Lasten € 17.050 € 17.603
Baten € 16.172 € 23.378
Saldo € 878 € 5.775

Grondzaken

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging17.050-16.172878
Realisatie17.603-23.378-5.775
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)553-7.206-6.653

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

ref

Verkopen panden/gronden

96

-1.625

-1.529

1

Beheer panden

48

-205

-157

2

Beheer gronden

11

-57

-46

3

Voorbereidingsbudget

-10

-39

-49

4

Kapitaallasten

34

-7

27

5

Voorziening planexploitaties (actualisatie 2016)

3

-1.582

-1.579

6

Voorziening infra werken Binnenstad

-353

-353

7

Winstgevende grondexploitaties

627

627

8

Verlieslatende grondexploitaties/Voorziening

1.035

-937

98

9

Vrijval transitorische post Arenapark

-3.702

-3.702

10

Lasten en baten op grondexploitaties

-678

678

                            0

11

Overige verschillen

14

-4

10

12

Totaal verschil

553

-7.206

-6.653

Toelichting

 1. In 2015 is er vastgoed verkocht terwijl dit niet was begroot.  Om deze verkopen te realiseren worden er echter ook extra kosten gemaakt.
 1. De Leeuwenhoekgarage is in zeer slechte staat. Er zijn diverse reparaties uitgevoerd om het pand veilig te houden, hetgeen tot meer kosten heeft geleid (o.a. reparatie aan het parkeerdek). De hogere baten zijn veroorzaakt doordat voor de voormalige uitspanning Anna’s Hoeve een uitkering  van de brandverzekering is ontvangen van € 94.000,Daarnaast is er vergoeding ontvangen voor schade, aangebracht door een aannemer aan de Leeuwenhoekgarage a € 22.000. Tot 1 juli 2014 werden de gemeentelijke woningen geëxploiteerd door De Alliantie. Hierna zijn de panden in beheer gekomen van de gemeente. Bij de opstelling van de begroting 2015 is, naar nu blijkt, een te lage inschatting gemaakt van de te realiseren inkomsten.. Voor 2016 zullen maatregelen worden genomen om het vastgoedbeheer verder te ontwikkelen
 1. De lasten zijn hoger door niet begrote uitgaven voor bodemonderzoek/sanering. De baten zijn hoger doordat een vergoeding voor verhuur grond t.b.v. benzinepompen over 2014 ten gunste van 2015 is gebracht. Daarnaast waren de inkomsten uit erfpacht hoger dan geraamd.
 1. Het voorbereidingsbudget van € 113.000,-  is niet volledig benut, daarnaast zijn er kosten doorberekend aan externe partijen
 1. Het verschil in de kapitaallasten wordt veroorzaakt doordat de boekwaarde per 1-1-2015 hoger was dan geraamd. De kapitaallasten worden doorberekend aan de subfuncties op basis van de boekwaarde per 1 januari van het jaar
 1. Op grond van de actualisatie grondexploitaties 2016 die door de raad is vastgesteld op 11 mei 2016 is het noodzakelijk een bedrag van € 3.000 te storten in de voorziening. Dit komt omdat het verlies van één grondexploitatie groter wordt in vergelijking met de actualisatie 2015. Ook kan er een bedrag van € 1.582.000 vrijvallen uit de voorziening planexploitaties omdat het verlies van twee grondexploitaties lager wordt in vergelijking met de actualisatie 2015.
 1. Bij Raadsbesluit van 1 juli 2015 is er een bedrag van € 353.000,- vrijgevallen uit de Voorziening Infrawerken Binnenstad en besloten deze bij de  jaarrekening 2015 toe te voegen  aan de reserve herinrichting Marktterrein
 1. De winst uit grondexploitaties is € 727.000,- lager uitgekomen dan begroot. Dit komt voornamelijk door het niet kunnen afsluiten van de grondexploitaties Kapperschool en Lage Naarderweg/Crailoseweg. Tegenover  dit nadeel staat echter een voordeel van € 100.000,- van de verkoop van de grond aan Het Noordse Bosje. Per saldo resteert er een nadeel van € 627.000.
 1. De verliezen op grondexploitatie worden in eerste instantie ten laste gebracht van de voorziening planexploitaties. De grondexploitaties ten Boomstraat en de Vijf Veren zijn minder verlieslatend afgesloten waardoor er een bedrag kon vrijvallen uit de voorziening. Grondexploitatie Paardenplein is nadeliger afgesloten dan begroot, e.e.a. conform raadsbesluit van 27 januari 2016.
 1. Bij nadere analyse blijkt dat de Transitorische post Arenapark, ingesteld bij de afsluiting van de grondexploitatie Arenapark, kan vervallen omdat de onderliggende verplichtingen zijn vervallen. Dit levert een voordeel op van € 3,7 miljoen.
 1. Door vertraging in uitvoering van de grondexploitaties zijn er verschillen ontstaan ten opzichte van de begroting 2015. Dit verschil wordt verrekend met de balanspost "onderhanden werken grondexploitaties".
 1. De overige verschillen zijn te klein om toe te lichten.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 07.01

Wonen

Huisvesting van de doelgroepen

Lasten € 164 € 136
Baten € -17 € -31
Saldo € 181 € 167
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 07.02

Wonen

Ruim aanbod van nieuwe en vernieuwde woningen

Lasten € 53 € 53
Baten € 0 € 0
Saldo € 53 € 53
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 07.03

Stedelijke vernieuwing

Realisering programma stedelijke vernieuwing

Lasten € 2.752 € 3.815
Baten € -2.200 € -3.246
Saldo € 4.952 € 7.060
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 07.99

Grondzaken

Grondzaken

Lasten € 17.050 € 17.603
Baten € -16.172 € -23.378
Saldo € 33.222 € 40.981
Ga naar beleidsdoel