Lasten € 888 € 974
Baten € 6 € 0
Saldo € 882 € 974

Gezondheidsbeleid

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het in standhouden of bevorderen van de eigen gezondheid. Dit betekent dat niet de overheid, maar mensen zelf in eerste instantie aan zet zijn door het maken van gezonde keuzen. De komende jaren wordt er een steeds groter appèl gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. De rol van de gemeente is om ervoor te zorgen dat het maken van gezonde keuzes eenvoudiger wordt, door het geven van voorlichting, advies en ondersteuning, en door het toepassen van regelgeving.  

De gemeente is regisseur
De gemeente is beleids- en uitvoeringsregisseur. Dat betekent dat de aandachtsgebieden, de speerpunten, de doelen en de acties door de gemeente benoemd worden. De gemeente coördineert de uitvoering van activiteiten. We maken prestatieafspraken met uitvoerende organisaties en verlenen subsidies op basis van deze afspraken. De resultaten worden gemonitord en geëvalueerd. De gemeente ziet het als haar taak om de onderlinge samenwerking van het maatschappelijk middenveld te bevorderen ten behoeve van het lokaal gezondheidsbeleid. Door taken op het gebied van werk, inkomen, jeugd en zorg in het sociaal domein met elkaar te verbinden, zijn er kansen om ook op het terrein van gezondheidszorg meer te bereiken. Speciale aandacht in 2015 is er voor mantelzorg en dementie.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Het versterken van een gezonde leefstijl, door in te zetten op minder alcoholgebruik, minder roken en een gezond gewicht. Concreet betekent dat de Gemeente o.a. de volgende initiatieven zal nemen: 1. Lopende programma’s tegen alcoholgebruik continueren; 2. Inzet buurtsportcoaches.Programma tegen alcoholgebruik: Het ‘Preventie- en handhavingsplan alcoholmatiging jeugd in Gooi en Vechtstreek 2014-2016’ en daarmee het programma ‘Samen aan de Slag’ loopt tot en met 2016. Daarna wordt een nieuw plan geschreven. Buurtsportcoaches: er zijn 6,8 fte buurtsportcoaches actief in Hilversum. In programma 12 komt dit onderwerp ook aan de orde.
Hilversum is een gezonde leefomgeving door het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in wijken (gezonde wijken), voldoende ontmoetings- en speelruimte in wijken, een goede eerstelijnszorg en een goede verhouding tussen gezondheidscentra en woondienstencentra. Concreet betekent dat de Gemeente de volgende initiatieven zal nemen: 1. een onderzoek naar de haalbaarheid van beweegtoestellen voor ouderen; 2. de bestaande gezondheidscentra integreren in WDC waar mogelijk/wenselijk; 3. opstellen en publiceren van een Sociale kaart; 4. bevorderen Samenwerking eerstelijn door bijvoorbeeld directe contactlijnen te leggen tussen huisartsen en WIZ consulenten.ad1. Hier is in 2015 vanwege een tekort aan ambtelijke capaciteit geen prioriteit aan gegeven. ad2. In dit jaar is verdere invulling aan de woondienstencentra gegeven, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het nieuwe gezondheidscentrum in Oost. ad3. De Sociale Kaart opgesteld en is gepubliceerd op de website van Hilversum. ad4. De verbindingsofficier van het Sociaal Plein heeft steeds meer goede contacten met de huisartsen, ook zijn er enkele goedbezochte bijeenkomsten geweest.
Het versterken en stimuleren van de ouderengezondheidszorg in Hilversum door in te zetten op vitaal ouder worden, tegengaan schadelijk alcoholgebruik, afname van depressie en eenzaamheid, voldoende bewegen onder ouderen, het ondersteunen van mantelzorgers. Concreet betekent dat de Gemeente o.a. de volgende initiatieven zal nemen: 1. Aanbod depressiepreventie voor senioren in kaart brengen en promoten; 2. Platformbijeenkomst over dementie en eenzaamheid in samenwerking met eerstelijnszorg organiseren; 3. Verkenning dementie, op weg naar dementie vriendelijke gemeente door middel van een quick scan dementie; 4. Stimuleren en aanmoedigen bewonersinitiatieven nieuwe stijl ter voorkoming van sociaal isolement en eenzaamheid.ad 1. Hier is onder andere invulling aan gegeven door het op te nemen in de sociale kaart. Daarnaast is er geïnvesteerd in mantelzorgondersteuning en algemene preventie rond depressie. ad 2. De werkgroep dementievriendelijk Hilversum heeft er voor gekozen eerst 5 thema’s uit te werken en pas als daar resultaten op zijn geboekt een bijeenkomst plannen. ad 3.De Quickscan is opgeleverd en dient als input voor de werkgroep dementievriendelijk Hilversum. ad 4. Deze prestatie is in uitvoering in het kader van de hervorming van welzijn.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
IAlle bovengenoemde activiteiten zijn gerealiseerd-----
IEr is een gemeenschappelijke Gezondheidsagenda 2015 opgesteld samen met alle relevante partners-----

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Alle bovengenoemde activiteiten zijn gerealiseerd

Zie afzonderlijke onderdelen.

Er is een gemeenschappelijke Gezondheidsagenda 2015 opgesteld samen met alle relevante partners

Er is een gemeenschappelijke Gezondheidsagenda 2015. Deze is opgesteld met alle relevante partijen.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging888-6882
Realisatie9740974
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)86692

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Bijdrage aan de Regio voor gezondheidszorg

100

100

1

Overige afwijkingen

-14

6

-8

Totaal verschil

86

6

92

Toelichting

  1. Zie de toelichting op beleidsdoel 3.1.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 04.01

Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg

Samenhang in de sociale leefomgeving

Lasten € 9.148 € 7.944
Baten € -770 € -2.081
Saldo € 9.917 € 10.025
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 04.02

Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg

Integrale toegang

Lasten € 1.998 € 2.087
Baten € 0 € 0
Saldo € 1.998 € 2.087
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 04.03

Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg

Samenhang en kwaliteit in individueel maatwerk

Lasten € 42.457 € 33.815
Baten € -7.329 € -2.661
Saldo € 49.786 € 36.475
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 04.04

Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg

Gezondheidsbeleid

Lasten € 888 € 974
Baten € -6 € 0
Saldo € 894 € 974
Ga naar beleidsdoel