Lasten € 164 € 136
Baten € 17 € 31
Saldo € 147 € 105

Huisvesting van de doelgroepen

Begroting: toelichting op beleidsdoel

De regionale Woonvisie 2007-2020 definieert als doelgroepen van beleid huishoudens met lagere (midden)inkomens, waaronder met name jongeren, jonge gezinnen en huishoudens die wonen en zorg combineren. Het streven is om de genoemde doelgroepen binnen Hilversum te huisvesten in een geschikte woning qua prijs en typologie.

Voor het realiseren van betaalbare, toegankelijke en duurzame woningen en alternatieve vormen van huur of koop, en de relatie met de wonen-/welzijn-/zorgdoelstellingen, zijn in regionaal verband (samen met woningcorporaties) afspraken gemaakt met de Provincie, in het kader van het Regionale Actieprogramma Wonen (RAP). Op hoofdlijnen is in het RAP vastgelegd:

  • netto 5000 woningen toevoegen in de regio over een periode van 10 jaar (2010 - 2020)
  • waarvan minimaal éénderde in het sociale segment en
  • minimaal 55% toegankelijk (0-treden)

Deze doelstellingen worden lokaal vertaald als randvoorwaarden bij de ontwikkeling van de (grotere) woningbouwlocaties.

In het kader van het RAP zijn onderstaande projecten benoemd waarvoor een subsidieaanvraag uit het Woonfonds is/wordt gedaan:

  • duurzaamheid: project Energiebesparen Gooi en Vecht in uitvoering
  • corporatiehotel Langestraat (voorziening voor tijdelijk wonen): in uitvoering
  • procesbegeleiding kleinere projecten: zorgwoningen via WoningNet, afgerond; best practice seniorenhuisvesting /doorstroming woningmarkt: in uitvoering; diverse woon-zorg gerelateerde onderwerpen: Vrouwenopvang, beschermd wonen, huren onder voorwaarden: in uitvoering.

Voor de wijze van verdeling van de woningen, zijn in 2011 nieuwe regionale afspraken tussen corporaties en gemeenten vastgelegd in de Huisvestingsverordening en het convenant woonruimteverdeling. In 2013 is het nieuwe systeem op hoofdlijnen geëvalueerd en voldoende effectief bevonden om het de komende twee jaar ongewijzigd voort te zetten. Met name op het punt van de dynamiek (doorstroming) op de woningmarkt beantwoordde het nieuwe systeem aan de doelstellingen.
De onderstaande prijssegmenten in de woningbouw zijn vastgelegd in de Regionale Woonvisie (huur in euro’s per maand per 01-01-2014 en koopprijs volgens de WOZ-waarde):

maandhuur (€)

koopsom (€)

sociaal

< 699

< 210.000

middelhuur

699-900

210.000-350.000

duur

> 900

> 350.000

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Herijken regionale woonvisie.De herijking van de regionale woonvisie is gestart. De bestuurlijke vaststelling is gepland in 2016. De lokale woonvisie zal dienen als input.
Aanpassen huisvestingsverordening en convenant woonruimteverdeling aan de nieuwe wet- en regelgeving van het rijk.Gerealiseerd per 1 juli 2015.
Faciliteren van het corporatiehotel Langestraat.De provincie heeft de RAP-subsidie aan het corporatiehotel toegekend. De omgevingsvergunning is verleend en de bouw is gestart.
Opstellen Regionaal Actie Programma 2016-2019.Volgt in 2016 na vaststelling van de regionale woonvisie.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
I% sociale woningbouw op het totaal van de nieuwbouw Hilversum.Afdeling BO36%33%5421
K% realisatie toegankelijke woningen op het totaal van de nieuwbouw HilversumAfdeling BO70%70%722
K% toewijzing aan doelgroepen met inkomen tot € 34.687 door de corporaties regionaalCorporatie95%90%955
K% toewijzingen aan jongeren tot 28 jaar (*).Corporatie35%35%350
KAantal toewijzingen aan jongeren tot 28 jr (*).Corporatie47%47%470

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

(*) In het nieuwe woonruimte-verdeelsysteem worden deze prestaties uitgedrukt in nominale aantallen.De indicatoren/kengetallen voor sociale woningbouw en toegankelijkheid zijn gerelateerd aan de totale bruto nieuwbouw-jaarproductie in Hilversum (zie beleidsdoel 07.02).
De kengetallen voor woningtoewijzing zijn gerelateerd aan het totale aantal verhuringen per jaar door woningcorporaties in de Gooi en Vechtstreek.

% sociale woningbouw op het totaal van de nieuwbouw Hilversum.

Het grotere aandeel sociale huur wordt verklaard doordat in 2015 zowel fase 1 van Villa Industria als De Egelantier zijn opgeleverd (samen verantwoordelijk voor 43 % sociale huur in de nieuwbouw). Daarnaast is het aandeel (middel)duur geringer vanwege de lagere woningproductie in dit segment. Zie ook 07.02.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging164-17147
Realisatie136-31105
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)-28-14-42

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

woonruimteverdeelsysteem

-24

-24

1

overige verschillen

-4

-14

-18

Totaal verschil

-28

-14

-42

Toelichting

  1. De uitgaven voor het woonruimteverdeelsysteem waren lager als gevolg van de jaarlijkse fluctuaties bij de urgentieaanvragen. In 2015 was geen extra inhuur nodig.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 07.01

Wonen

Huisvesting van de doelgroepen

Lasten € 164 € 136
Baten € -17 € -31
Saldo € 181 € 167
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 07.02

Wonen

Ruim aanbod van nieuwe en vernieuwde woningen

Lasten € 53 € 53
Baten € 0 € 0
Saldo € 53 € 53
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 07.03

Stedelijke vernieuwing

Realisering programma stedelijke vernieuwing

Lasten € 2.752 € 3.815
Baten € -2.200 € -3.246
Saldo € 4.952 € 7.060
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 07.99

Grondzaken

Grondzaken

Lasten € 17.050 € 17.603
Baten € -16.172 € -23.378
Saldo € 33.222 € 40.981
Ga naar beleidsdoel