Lasten € 652 € 709
Baten € 0 € 0
Saldo € 652 € 709

Een sterke positie van Hilversum als Crossmediastad.

Begroting: toelichting op beleidsdoel

De nota ‘Hilversum met beide benen in de Media Valley’ (2013) vormt het uitgangspunt. Doelstellingen zijn het behouden en versterken van de mediasector en het stimuleren van cross-sectorale groei. Uit herijking van het werkprogramma, deel van de nota, volgt het werkprogramma 2015. Hieruit volgen (deels) nieuwe indicatoren die opgenomen worden in de programmabegroting 2016. Een vierde actielijn, Human Capital, is toegevoegd. Daarvoor worden extra investeringen gepleegd.

De inspanningen van de gemeente richten zich op het:

  • versterken van het vestigingsklimaat voor creatieve bedrijven;
  • versterken van de profilering van Hilversum als creatieve stad;
  • verbinden van partijen (ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheden) binnen de sector en met andere sectoren (onder andere ICT en zorg);
  • verbeteren van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in de creatieve sector (Human Capital).

Om deze ambities te realiseren is een gezamenlijk optrekken in de Noordvleugel en specifiek de Media Valley onontbeerlijk. De gemeente participeert in de Economic Board Gooi & Vechtstreek, de Amsterdam Economic Board en de Economic Board Utrecht, en vervult de rol van linking-pin tussen Utrecht en Amsterdam.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Behouden en aantrekken van belangrijke en/of strategische creatieve bedrijven en kennisinstellingen.Door actief accountmanagement is gewerkt aan het behoud van gevestigde bedrijven en het aantrekken van nieuwe bedrijven. Dit is gedeeltelijk gelukt. Een bedrijf van strategische waarde heeft Hilversum in het najaar van 2015 verlaten. Anderzijds zijn er ook nieuwe bedrijven aangetrokken, en is het gelukt een aantal bedrijven te begeleiden bij (her)huisvesting zodat ze in Hilversum blijven.
Faciliteren verdere realisatie van Werf35 en doorontwikkeling Dutch Game Garden Hilversum en andere initiatieven op het vlak van verzamelgebouwen/concepten voor (pré)startende en groeiende creatieve bedrijven.Op de Werf35 en de Dutch Game Garden is in 2015, anders dan in reactie op vragen vanuit de bedrijven, geen aanvullende inspanning gepleegd. In 2015 is de evaluatie van drie jaar Dutch Game Garden gestart, die wordt in het eerste kwartaal van 2016 opgeleverd. Op het Media Park is ruimte vrijgemaakt voor startende ondernemers tegen lage tarieven. Om de ontwikkeling van start-ups naar scale-ups te stimuleren is een verkenning gestart om een acceleratorprogramma te ontwikkelen op het Media Park. Naar verwachting start het programma met een pilot in 2016.
Versterking verbinding tussen Mediapark en centrum.Door rondom evenementen die op het Media Park plaatsvinden ook in het centrum van de stad een programmering te ontwikkelen is een aanzet gemaakt om de verbinding tussen het park en de stad te versterken. In 2015 is een verkenning gedaan naar het ontwikkelen van een innovatieve route van het park naar de stad. Dit heeft nog niet tot een concreet resultaat geleid. Wel is het eerste interactieve scherm geplaatst op het Stationsplein. In 2016 worden eveneens schermen op het Media Park geplaatst, dan kan er een digitale verbinding tot stand worden gebracht.
Intensiveren van de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging binnen de Noordvleugel en in de Media Valley.De samenwerking met de regio Gooi en Vecht, de gemeente Amsterdam en de MRA, EBU en het Ministerie van OCW is in 2015 opgestart. Hilversum is actief betrokken geweest bij het opstellen van de Regionale Samenwerkingsagenda, de MRA Agenda en heeft met het ministerie kansen verkend ten behoeve van verdere ontwikkeling van de creatieve sector. Ook is een gezamenlijke brief van publieke en commerciële omroepen en productiebedrijven, en de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Hilversum naar het kabinet gestuurd in reactie op de concept Mediawet in oktober 2015.
Realiseren herkenbare branding Hilversum Mediastad met bijbehorende communicatiestrategie en -activiteiten.Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een merk en communicatiestrategie voor Hilversum Mediastad. Dit traject is stopgezet omdat gaandeweg bleek dat er eerst behoefte was aan een evenementen- en reclamekader, en aan een standpunt van de gemeente over citymarketing en de organisatie van marketing. Een gecombineerd project gericht op deze drie onderdelen is in het najaar van 2015 opgestart.
Uitwerken van de vierde actielijn Human Capital met Mediapact, Hilversum Media Campus en het met onderwijspartners verder ontwikkelen van de Mediaschool.Het Mediapact is vertaald in de Hilversum Media Campus (HMC). HMC is in 2015 organisatorisch stevig ingericht met een programmamanager en een team. Aan het voorbereiden van een passend onderwijsaanbod, traineeships en een lab is gewerkt. Het aanbod wordt in 2016 aangeboden. Door workshops, lezingen en een goede website heeft HMC onder onderwijsinstellingen bekendheid gegenereerd. In het voortgezet onderwijs (vo) is een succesvol project Digital Art uitgevoerd, dat wordt doorgezet in 2016. Samen met het vo wordt onderzocht hoe media en onderwijs steviger kunnen worden verbonden. Voor het primair onderwijs is in 2015 de doorlopende leerlijn Media-educatie ontwikkeld als onderdeel van Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze leerlijn is voor alle basisscholen in Hilversum beschikbaar.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
KAantal bedrijven in de mediasectorLISA520 (2012)49054757
KAantal arbeidsplaatsen in de mediasectorLISA7.960 (2012)7.2607.882622
KAantal bedrijven in de creatieve sector (inclusief de mediasector)LISA1.640 (2012)1.6201.67555
KAantal arbeidsplaatsen in de creatieve sector (inclusief de mediasector)LISA12.100 (2012)11.74011.607-133

