Lasten € 9.148 € 7.944
Baten € 770 € 2.081
Saldo € 8.378 € 5.863

Samenhang in de sociale leefomgeving

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Hilversum maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen meedoet en niemand wordt uitgesloten. Inwoners worden gestimuleerd om de eigen kracht volledig te benutten en in te zetten, om verbindingen met elkaar aan te gaan, bij te dragen aan de samenleving en om gezond te leven. Het gaat daarbij om iedereen, jong en oud, met of zonder beperking.

Algemene voorzieningen
Om de zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen zijn er algemene voorzieningen. Inwoners kunnen uit eigen beweging van deze algemene voorzieningen gebruik maken. De voorzieningen bieden aan inwoners in de meeste gevallen oplossingen voor relatief eenvoudige problemen.
Het gaat om het geheel van door de gemeente betaalde of gesubsidieerde voorzieningen (bijvoorbeeld jongerenwerk, club- en buurthuiswerk, algemeen welzijnswerk, bibliotheek, bureau wijkzaken), door andere instanties betaalde voorzieningen (huisarts, thuisverpleegster, school, wijkagent) of de inzet van vrijwilligers.

Verbinding en samenwerking
Om het zoveel mogelijk benutten van de eigen kracht te bevorderen vinden en versterken krachtige en kwetsbare inwoners elkaar. Er moet een goede verbinding zijn met algemene voorzieningen om, waar dat kan, te voorkomen dat gebruik gemaakt wordt van duurdere voorzieningen. De aanbieders van deze algemene voorzieningen werken onderling samen vanuit het belang van hun cliënt. Dit kan bereikt worden door als gemeente  vrijwilligers en mantelzorgers goed  te ondersteunen, het goed functioneren van sociale wijknetwerken en buurtinitiatieven te bevorderen of ze een extra impuls te geven. Daarnaast maken we heldere, transparante prestatieafspraken met maatschappelijke instellingen via subsidieverlening. Vertrouwen en ruimte geven aan de professional is het streven.
De professionals die in de wijk werken krijgen een nieuwe opdracht mee. Zij handelen flexibeler, meer verbindend en netwerkend. Zij zorgen vooral voor het terugdringen van het beroep op duurdere vormen van ondersteuning door sneller te signaleren en interveniëren.

Maatschappelijke opvang
In de Wmo 2015 bestaat niet langer een onderscheid tussen verschillende vormen van opvang, wat het mogelijk maakt om vanuit één locatie te gaan werken. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de opvang en de gemeentelijk toegang, waardoor gezamenlijke plannen kunnen worden gemaakt voor burgers die dakloos zijn geraakt.  

Overheveling van AWBZ naar Wmo
Ten slotte is het door de overheveling van onderdelen als persoonlijke verzorging en begeleiding van de AWBZ naar de Wmo van belang, dat er samenhang komt tussen de huisarts, de nuldelijnszorg (bijvoorbeeld een wijkcentrum), de eerstelijnszorg (bijvoorbeeld een fysio- of psychotherapeut), de tweedelijns zorg (bijvoorbeeld de specialist in het ziekenhuis). Zie hiervoor ook beleidsdoel 4.4.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Om de eigen kracht te bevorderen in de eigen leefomgeving is een stevig netwerk van kennissen, vrijwilligers en professionals aanwezig. Er zijn in ieder geval 10 voorliggende voorzieningen geïnitieerd of bestaande voorzieningen versterkt, gebaseerd op de vraag van inwoners en benaderd vanuit een netwerkgerichte aanpak. Dit kan uiteenlopen van thema’s als ontmoeting en participatie tot buurtinitiatieven en netwerken. De bestaande voorzieningen/initiatieven zijn bijvoorbeeld Hoost in Hilversum Oost, Lééf en Noord&Co in Hilversum Noord. De bijdrage van de gemeente kan subsidie zijn maar de gemeente kan ook netwerkpartner, sparringpartner of partner in de uitvoering zijn.In het programma buurten hebben we gewerkt aan twee pilots: wijknetwerken en buurtgesprekken. De eerste hebben we vrij snel kunnen afronden omdat de ontwikkeling goed bleek te passen in het hervormingsproces van het welzijn. Hierdoor ontstaat er een meer integrale aanpak in de buurt. Tijdens de pilot buurtgesprekken hebben we geïnvesteerd in de buurtaanpak en het ‘ophalen’ van wensen en ideeën van inwoners. Deze gesprekken zijn in vijf buurten gevoerd en heeft ons inzicht gegeven in het karakter van de buurt. In vier van de buurten heeft het concreet geleid tot nieuwe initiatieven zoals een ontmoetingsplek in de Riebeeck en de doorontwikkeling van buurthuis De Geus. De gemeente koos voor een faciliterende rol in de buurtgesprekken en heeft beperkt subsidie verstrekt. Na een positieve evaluatie van deze pilot is het aantal buurtcoördinatoren uitgebreid naar acht, allemaal gekoppeld aan een Hilversumse wijk. Deze acht coördinatoren gaan een team (een buurtnetwerk) vormen met buurtwerkers (uit het welzijn bijvoorbeeld) en inwoners. De rol van dit netwerk is faciliterend, aanjagend, verbinding en organiserend. Samen met de andere inwoners uit de wijk wordt er gewerkt aan een buurtplan, met daarin door de omwonenden zelf aangedragen ideeën en thema’s.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
IEr is aantoonbaar gestuurd op de volgende beginselen: A. inwoners worden goed geholpen (1 plan, 1 regisseur, 1 huishouden), B. we blijven binnen de budgetten, C. we werken samenNota Transformatie Sociaal Domein en College akkoord 2014-2018----
IEr zijn 10 vraaggestuurde en voorliggende voorzieningen geïnitieerd en bestaande voorziening versterktGemeente-10--

