Lasten € 1.554 € 1.156
Baten € 0 € 0
Saldo € 1.554 € 1.156

Ruimte voor bedrijven en versterken zorgeconomie

Begroting: toelichting op beleidsdoel

De aanwezigheid van een goed ondernemingsklimaat is voorwaarde voor economische ontwikkeling. De gemeente kan op een aantal vlakken bijdragen aan dit klimaat. Het gaat dan onder meer om:

 • kwaliteit van de eigen dienstverlening (‘ja, tenzij’ houding, bereikbaar, betrouwbaar, snel en met kennis van zaken);
 • beschikbaarheid van voldoende kwalitatieve vestigingsmogelijkheden;
 • een sterk voorzieningenaanbod (winkelen, uitgaan, cultuur, zorg, onderwijs), veiligheid, goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheden;
 • een aantrekkelijk woonmilieu voor (potentiële) werknemers;
 • de beschikbaarheid van voldoende, passend arbeidspotentieel;
 • partnerschappen tussen georganiseerd bedrijfsleven en gemeente (ook regionaal met de Economic Board Gooi &Vechtstreek), tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en bijvoorbeeld onderwijs, onderzoek, cultuur, zorg en welzijn.
 • specifiek beleid of regelingen gericht op groepen, sectoren (iZovator voor de zorg) en thema’s als starters, ZZP’ers, marketing en promotie, acquisitie, innovatie, financiering, duurzaamheid, herstructurering werklocaties, ondernemen in de wijk, aanpak leegstand en MKB-vriendelijk aanbestedingsbeleid.

Uit herijking van het economisch beleid volgt het werkprogramma 2015. Daaruit volgen (deels) nieuwe indicatoren. Gelet op het coalitieakkoord en de kadernota zullen werkzaamheden zich met name richten op:

 • realisatie van het Stadsfonds (gemeentebreed Ondernemersfonds);
 • bevorderen van innovatie in de media, zorg en toerisme en stimuleren cross-sectorale verbindingen, met in 2015 herijking van de regionale innovatieplatforms iZovator (gericht op zorg) en iLocator (gericht op werklocaties);
 • realisatie van Programma Havenkwartier en Programma Kerkelanden, beide gericht op herstructurering van deze werklocaties, met accenten op aanpak van leegstand, verbetering van infrastructuur, duurzaamheid en collectieve beveiliging;
 • faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingen als Monnikenberg;
 • mogelijk aanpassing in beleid en regelingen voor ZZP’ers en kleinschalig ondernemerschap, die volgen uit een verkenning in 2014.

Dit beleidsdoel heeft raakvlakken met een aantal andere programma’s, zoals ruimtelijke ordening, beheer openbare ruimte, bereikbaarheid en wonen. Binnen dit beleidsdoel zijn naast een beperkt uitvoeringsbudget primair de investeringen uit de programma's Havenkwartier en Kerkelanden opgenomen.
Ter verbetering van het vestigingsklimaat worden extra investeringen gepleegd.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Realisatie van het Stadsfonds.Het Stadsfonds is gerealiseerd en functioneert.
Herijking van de innovatieplatforms iZovator en iLocator.In 2015 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de innovatieplatforms. Voor iZovator is sprake van een afbouw van de regionale bijdrage over een periode van 4 jaar. Hiermee kan de regio sturing houden en inbreng leveren op de ontwikkelingen binnen dit platform. Voor iLocator wordt de financiering per 1 januari 2016 beëindigd. Wel wordt onderzocht of de waardevolle elementen/producten behouden kunnen worden en waar deze dan ondergebracht kunnen worden.
Uitvoering van de programma’s Havenkwartier en Kerkelanden.De uitvoering van de programma's op beide bedrijventerreinen komen naar een einde. Er is sprake van een afname van leegstand: het pand Franciscusweg 14-28 is nagenoeg volledig gevuld met nieuwe bedrijven, zoals opslag, groothandel, een bedrijf dat rubberpartikels recyclet tot rubberplaten en creatieve bedrijvigheid. Dit pand heeft extra vloeroppervlakte gekregen door een tussenlaag in te bouwen. Ook een nieuwe groothandel in sportartikelen voegt bedrijfsruimte toe en gaat zich vestigen, er is een tv-studio met ruimte voor opnames en bezoekers gevestigd, een sportschool heeft een hele verdieping in gebruik genomen. Op het Havenkwartier is eveneens weinig leegstand. De openbare ruimte is aangepakt door verbeteren van de uitstraling en gevels van panden, minder opslag voor het bedrijfspand en door het verplaatsen van geparkeerde vrachtwagens naar geschiktere plekken. Bedrijventerrein Kerkelanden heeft een 4e ster gekregen in het kader van KVO; het is er "schoon, heel en veilig". Het Havenkwartier is bezig een vijfde ster binnen te halen. De bedrijvenverenigingen zijn de "linking pin" tussen ondernemers en gemeente en functioneren goed. Duurzaamheid is een thema waar inmiddels volle aandacht voor is, aanleg van glasvezel en daarmee samenhangend camerabeveiliging is het nieuwe speerpunt. Voor bedrijventerrein Kerkelanden moet de nieuwe infrastructuur naar Oscar Romerolaan nog verder uitgewerkt worden. Gemeente kan een faciliterende rol vervullen, nu de organisaties hebben laten zien hun belangen goed voor het voetlicht te kunnen brengen.
Faciliteren van ontwikkeling Monnikenberg.In 2015 is er relatief weinig voortgang geboekt in de ontwikkeling van Monnikenberg. Wel zijn er tussen de partijen diverse zaken geregeld. Zo heeft grond- overdracht plaatsgevonden, zijn gesprekken gevoerd met de Zusters over de uitwerking en zijn discussiepunten opgelost. Tergooi heeft kenbaar gemaakt het nieuwe ziekenhuis in fases te ontwikkelen en daarmee te starten in 2017. GNR heeft een ontwerp gemaakt voor de ontwikkeling van natuur en een stiltegebied rondom het nog te bouwen ecoduct over de A27.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
KAantal bedrijvenLISA7.240 (2013)7.3007168-/-132
KAantal arbeidsplaatsenLISA46.900 (2013)47.50045.330-/- 2.170

