Lasten € 42.457 € 33.815
Baten € 7.329 € 2.661
Saldo € 35.128 € 31.154

Samenhang en kwaliteit in individueel maatwerk

Begroting: toelichting op beleidsdoel

In de context van het sociaal domein moet het beheer en de kwaliteit van de individuele voorzieningen gezien worden als een doel dat samenhangt met de dienstverlening in de gemeentelijke integrale toegang als geheel. Ter wille van de bestaande indeling van de begroting is dit als beleidsdoel nog gehandhaafd. In volgende begrotingen zal een andere indeling worden gehanteerd.

Oplossing voor probleem
Beheer en kwaliteit van individuele voorzieningen maken onderdeel uit van de bedrijfsvoering. Een belangrijk onderdeel, omdat Hilversum zeer hecht aan de tevredenheid van inwoners die een beroep hebben gedaan op de dienstverlening van de gemeente. Individuele voorzieningen passen bij de vraag en de situatie van de inwoner: maatwerk. Dat hoeft niet altijd precies te zijn wat de inwoner in eerste instantie vraagt, maar moet na verduidelijking van de vraag wel een oplossing zijn voor het probleem dat de inwoner heeft. Het gaat dus om zowel de mate waarin inwoners gestimuleerd worden hun eigen kracht aan te spreken, als de mate waarin de beperkingen van inwoners aanvullend en adequaat gecompenseerd worden. De gemeente streeft ernaar alle inwoners die in de opvang terecht komen snel een integraal plan van aanpak te bieden gericht  op zelfstandig wonen.
Inkoop individuele voorzieningen
De inkoop van individuele voorzieningen wordt in regionaal verband uitgevoerd. In de contracten worden heldere eisen gesteld aan de voorzieningen. Dat houdt in dat ook de kennis over welke kwaliteitseisen precies zijn gesteld is geborgd en het toezicht daarop vanuit één centraal punt plaatsvindt.

Beschermd wonen
In 2015 is 'beschermd wonen' een nieuwe Wmo-taak die vanuit de AWBZ is gedecentraliseerd. Hilversum heeft hierbij de rol als centrumgemeente. Inhoudelijk liggen er kansen om ook voor beschermd wonen het 'scheiden van wonen en zorg' door te voeren en om kleinschalige vernieuwende initiatieven mogelijk te maken.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Voldoende tevredenheid bij de cliënten over het contact met de WIZ consulent, de begeleiding bij het onderzoek en over het passend aanbod.De regio rapporteert hierover in de Monitor Sociaal Domein. In 2015 is 89% van de cliënten tevreden over het contact met het Sociaal Plein.
Afspraken maken over innovatieve 15 plekken voor Beschermd wonen in de Regio Gooi en Vechtstreek. Deze plekken zijn innovatief omdat ze kleinschalig, extramuraal en doelgroepgericht zijn.In 2015 zijn bovenop het reguliere aanbod Beschermd Wonen 13 extra plekken in kleinschalige eenheden gecreëerd.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
IEr is aantoonbaar gestuurd op de volgende beginselen: A. inwoners worden goed geholpen (1 plan, 1 regisseur, 1 huishouden), B. we blijven binnen de budgetten, C. we werken samenNota Transformatie Sociaal domein en College akkoord 2014-2018----
ITevredenheid over het contact met de WIZ consulentWMO Monitor90%90%89%-1%
ITevredenheid over begeleiding bij het onderzoekWMO Monitor84%85%--
ITevredenheid over het passend aanbod (resultaat van de aanvraag)WMO Monitor85%85%84%-1%
INieuwe plekken voor beschermd wonen--15132
IHuishoudens hebben na verblijf in een opvanglocatie een zelfstandige woning betrokkenGemeente-107565

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Er is aantoonbaar gestuurd op de volgende beginselen: A. inwoners worden goed geholpen (1 plan, 1 regisseur, 1 huishouden),B. we blijven binnen de budgetten,C. we werken samen

zie beleidsdoel 4.1

Tevredenheid over het contact met de WIZ consulent

Uit de monitor Sociaal Domein blijkt dat 89% van de respondenten woonachtig in Hilversum tevreden tot zeer tevreden is.

