Lasten € 1.998 € 2.087
Baten € 0 € 0
Saldo € 1.998 € 2.087

Integrale toegang

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Hoewel de gemeentelijke integrale toegang meer een organisatiedoel is dan een beleidsdoel, heeft het wel een grote relatie met wat Hilversum wil bereiken in het sociaal domein. Als een inwoner een probleem niet op eigen kracht of met relatief geringe ondersteuning kan oplossen, moet voor iedereen duidelijk zijn hoe en waar een beroep op de gemeente kan worden gedaan.  
Om voor inwoners met ingang van 1 januari 2015 een duidelijke ingang te hebben naar de gemeente is de keuze gemaakt voor één gemeentelijke integrale toegang. Individuele ondersteuning wordt geïndiceerd, toegewezen, en zonodig geregisseerd door de integrale toegang. Hier wordt de hulpvraag van de individuele inwoner duidelijk gemaakt. Vervolgens wordt – zoveel mogelijk door de inwoner zelf - in een plan van aanpak bepaald wat de volgorde is van de aanpak van de problemen, welke inzet de inwoner zelf kan leveren en welke voorziening moet worden ingezet.  
Voor verdere uitwerking van de integrale toegang verwijzen wij u naar het projectplan Transitie Sociaal Domein.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
IEr is aantoonbaar gestuurd op de volgende beginselen: A. inwoners worden goed geholpen (1 plan, 1 regisseur, 1 huishouden), B. we blijven binnen de budgetten, C. we werken samenNota Transformatie Sociaal domein en College akkoord 2014-2018----

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Er is aantoonbaar gestuurd op de volgende beginselen: A. inwoners worden goed geholpen (1 plan, 1 regisseur, 1 huishouden),B. we blijven binnen de budgetten,C. we werken samen

zie beleidsdoel 4.1

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging1.99801.998
Realisatie2.08702.087
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)89089

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Regio: Inkoop- en contractbeheer

82

82

1

Overige afwijkingen

7

                            0

7

Totaal verschil

89

                            0

89

Toelichting

  1. Een bedrag van € 39.000 is wel begroot, maar abusievelijk op beleidsdoel 4.3 waarop geen uitgaven zijn gedaan. In dat beleidsdoel is het opgenomen onder "overige afwijkingen". Het resterende bedrag ad € 43.000 is ten onrechte niet geraamd en is daarmee een nadeel voor de algemene middelen.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 04.01

Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg

Samenhang in de sociale leefomgeving

Lasten € 9.148 € 7.944
Baten € -770 € -2.081
Saldo € 9.917 € 10.025
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 04.02

Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg

Integrale toegang

Lasten € 1.998 € 2.087
Baten € 0 € 0
Saldo € 1.998 € 2.087
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 04.03

Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg

Samenhang en kwaliteit in individueel maatwerk

Lasten € 42.457 € 33.815
Baten € -7.329 € -2.661
Saldo € 49.786 € 36.475
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 04.04

Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg

Gezondheidsbeleid

Lasten € 888 € 974
Baten € -6 € 0
Saldo € 894 € 974
Ga naar beleidsdoel