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Er is aantoonbaar gestuurd op de volgende beginselen: A. inwoners worden goed geholpen (1 plan, 1 regisseur, 1 huishouden),B. we blijven binnen de budgetten,C. we werken samen

2015 is het eerste jaar van de decentralisaties in het sociaal domein. Om deze nieuwe taken uit te voeren krijgen gemeenten van het Rijk decentralisatieuitkeringen (in de algemene uitkering). Voorbereidend op de decentralisaties heeft de gemeenteraad een bestemmingsreserve Sociaal ingesteld. In 2014 en 2015 heeft de raad extra middelen vanuit de bestemmingsreserve Sociaal Domein beschikbaar gesteld voor:
-   De voorbereidingen op de decentralisaties
-   Continuïteit van zorg
-   Innovatie en transformatie, waaronder de inrichting van het Sociaal Plein.

A. In de monitor Sociaal van de Regio is bekend hoe tevreden inwoners in Hilversum zijn over het contact met de consulent en het resultaat van de voorziening Compensatie Huishoudelijke Taken. De uitkomsten hiervan is dat respectievelijk 89% (zeer) tevreden is en 83% aangeeft dat het huis op orde is.
B. De resultaten met betrekking tot de budgetten worden bij de financiële paragraaf behandeld.
C.Het Sociaal Plein werkt nauw samen met zorgaanbieders, huisartsen, Veilig Thuis, Veiligheidshuis en andere externe partijen. Om dit te versterken is een verbindingsofficier ingesteld en zijn regelmatig bijeenkomsten georganiseerd.

Er zijn 10 vraaggestuurde en voorliggende voorzieningen geïnitieerd en bestaande voorziening versterkt

Deze prestatie is in uitvoering in het kader van de hervorming van welzijn.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging9.148-7708.378
Realisatie7.944-2.0815.863
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)-1.204-1.311-2.515

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Vereniging dierenasiel Crailo

-46

-46

1

Regionale maatschappelijke opvang

-571

-571

2

Regionale vrouwenopvang

-398

-398

3

Gebouwen welzijn: onderhoudsvoorziening 

-1.300

-1.300

4

Gebouwen welzijn overige afwijkingen

104

-10

94

5

Nieuwe zorgtaken: Ondersteuning en waardering mantelzorgers

-221

-221

6

Overige afwijkingen

-72

-1

-73

Totaal verschil

-1.204

-1.311

-2.515

Toelichting

  1. Het bedrag dat wordt besteed aan de uitvoering van de wettelijke taak opvang en verzorging van zwerfdieren, is afhankelijk van het aantal zwerfdieren dat wordt aangetroffen en opgevangen en welke van die dieren medische hulp nodig hebben. In 2015 werd deze taak uitgevoerd door Dierenasiel Crailo. De andere gemeenten in het Gooi (uitgezonderd de BEL-gemeenten) waren over gegaan naar Dierenbeschermingscentrum Amersfoort. Hilversum nog niet, dat is echter geëffectueerd in december 2015. Gebleken is dat het aantal opgevangen zwerfdieren in het Gooi omlaag is gegaan ten opzichte van voorgaande jaren. De verklaring daarvoor is onduidelijk, noch is aan te nemen dat dit structureel is.

Referentie 2 en 3 algemeen
De gemeente Hilversum is centrumgemeente voor de regionale maatschappelijke opvang (MO) en vrouwenopvang (VO). Wij ontvangen hiervoor van het rijk 2 decentralisatie-uitkeringen van circa € 2,5 miljoen respectievelijk € 1,3 miljoen. In de begroting inclusief begrotingswijzigingen waren niet alleen de hiermee verband houdende uitgaven opgenomen maar waren ook nog extra uitgaven opgenomen. Deze extra uitgaven van € 436.000 (MO) en € 336.000 (VO) zijn gedekt uit bijdragen van de bestemmingsreserves MO en VO. Deze uitgaven hangen samen met de veranderopgaven in het beleidsplan maatschappelijk domein, dat gericht is op aansluiting van de maatschappelijke zorg op het sociaal domein. Deze bestemmingsreserves zijn gevormd uit niet uitgegeven middelen van voorgaande jaren (gesloten box).  