Tevredenheid over begeleiding bij het onderzoek

Dit wordt niet gemeten, is niet langer onderdeel van de monitor.

Tevredenheid over het passend aanbod (resultaat van de aanvraag)

Op dit moment maakt alleen de tevredenheid van de inwoner over de huishoudelijke hulp en hulpmiddelen deel uit van de monitor. Over de huishoudelijke hulp zegt 84% hun huishouden op orde te kunnen houden met de ingezette ondersteuning en voor begeleiding geldt dat de tevredenheid 92% bedraagt.

Nieuwe plekken voor beschermd wonen

Beschermd Wonen is een van de nieuwe gedecentraliseerde taken. Bij de voorbereiding op deze nieuwe taak bleek de decentralisatieuitkering vanuit het Rijk lager dan de kosten om alle bestaande locaties te continueren. Om onrust bij bewoners te voorkomen is er voor gekozen de bestaande locaties te continueren én niet direct te vernieuwen. In de loop van het jaar zijn aanvullend wel 13 plekken op kleinschalige locaties ingekocht, dit om ex-cliënten van Ascensio op te vangen.

Huishoudens hebben na verblijf in een opvanglocatie een zelfstandige woning betrokken

Er zijn 75 personen die vanuit de opvang zelfstandig zijn gaan wonen, dan kan een kamer of een woning zijn. In de registratie is dit onderscheid niet opgenomen.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging42.457-7.32935.128
Realisatie33.815-2.66131.154
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)-8.6424.668-3.974

Verklaring verschillen

 

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Regionale maatschappelijke opvang