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Aantal bedrijven in de mediasector

Wat opvalt is dat de schaalverkleining doorzet, omdat het aantal kleine bedrijven toeneemt. De groei in de crossmediasector laat een voorzichtig herstel zien na een aantal jaren van krimp

Aantal arbeidsplaatsen in de mediasector

Het aantal arbeidsplaatsen in de totale creatieve sector is gedaald. Nadere analyse wijst uit dat de afname zich concentreert binnen de sector creatieve zakelijke dienstverlening.

Aantal bedrijven in de creatieve sector (inclusief de mediasector)

Wat opvalt is dat de schaalverkleining doorzet, omdat het aantal kleine bedrijven toeneemt. De groei in de crossmediasector laat een voorzichtig herstel zien na een aantal jaren van krimp.

Aantal arbeidsplaatsen in de creatieve sector (inclusief de mediasector)

Het aantal arbeidsplaatsen in de totale creatieve sector is gedaald. Nadere analyse wijst uit dat de afname zich concentreert binnen de sector creatieve zakelijke dienstverlening.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging6520652
Realisatie7090709
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)57057

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Uitvoeringsprogramma Mediastad

139

139

1

Creatieve sector

-82

-82

2

Totaal verschil

57

0

57

Toelichting
1. In 2015 is meer geïnvesteerd in het versterken van de creatieve economie, waaronder een acquisitiestrategie en de Hilversum Media Campus. Deze investeringen richten zich op het vergroten van de dynamiek op het Media Park en in de stad. Daarnaast is de bijdrage van de gemeente aan evenementen die het profiel van Hilversum Mediastad versterken toegenomen, met name aan de Open Studio Dagen en Top2000/Festival de Lijst.
2. De geplande activiteiten op de post creatieve sector zijn gecombineerd met de activiteiten van het uitvoeringsprogramma Mediastad uitgevoerd en daardoor niet eenvoudig te onderscheiden. Daarom brengen wij de overbesteding op de post mediapark ten laste van de reserve Creatieve sector. Om dit financieel mogelijk te maken, is het voorstel voorgelegd om € 57.000 extra aan de reserve te onttrekken.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 08.01

Media

Een sterke positie van Hilversum als Crossmediastad.

Lasten € 652 € 709
Baten € 0 € 0
Saldo € 652 € 709
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 08.02

Ondernemingsklimaat

Ruimte voor bedrijven en versterken zorgeconomie

Lasten € 1.554 € 1.156
Baten € 0 € 0
Saldo € 1.554 € 1.156
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 08.03

Detailhandel en horeca

Goed functionerende detailhandel en horeca

Lasten € 589 € 589
Baten € -688 € -568
Saldo € 1.277 € 1.157
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 08.04

Toerisme en evenementen

Een aantrekkelijk toeristisch product

Lasten € 308 € 302
Baten € 0 € 0
Saldo € 308 € 302
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 08.05

Lokale omroep

Een evenwichtig aanbod van radio- en televisiezenders

Lasten € 179 € 197
Baten € -125 € -148
Saldo € 304 € 345
Ga naar beleidsdoel