844

0

844

844

0

844

829

0

829

12

12.01

530.5

Sportbeoefening / -bevordering

655

-4

651

685

-4

681

603

-4

599

12

12.02

530.2

Zwembaden

393

0

393

393

0

393

400

0

400

12

12.02

530.3

Sportzalen en sporthallen

1.183

-363

820

1.183

-363

820

1.220

-423

797

12

12.02

531.1

Sportparken

1.316

-265

1.051

1.316

-265

1.051

1.260

-254

1.006

12

12.03

531.1

Sportparken

0

0

0

0

0

0

48

-48

0

12

12.03

560.3

Overige Openluchtrecreatie

318

-9

309

318

-9

309

440

-106

334

12

12.03

560.4

Volksfeesten

185

-77

108

185

-77

108

165

-76

89

13

13.01

140.2

Handhaving in de openbare ruimte

22

-140

-118

22

-140

-118

6

-107

-100

13

13.01

140.3

Vergunningverlening APV

220

-62

158

220

-62

158

223

-71

152

13

13.01

723.2

Milieubescherming (inw)

0

-1

-1

0

-1

-1

0

0

0

13

13.01

822.1

Bouw- en woningtoezicht

2.625

0

2.625

2.625

0

2.625

2.707

0

2.707

13

13.01

823.1

Baten Bouw- en Woningtoezicht

0

-2.395

-2.395

0

-2.395

-2.395

0

-1.891

-1.891

13

13.02

140.2

Handhaving in de openbare ruimte

753

-10

743

753

-10

743

738

-1

737

13

13.02

723.2

Milieubescherming (inw)

1.191

-6

1.185

1.191

-6

1.185

1.160

-16

1.144

13

13.02

822.1

Bouw- en woningtoezicht

1.554

0

1.554

1.554

0

1.554

1.508

0

1.508

13

13.02

823.1

Baten Bouw- en Woningtoezicht

0

-25

-25

0

-25

-25

0

0

0

14

14.01

210.1

Openbare verlichting

0

0

0

0

0

0

6

-44

-38

14

14.01

210.5

Verkeersmaatregelen/-onderzoeken

2.921

0

2.921

2.936

0

2.936

3.101

-367

2.734

14

14.01

210.6

Verkeersmaatregelen/evenementen

435

0

435

435

0

435

229

0

229

14

14.01

211.1

Verkeersmaatregelen/-onderzoeken (tm 2014)

0

0

0

0

0

0

38

0

38

14

14.02

214.1

Parkeervoorzieningen

3.917

-10

3.907

3.917

-10

3.907

3.687

-6

3.681

14

14.02

215.1

Baten Parkeerbelasting

0

-4.710

-4.710

0

-4.710

-4.710

0

-5.101

-5.101

15

15.01

810.1

Ruimtelijke ordening

1.828

0

1.828

1.828

0

1.828

1.826

-14

1.812

15

15.01

810.2

Landmeten en vastgoed

968

0

968

968

0

968

815

-18

797

16

16.01

003.1

Burgerzaken

2.245

0

2.245

2.245

0

2.245

2.249

0

2.249

16

16.01

004.1

Leges burgerzaken

466

-1.307

-841

466

-1.307

-841

654

-1.436

-783

TOTAAL

244.891

-246.037

-1.146

257.456

-256.361

1.095

251.861

-260.901

-9.040