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Aantal bedrijven

De afname van het aantal bedrijven is een gevolg van faillissementen, vertrek uit Hilversum en de nasleep van de economische crisis. Ook de bezuinigingen bij de omroepen waren debet aan de terugloop van het aantal bedrijven.

Aantal arbeidsplaatsen

de afname van arbeidsplaatsen wordt veroorzaakt door de nagalm van de economische crisis en wordt daarnaast veroorzaakt door bezuinigingen bij de publieke omroepen die in haar kielzog ook kleinere (creatieve) bedrijven en ZZP-ers meesleurde.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging1.55401.554
Realisatie1.15601.156
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)-3980-398

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Programma Kerkelanden

-383

-383

1

Herstructurering Havenkwartier

-86

-86

2

Ondernemersfonds

79

79

3

overige

-8

-8

Totaal verschil

-398

                            0

-398

Toelichting

 1. Binnen het Programma Kerkelanden is de aanleg van nieuwe infrastructuur nog niet gestart. Belangrijkste reden daarvoor is het tracé dat deels over het terrein van een particuliere partij (Franciscusweg 10) zal lopen. Hoewel in principe overeenstemming is over het benutten van een strookje grond, moet uitwerking van de weg en de aansluiting op deze locatie nog verder vorm krijgen. Binnen het Programma Kerkelanden, vastgesteld voor de periode 2013-2016, zijn voorbereidingen getroffen voor camerabewaking en duurzame energieopwekking. In 2015 zijn daarvoor geen uitgaven gedaan. De aanpak van leegstand op de bedrijventerreinen heeft geresulteerd in minder leegstaande panden en is door een andere werkwijze en zonder externe ondersteuning of financiering succesvol gebleken. Er hoefde geen gebruik van het budget Kerkelanden gemaakt te worden.
 1. Op het Havenkwartier heeft de afrekening van de HIRB subsidie Herstructurering investering regionale bedrijventerreinen voor het onderdeel Duurzaamheid nog niet plaatsgevonden.
 1. De oorspronkelijke raming van de OZB inkomsten was te conservatief. De opbrengst is hoger en daarmee ook de subsidie aan het ondernemersfonds.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 08.01

Media

Een sterke positie van Hilversum als Crossmediastad.

Lasten € 652 € 709
Baten € 0 € 0
Saldo € 652 € 709
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 08.02

Ondernemingsklimaat

Ruimte voor bedrijven en versterken zorgeconomie

Lasten € 1.554 € 1.156
Baten € 0 € 0
Saldo € 1.554 € 1.156
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 08.03

Detailhandel en horeca

Goed functionerende detailhandel en horeca

Lasten € 589 € 589
Baten € -688 € -568
Saldo € 1.277 € 1.157
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 08.04

Toerisme en evenementen

Een aantrekkelijk toeristisch product

Lasten € 308 € 302
Baten € 0 € 0
Saldo € 308 € 302
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 08.05

Lokale omroep

Een evenwichtig aanbod van radio- en televisiezenders

Lasten € 179 € 197
Baten € -125 € -148
Saldo € 304 € 345
Ga naar beleidsdoel