De lasten voor de regionale maatschappelijke opvang en vrouwenopvang zijn opgenomen op dit beleidsdoel en op beleidsdoel 4.3. Het overzicht van de financiële afwijkingen op de 2 beleidsdoelen ziet er als volgt uit:

MO

VO

Financiële afwijkingen op beleidsdoel 4.1

-571

-398

Financiële afwijkingen op beleidsdoel 4.3

173

35

Financiële afwijkingen beide beleidsdoelen

-398

-363

Omdat de werkelijke lasten dus € 398.000 respectievelijk € 363.000 lager zijn dan geraamd, zijn de bovengenoemde geraamde onttrekkingen aan de reserves grotendeels niet nodig.

  1. In de begroting van 2015 was onder post "Kansrijk Wonen" budget gereserveerd voor oplossingen op het snijvlak van wonen en zorg. In 2015 hebben er 20 personen een Huren onder Voorwaarden-contract kunnen tekenen en zijn 75 personen vanuit de maatschappelijke opvang zelfstandig gaan wonen. Desondanks is een onderbesteding ontstaan van € 171.000. Daarnaast waren er budgetten van € 75.000 en € 50.000 beschikbaar om respectievelijk een klantvolgsysteem op te stellen en te investeren in integrale intakes.Het is gelukt om zonder de inzet van deze budgetten de inhoudelijke doelen te realiseren. Daarnaast zijn er diverse andere voordelen, bijvoorbeeld omdat de uitgaven voor het uitvoeren van de Bed, bad en brood-regeling lager zijn dan de vergoeding van het Rijk. Ook bleek de decentralisatieuitkering van het Rijk hoger dan verwacht werd bij het opstellen van de begroting.
  1. Door het uitstel van de oplevering van het Oranje Huis in Almere Poort zal de investering in de inrichting van € 257.000 pas in 2016 plaatsvinden. Verder is € 88.000 van de subsidie 2014 aan de Blijf Groep teruggevorderd omdat zij geen kosten hebben gemaakt voor het inrichten van woningen.
  1. In de voorziening van de vorige Meerjarenonderhoudsprogramma’s (MOP’s) van 2012 voor het maatschappelijk vastgoed is een overwaarde van € 1,3 miljoen ontstaan. Zie hiervoor het raadsvoorstel nr. 86 ‘MOP gebouwen, buitensportaccommodaties, speeltoestellen en gymzalen’, raadsvergadering 11 november 2015, voorstel 14.1g. Volgens de algemene uitgangspunten van dit MOP (en van andere voorzieningen) moeten voorzieningen te allen tijde op het juiste niveau zijn en kan deze overwaarde vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.
  1. Vanaf 2016 zijn zowel het consultatiebureau voor 4 tot 18 jarigen als het Centrum voor jeugd en gezin (nu 'Jeugd en gezin') geherhuisvest op Edisonstraat 47. Verhuizing was noodzakelijk omdat voor beide instellingen het huurcontract van hun vorige behuizing afliep. Een verbouwing was noodzakelijk om het pand geschikt te maken voor beide instellingen. Later is ook nog de  logopedie hier gehuisvest. Deze verbouwingskosten veroorzaken een nadeel van € 51.000. De overige verschillen (lasten € 104.000 minus deze € 51.000 en baten € 10.000) worden veroorzaakt door een groot aantal kleinere mee- en tegenvallers, vooral door afwijkingen op energiegebruik en op in rekening gebrachte huren.
  1. Dit is het eerste jaar dat de gemeente het mantelzorgcompliment uitvoert. Daarom is extra tijd en aandacht besteed aan communicatie. Het bereiken van de mantelzorgers bleek niet eenvoudig, ook omdat inwoners zichzelf niet als mantelzorger herkennen en geen gegevensoverdracht heeft mogen plaatsvinden met de vorige uitvoerder van het mantelzorgcompliment. De mantelzorgwaardering is besproken op diverse bijeenkomsten (waaronder de dag van de mantelzorg) en in samenwerking met Versa zijn brieven en aanvraagformulieren verzonden aan bekende mantelzorgers.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 04.01

Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg

Samenhang in de sociale leefomgeving

Lasten € 9.148 € 7.944
Baten € -770 € -2.081
Saldo € 9.917 € 10.025
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 04.02

Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg

Integrale toegang

Lasten € 1.998 € 2.087
Baten € 0 € 0
Saldo € 1.998 € 2.087
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 04.03

Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg

Samenhang en kwaliteit in individueel maatwerk

Lasten € 42.457 € 33.815
Baten € -7.329 € -2.661
Saldo € 49.786 € 36.475
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 04.04

Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg

Gezondheidsbeleid

Lasten € 888 € 974
Baten € -6 € 0
Saldo € 894 € 974
Ga naar beleidsdoel