173

173

1

Regionale vrouwenopvang

35

35

2

Invoeringskosten Sociaal Plein 

-297

-12

-309

3

Huishoudelijke hulp en overige oude zorgtaken

317

-23

294

4

Nieuwe zorgtaken indiv. voorz. in natura 18 +

-4.769

-54

-4.823

5

Nieuwe zorgtaken PGB 18+

136

136

6

Eigen bijdrage

381

381

7

Beschermd wonen Hilversums deel

-3.900

4.000

100

8

Beschermd wonen regio deel

-398

398

0

9

Overige afwijkingen

61

-22

39

Totaal verschil

-8.642

4.668

-3.974

Toelichting

  1. Zie toelichting op beleidsdoel 4.1
  1. Zie toelichting op beleidsdoel 4.1
  1. De gemeenteraad heeft in 2015 budgetten beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten transitie sociaal domein en voor de invoeringskosten Sociaal Plein van in totaal € 1,3 miljoen. Daarvan is € 309.000 nog niet besteed. Omdat de activiteiten hiervoor nog niet zijn afgerond, lopen deze in 2016 nog door.
  2. Er is een nadeel op de uitvoering van de Wmo taken waarvoor de gemeente al verantwoordelijk was. Dit nadeel wordt met name bepaald door de huishoudelijke hulp. Gezien de totale lasten € 5,3 miljoen en de door het rijk opgelegde bezuiniging voor de huishoudelijke hulp gaat het hier om een relatief kleine afwijking. Voor de huishoudelijke hulp is de gemeente al langere tijd verantwoordelijk. In 2015 zijn de gemeenten aanzienlijk gekort op de uitvoering en zijn we gestart met het maken van nieuwe afspraken met onze inwoners over de inzet van huishoudelijke hulp. Dit doen wij op basis van persoonlijke gesprekken (keukentafelgesprekken), die de basis vormen voor nieuwe afspraken. We hebben deze herindicaties zorgvuldig uitgevoerd en deze hebben geleid tot minder inzet van de huishoudelijke hulp. Er is maar een beperkt aantal inwoners, dat bezwaar heeft aangetekend tegen deze nieuwe afspraken, met name ook door het inzetten van mediation. In de kwartaalrapportages Sociaal Domein 2015 is de raad geïnformeerd over deze herindicaties. Met de herindicaties is het mogelijk gebleken op een zorgvuldige manier nieuwe afspraken te maken over de inzet van huishoudelijke hulp en hierop te besparen.
  3. Het voordeel wordt met name bepaald door de gedecentraliseerde taak WMO begeleiding/dagbesteding die de gemeente voor het eerst in 2015 heeft uitgevoerd (totaal lasten € 4,6 miljoen). Voor heel veel inwoners geldt dat zij dezelfde zorg hebben ontvangen als in voorgaande jaren, vanwege het overgangsrecht. Wij hebben deze zorg voor minder geld kunnen leveren. Deels komt dit door de prijsafspraken in onze regionale inkoop. Een andere verklaring is dat wij met ons regionale inkoopsysteem alleen de werkelijk gerealiseerde zorguren vergoeden. Het zorgkantoor werkte bijvoorbeeld in het verleden met zorgklasses in de AWBZ zorg. Ons inkoopsysteem is dus efficiënter. In de pers is al veel aandacht besteed aan de jaarcijfers van de gemeenten voor de gedecentraliseerde taken. Hierin wordt het beeld geschetst alsof de gemeente fors in deze zorg hebben gesneden. Dit beeld onderschrijven wij niet voor onze gemeente. Het Sociaal Plein heeft goed zicht in de zorgbehoeften van de inwoners.
  4. Inwoners die zelf hun zorg hebben ingekocht, doen dit met een persoonsgebonden budget (totaal lasten € 1,1 miljoen). Vanaf 1 januari 2015 lopen de betalingen aan de zorgaanbieders vanuit dit persoonsgebonden budget via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB heeft deze rol o.a. gekregen om beter de uitgaven vanuit de persoonsgebonden budgetten te kunnen toetsen en fraude te voorkomen. De SVB heeft in 2015 grote opstartproblemen gehad bij het invullen van deze nieuwe rol.
  5. De ontvangen eigen bijdragen vallen voor 2015 lager uit dan begroot. Een inschatting van de eigen bijdrage was gebaseerd op de toegekende zorg (in 2015 grotendeels zorg vanuit het overgangsrecht). Een verklaring voor het nadeel is dat er  minder zorg is geconsumeerd dan was toegekend en dat dit ook tot minder inkomsten uit eigen bijdragen heeft geleid (zie ook referentie 5)
  1. In de begroting zijn de Hilversumse lasten voor beschermd wonen dubbel opgenomen, enerzijds als onderdeel van middelen van de hele regio Gooi en vechtstreek, die Hilversum als centrumgemeente verantwoord, anderzijds als apart Hilversums deel. In de realisatie is dit niet het geval. Dit leidt tot een afwijking in de baten en lasten van € 4 mln.
  2. Hilversum ontvangt als centrumgemeente de eigen bijdrage beschermd wonen voor de hele regio, waarna deze wordt doorgegeven aan de Regio Gooi en Vechtstreek die deze regeling uitvoert. Deze ontvangsten waren € 0,4 mln lager dan waar bij de begroting van was uitgegaan.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 04.01

Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg

Samenhang in de sociale leefomgeving

Lasten € 9.148 € 7.944
Baten € -770 € -2.081
Saldo € 9.917 € 10.025
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 04.02

Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg

Integrale toegang

Lasten € 1.998 € 2.087
Baten € 0 € 0
Saldo € 1.998 € 2.087
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 04.03

Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg

Samenhang en kwaliteit in individueel maatwerk

Lasten € 42.457 € 33.815
Baten € -7.329 € -2.661
Saldo € 49.786 € 36.475
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 04.04

Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg

Gezondheidsbeleid

Lasten € 888 € 974
Baten € -6 € 0
Saldo € 894 € 974
Ga naar beleidsdoel