Lasten € 589 € 589
Baten € 688 € 568
Saldo € 99 € 22

Goed functionerende detailhandel en horeca

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Met een omvangrijk aanbod aan winkels en horeca en een grote warenmarkt heeft het centrum een belangrijke verzorgende functie voor zowel de eigen inwoners als de regio. Daarnaast is het een bron van werkgelegenheid. De gemeente zet de komende jaren stevig in op een aantrekkelijker, bruisender centrum. Het doel is om, samen met partners, meer beleving, vermaak en verblijfskwaliteit te organiseren in het centrum. Daartoe worden extra investeringen gepleegd.
In 2015 zal de centrumvisie worden vastgesteld (zie programma Ruimtelijke Ordening), waarin onze ambities en doelstellingen voor het centrum staan omschreven. Parallel aan dit traject loopt het Programma Centrum in ontwikkeling: een uitwerking van de in 2014 opgestelde uitvoeringsagenda, waarin ook de bijbehorende interne en externe organisatiestructuur is opgenomen.
De plannen voor herinrichting van het Langgewenst krijgen vorm, en tegelijkertijd wordt het detailhandels- en horecabeleid geactualiseerd. Zo willen wij tegemoet komen aan het veranderende consumentengedrag, en ruimte geven aan nieuwe concepten, die vaak een mix zijn van detailhandel met horeca en dienstverlening.

Binnen dit beleidsdoel vallen ook inspanningen voor detailhandel en horeca buiten het centrum. Hier gaat het met name om uitbreiding van winkelcentrum Kerkelanden en, gelet op de plannen voor het HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer), versterking van de Riebeeckgalerij. Ondernemers van
De Gijsbrecht hebben het initiatief genomen tot een integrale visie op De Gijsbrecht. De gemeente ondersteunt dit.

Dit beleidsdoel heeft raakvlakken met veel andere programma’s, zoals cultuur, ISV/wonen, bereikbaarheid, ruimtelijke ordening, veiligheid en beheer openbare ruimte. Binnen dit beleidsdoel zijn naast een beperkt uitvoeringsbudget primair de kosten en opbrengsten van de warenmarkt en reclame-inkomsten opgenomen.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Realiseren en uitvoeren van Programma Centrum.De Centrumvisie is in november 2015 vastgesteld. Parallel hieraan is de uitvoering gestart.
Aanstellen Centrummanager.De Centrummanager is aangesteld
Planontwikkeling herinrichting Langgewenst.Besluitvorming en voorbereidingen voor de herinrichting van het Marktplein hebben in 2015 plaatsgevonden. Het Marktplein wordt in 2016 heringericht.
Actualisatie van het detailhandels- en horecabeleid.In de Centrumvisie zijn de uitgangspunten voor herijking van het detailhandelsbeleid en horecabeleid opgenomen. Herzien detailhandelsbeleid en horecabeleid is voorzien in 2016.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
IKlanttevredenheid bezoekers van de marktGemeente7,3 (2012)7,3
KKoopkrachtbinding dagelijkse sector in %KSO89% (2011)91%
KKoopkrachtbinding niet-dagelijkse sectorKSO77% (2011)79%

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Klanttevredenheid bezoekers van de markt

Gelet op de aanstaande herinrichting van het Marktplein was klanttevredenheidsonderzoek niet zinvol. Omdat geen representatief beeld is te krijgen, worden daarom geen kosten gemaakt.

Koopkrachtbinding dagelijkse sector in %

Koopstromenonderzoek wordt niet jaarlijks uitgevoerd. Daarnaast is een onderzoek pas zinvol als er objectief kan worden beoordeeld. Als gevolg van grote  ontwikkelingen in de stad is het niet zinvol om een onderzoek te laten uitvoeren.

Koopkrachtbinding niet-dagelijkse sector

Koopstromenonderzoek wordt niet jaarlijks uitgevoerd. Hiervoor geldt eveneens dat geen representatief beeld is te geven als gevolg van grote veranderingen in de stad, zoals Hilvertshof en Marktterrein.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging589-688-99
Realisatie589-56822
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)0120121

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Markt

-34

-34

1

BIZ-zone Centrum

-85

85

                       0

2

BIZ-zone Gijsbrecht

-10

20

10

3

Detailhandel / Horeca

127

127

4

overige

2

16

18

Totaal verschil

                            0

120

121

Toelichting

  1. Gelet op de herinrichting in 2016 is terughoudend omgegaan met onderhoud.
  1. De BIZ Centrum is vervallen. Hiervoor in de plaats is er sinds 2015 het Stadsfonds.
  1. De eerste BIZ Gijsbrecht verviel per 1 juli 2015. De lasten en baten zijn navenant lager. Het verschil betreft daarnaast een eenmalige bijdrage van € 10.000 aan De Gijsbrecht voor gebiedsmanagement.
  1. Deze uitgaven vloeien voort uit het uitvoeringsprogramma van de Centrumvisie. Het betreft onder andere centrummanagement, visie Stationsgebied, acquisitie en communicatie.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 08.01

Media

Een sterke positie van Hilversum als Crossmediastad.

Lasten € 652 € 709
Baten € 0 € 0
Saldo € 652 € 709
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 08.02

Ondernemingsklimaat

Ruimte voor bedrijven en versterken zorgeconomie

Lasten € 1.554 € 1.156
Baten € 0 € 0
Saldo € 1.554 € 1.156
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 08.03

Detailhandel en horeca

Goed functionerende detailhandel en horeca

Lasten € 589 € 589
Baten € -688 € -568
Saldo € 1.277 € 1.157
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 08.04

Toerisme en evenementen

Een aantrekkelijk toeristisch product

Lasten € 308 € 302
Baten € 0 € 0
Saldo € 308 € 302
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 08.05

Lokale omroep

Een evenwichtig aanbod van radio- en televisiezenders

Lasten € 179 € 197
Baten € -125 € -148
Saldo € 304 € 345
Ga naar beleidsdoel