Lasten € 308 € 302
Baten € 0 € 0
Saldo € 308 € 302

Een aantrekkelijk toeristisch product

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Een goed evenementenprogramma draagt in sterke mate bij aan een bruisend centrum. Evenementen zijn goed voor de stad. Ze brengen leven in de brouwerij. Er wordt geld uitgegeven. Bezoekers hebben plezier en bewoners zijn vaak trots op deze evenementen. In 2015 wordt een nieuw evenementenkader opgesteld. Hierin wordt ook het subsidiebeleid opnieuw vormgegeven. Het streven is bij te dragen aan een aansprekend, bij de identiteit van Hilversum passend evenementenprogramma. Door het aanpassen en vereenvoudigen van procedures zullen initiatiefnemers gemakkelijker evenementen kunnen organiseren. Uit het nieuwe evenementenkader zullen nieuwe indicatoren (zoals aantal evenementen, aantallen bezoekers) volgen die in de programmabegroting 2016 worden opgenomen.

Door het samenvoegen van de verschillende gemeentelijke budgetten voor evenementen ontstaat een goede basis voor het realiseren van de ambities. Door uitbreiding van het budget kan de gemeente de komende jaren financieel bijdragen aan evenementen die de identiteit van Hilversum (Mediastad, Dudokjaar 2015) onderstrepen. Bij uitvoering van het subsidiebeleid zal extern advies worden ingewonnen.

Binnen dit beleidsdoel vallen ook de inspanningen op het vlak van toerisme. In deze sector werkt de gemeente nauw samen met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) en innovatieplatform iTRovator. In 2015 zal er een herijking plaatsvinden van de regionale innovatieplatforms, waaronder iTRovator, daarnaast zal het contract met het Regionaal Bureau voor Toerisme worden geëvalueerd en vernieuwd. Nieuwe afspraken worden gerelateerd aan ontwikkelingen in de regio en Metropoolregio waarin cultuur en erfgoed belangrijke elementen zijn.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Opstellen evenementenkader.Het evenementenkader is in voorbereiding en zal medio 2016 aan de Raad worden voorgelegd.
Versterken van het evenementenprogrammaDit is een doorlopende activiteit, waarbij aangestuurd wordt op meer en betere evenementen. Er is o.a. ingezet op Open Studio Dagen, Top2000, Hilversum Alive, Hilversum On Air, Rondje 35, vuurwerkshow op 31 december. Het effect is zichtbaar in de stad.
Herijking innovatieplatform iTRovator.De samenwerking met iTRovator wordt voortgezet voor een periode van 4 jaar. RBT en iTRovator treden als een organisatie naar buiten,"Toerisme Gooi & Vecht". Tegenover een toename van de financiële bijdrage aan TGV staan enkel prestaties, zoals toename van het aantal participanten in de toeristisch-recreatieve branche, groei van het aantal toeristen/recreanten en toenemende tevredenheid in de sector, naast een meer in balans te brengen verhouding publiek-private financiering.
Evaluatie en vernieuwen contract Regionaal Bureau van Toerisme.Het contract loopt tot eind 2016. De evaluatie en herziening contract worden in 2016 opgepakt.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
KAantal toeristische/recreatieve overnachtingen per jaar.RBT, hotels32.00032.000
KAantal grote evenementen (*)Gemeente1516226

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

* aantal evenementen met 5.000 bezoekers of meer.

Aantal grote evenementen (*)

Evenementen en festivals konden zich in 2015 verheugen op een groter aantal bezoekers dan voorgaande jaren. Een voorbeeld hiervan is Open Studiodagen dat meer (nationaal) publiek heeft getrokken met in haar kielzog een positief effect op de stad en het Media Park.
Het Stadsfonds heeft door de financiële bijdrage uitdrukkelijk bijgedragen aan het evenementenklimaat.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging3080308
Realisatie3020302
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)-60-6

Verklaring verschillen

Toelichting
De prestaties voor dit beleidsdoel zijn binnen de geraamde budgetten uitgevoerd. Het verschil tussen begroting en realisatie van de financiën is slechts gering.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 08.01

Media

Een sterke positie van Hilversum als Crossmediastad.

Lasten € 652 € 709
Baten € 0 € 0
Saldo € 652 € 709
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 08.02

Ondernemingsklimaat

Ruimte voor bedrijven en versterken zorgeconomie

Lasten € 1.554 € 1.156
Baten € 0 € 0
Saldo € 1.554 € 1.156
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 08.03

Detailhandel en horeca

Goed functionerende detailhandel en horeca

Lasten € 589 € 589
Baten € -688 € -568
Saldo € 1.277 € 1.157
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 08.04

Toerisme en evenementen

Een aantrekkelijk toeristisch product

Lasten € 308 € 302
Baten € 0 € 0
Saldo € 308 € 302
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 08.05

Lokale omroep

Een evenwichtig aanbod van radio- en televisiezenders

Lasten € 179 € 197
Baten € -125 € -148
Saldo € 304 € 345
Ga naar beleidsdoel