Lasten € 53 € 53
Baten € 0 € 0
Saldo € 53 € 53

Ruim aanbod van nieuwe en vernieuwde woningen

Begroting: toelichting op beleidsdoel

In het gebiedsdocument Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 (Metropoolregio Amsterdam, 2009) is voor de regio Gooi en Vechtstreek een woningbouwopgave opgenomen van 5.000 woningen. Deze opgave is overgenomen in het RAP.

Het jaar 2015 (en de jaren daarna) zullen vooral in het teken staan van een kleiner aantal, maar in omvang grotere, projecten: Villa Industria is gestart, Anna´s Hoeve verkoop is gestart, de Nieuwe Egelantier is gestart met fase 2 nadat fase 1 in 2013 is opgeleverd, Zuiderheide start in 2015 en Monnikenberg is in voorbereiding.

Ook is de focus gericht op herbestemming c.q. herontwikkeling en de intensivering van woningbouwlocaties in het centrum: Lucent (Larenseweg) is daarvan de belangrijkste exponent, maar daarnaast betreft het ook de locaties Langestraat (RAF), ’s-Gravelandseweg (ING) en het Noordse Bosje.

Verder wordt de stedelijke vernieuwing van het Van Riebeeckkwartier en in Hilversum Noord afgerond met de grootschalige renovatie/herontwikkeling van complexen aan de Van Linschotenlaan en de Van Dijkstraat/Dasselaarstraat. De renovatie van de Bloemenbuurt wordt voorgezet.
De wensen uit de kadernota voor 100 extra sociale huurwoningen en een tweede corporatiehotel zijn in beeld. Dit vraagt onder meer investeringen van derden. Omdat de voorbereidingen in elk geval meerdere jaren beslaan zijn beide wensen niet opgenomen als in 2015 te realiseren prestaties.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
In overleg met de regiogemeenten de afspraken met de provincie over de (regionale) woningbouwtaakstelling (RAP) uitvoeren.In overleg met de provincie is besloten om deze afspraken te maken ná het vaststellen van de regionale woonvisie, naar verwachting in 2016.
Monitor corporaties met geleverde en voorgenomen prestaties uitvoeren.Gerealiseerd in de vorm de activiteitenplannen die door de woningcorporaties zijn ingediend (conform de bepalingen in de Woningwet).

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
IAantal nieuw gebouwde woningen (bruto productie)Afdeling BO311 (2011)250197-53
IAantal ingrijpend gerenoveerde woningenCorporatie90 (2011)7515479

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Aantal nieuw gebouwde woningen (bruto productie)

Nieuwbouw is gerealiseerd in De Egelantier (84), in Villa Industrie (45), op Laapersveld (30), op Anna's Hoeve (14), aan Havendwarsstraat (12) en verder op enkele afzonderlijke locaties. Totaal is lager dan prognose, doordat tijdens de crisis op de woningmarkt minder particuliere woningbouwplannen zijn gestart, waarvan thans nog het na-ijlend effect zichtbaar in een gering aantal opleveringen van particuliere bouwplannen (totaal 68).

Aantal ingrijpend gerenoveerde woningen

In 2015 zijn grote renovatieprojecten uitgevoerd aan de Van Linschotenlaan (72 woningen van De Alliantie) en het Edisonplein (82 woningen van Dudok Wonen); daarnaast worden woningen gerenoveerd bij wisseling van bewoners en zijn duurzaamheidsmaatregelen en bouwkundige verbeteringen complexgewijs uitgevoerd.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging53053
Realisatie53053
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)000

Verklaring verschillen

De prestaties voor dit beleidsdoel zijn binnen de geraamde budgetten uitgevoerd.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 07.01

Wonen

Huisvesting van de doelgroepen

Lasten € 164 € 136
Baten € -17 € -31
Saldo € 181 € 167
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 07.02

Wonen

Ruim aanbod van nieuwe en vernieuwde woningen

Lasten € 53 € 53
Baten € 0 € 0
Saldo € 53 € 53
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 07.03

Stedelijke vernieuwing

Realisering programma stedelijke vernieuwing

Lasten € 2.752 € 3.815
Baten € -2.200 € -3.246
Saldo € 4.952 € 7.060
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 07.99

Grondzaken

Grondzaken

Lasten € 17.050 € 17.603
Baten € -16.172 € -23.378
Saldo € 33.222 € 40.981
Ga naar beleidsdoel