Lasten € 2.752 € 3.815
Baten € 2.200 € 3.246
Saldo € 552 € 569

Realisering programma stedelijke vernieuwing

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Na afloop van de ISV- periode 2010-2014 zal geen nieuw ontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing worden opgesteld.

Van enkele reeds gestarte projecten loopt de uitvoering nog door in de jaren 2015 en 2016: onder meer de herinrichting van het Abdij van Eltenplantsoen en andere speelplekken en groenvoorzieningen in Hilversum Noord, de stedelijke vernieuwing van de Bloemenbuurt, en het ISV-bodemsaneringsprogramma in onder meer  Anna’s Hoeve.

Het subsidiebudget voor woondienstenzoneprojecten is in zijn geheel besteed. De laatste projecten betreffen Zuiderheide en Gooiers Erf.

Bij gelegenheid van de ISV-verantwoording in 2015 zal de gemeente de provincie verzoeken de nog niet gebruikte ISV-subsidie te mogen behouden, om de nog niet afgeronde projecten te kunnen uitvoeren. Vooralsnog gaan wij, gelet op de ISV resultaten in Hilversum, uit van een positief besluit van Gedeputeerde Staten op dit verzoek. Afhankelijk hiervan kan een positief saldo in het totaal van de ISV-middelen worden geraamd.

In de kadernota 2016 zal een herbestedingsvoorstel aan de raad worden voorgelegd. Het voornemen is om een eventueel positief saldo in te zetten voor één van de lopende ISV-projecten, namelijk investeringen in de openbare ruimte van het centrum.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
In het tweede kwartaal 2015 wordt de verantwoording over ISV-periode 2010-2014 ingediend bij de provincie.In 2015 zijn de laatste projecten van het ISV programma uitgevoerd (o.m. bodemsanering Anna's Hoeve, speelplekken Hilversum Noord en openbare ruimte Bloemenbuurt). De ISV verantwoording is in het eerste kwartaal 2016 bij de provincie ingediend.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging2.752-2.200552
Realisatie3.815-3.246569
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)1.063-1.04617

Verklaring verschillen

Toelichting
De uitgaven en inkomsten van ISV-projecten worden verrekend met een transitorische post.
Binnen het programma verloopt dit nagenoeg budget neutraal. Monitoring van de project uitgaven vindt binnen de projectportfolio plaats. De uitgaven in 2015 waren hoger dan geraamd doordat de bodemsaneringskosten op de locatie Anna's Hoeve na-ijlden.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 07.01

Wonen

Huisvesting van de doelgroepen

Lasten € 164 € 136
Baten € -17 € -31
Saldo € 181 € 167
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 07.02

Wonen

Ruim aanbod van nieuwe en vernieuwde woningen

Lasten € 53 € 53
Baten € 0 € 0
Saldo € 53 € 53
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 07.03

Stedelijke vernieuwing

Realisering programma stedelijke vernieuwing

Lasten € 2.752 € 3.815
Baten € -2.200 € -3.246
Saldo € 4.952 € 7.060
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 07.99

Grondzaken

Grondzaken

Lasten € 17.050 € 17.603
Baten € -16.172 € -23.378
Saldo € 33.222 € 40.981
Ga naar beleidsdoel