Lasten € 9.185 € 8.910
Baten € 82 € 131
Saldo € 9.103 € 8.779

Passende Onderwijshuisvesting (Pijler 1)

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Wettelijk Kader
De gemeente heeft zorgplicht voor de huisvesting van het onderwijs; dat is wettelijk vastgelegd in de Wet Primair Onderwijs, de Wet Voortgezet Onderwijs en de Wet op de Expertise Centra.

Toelichting
De zorgplicht is gericht op de verantwoordelijkheid voor de realisatie van voldoende én goede onderwijshuisvesting. Sinds 2006 zijn veel schoolgebouwen gerenoveerd, uitgebreid en nieuw gebouwd. De komende jaren wordt nog een aantal projecten uitgevoerd.

Het kabinet zal in 2015 minder middelen in de algemene uitkering van de gemeente beschikbaar stellen voor onderwijshuisvesting en in plaats daarvan de gelden voor bredere doelen beschikbaar stellen aan de schoolbesturen. Ook zal het kabinet het beheer en onderhoud op onderwijshuisvesting doordecentraliseren naar de onderwijsbesturen. Dit heeft financiële consequenties voor de begroting 2015. Het uitvoeren van onderhoud aan de gymzalen blijft echter een taak van de gemeente.

De wijze waarop middelen voor huisvesting aan het onderwijs worden toegekend staat beschreven in de verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Hilversum 2012. Voor het uitvoeren van deze taak stelt de gemeente jaarlijks een investeringsbudget beschikbaar voor nieuwbouw, uitbreiding en  renovatie, en tot en met 2014 ook middelen voor levensduurverlengende voorzieningen van de schoolgebouwen. In een intentieovereenkomst die gemeente en schoolbesturen hebben ondertekend in 2012, zijn afspraken opgenomen die zijn gericht op het werken met een Integraal Huisvestingsplan (IHP), de investeringen in de schoolgebouwen en de wijze waarop de gemeente haar huisvestingstaak uitvoert.

In het IHP staat het gemeentelijke beleid tot en met 2020 beschreven. Dit beleid komt voort uit landelijke ontwikkelingen, lokale ontwikkelingen en uit afspraken met de schoolbesturen. Wanneer zich nieuwe ontwikkelingen aandienen, wordt het beleid daarop aangepast. Om de 4 jaar wordt het IHP geactualiseerd.
De meerjaren-investeringsraming, behorend bij het IHP, wordt ieder jaar geactualiseerd op basis van de bijgestelde prognoses. Samen met het onderwijs-huisvestingsprogramma wordt de meerjarenplanning jaarlijks vastgesteld door het college, de kredieten worden vervolgens vrijgegeven door de raad. In het onderwijs-huisvestingsprogramma staat de verdeling van het investeringsbudget voor het komende jaar. Gemeente en schoolbesturen moeten gezamenlijk op overeenstemming gericht overleg voeren over het huisvestingsprogramma in het Lokaal Educatief Beraad.
Het IHP zal in 2015 geactualiseerd worden, met inachtneming van de gevolgen van de door het rijk geplande overheveling van gelden op het terrein van de onderwijshuisvesting. In overleg met het onderwijs zal ook binnen de onderwijsbudgetten gekeken worden naar invulling van die opgelegde bezuinigingstaakstelling, waarbij de zorgplicht van de gemeente in stand blijft. Ook zal in het IHP aandacht besteed worden aan multifunctionaliteit van de gebouwen. Denk hierbij aan het gebruik van gymnastieklokalen door derden, en aan eventuele consequenties voor de huisvesting in verband met onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen zoals Brede scholen en Passend onderwijs. Bovendien dient ook de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs aangepast te worden aan de nieuwe rolverdeling in het kader van de uitvoering van het onderhoud.

Via het investeringsprogramma legt de gemeente vast welke investeringsbudgetten er in de eerstvolgende vier jaar voor onderwijshuisvesting beschikbaar zijn. Het investeringsprogramma is voor de komende jaren als volgt:

2015

€ 5.550.000 *

2016

€ 3.350.000 *

2017

€ 3.350.000 *

2018

€ 3.350.000

* Jaarschijf uit begroting 2014 minus 650.000 wegens korting gelden voor onderhoud.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Voldoende, passende, veilige en functionele huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs in Hilversum.Aan de gemeentelijke zorgplicht is in 2015 voldaan. Er is voldoende huisvesting beschikbaar die voldoet aan de wettelijke eis sober en doelmatig.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
I% schoolgebouwen passend en functioneel. (*)Afdeling MO8489890

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

* De referentiewaarde is het gerapporteerde percentage ‘Schoolgebouwen in orde’ bij de vaststelling van de jaarrekening 2013. Bij de vaststelling van de vorige programmabegroting (2014) liep het percentage sneller op richting de 100%. In 2014 zijn er echter nieuwe ontwikkelingen, die vorig jaar nog niet voorzien waren: een vijftal basisscholen heeft een groeiende ruimtebehoefte, door stijging van leerlingenaantallen. Omdat er over heel Hilversum genomen licht dalende leerlingenaantallen zijn, nemen wij aan dat we voor deze groeiende ruimtebehoefte niet hoeven te bouwen, maar dat erin kan worden voorzien door ruimte in andere schoolgebouwen beschikbaar te stellen.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging9.185-829.103
Realisatie8.910-1318.779
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)-275-49-324

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Kapitaallasten

-411

-411

1

Onroerende zaakbelasting 

78

78

2

Internationaal georiënteerd Basisonderwijs (IGBO)

43

43

3

Onderwijshuisvesting: overige afwijkingen

15

-49

-34

Totaal verschil

-275

-49

-324

Toelichting

  1. De afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten) zijn gebaseerd op de investeringen tot 31 december 2014. Door vertraging in de uitvoering van de investeringen zijn de werkelijke kapitaallasten lager dan begroot.
  1. De Onroerende zaakbelasting voor niet woningen is voor het jaar 2015 met 10% verhoogd, dit om het stadsfonds te vullen. Deze ozb verhoging geldt ook voor de onderwijsgebouwen. Dit budget was in de begroting 2015  echter niet aangepast. In de programmabegroting 2016 is het budget verhoogd.
  1. Met het bestuur van de IGBO (VSAT) is afgesproken dat ze voor een periode van 5 jaar de huur vergoed krijgen. Deze huur was nog niet in de begroting 2015 opgenomen. Vanaf 2016 is dit budgettair neutraal omdat een investering van € 165.000 (afschrijvingstermijn eveneens 5 jaren) wegvalt.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 03.01

Pijler 1: Brede Ontwikkeling

Lasten € 4.883 € 4.431
Baten € -27 € 0
Saldo € 4.910 € 4.431
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 03.02

Jeugd

Pijler 2: Versterken van Kansen

Lasten € 3.907 € 4.365
Baten € -2.329 € -2.930
Saldo € 6.236 € 7.295
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 03.03

Jeugd

Pijler 3: Passende Ondersteuning

Lasten € 15.665 € 14.848
Baten € 0 € -14
Saldo € 15.665 € 14.862
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 03.04

Onderwijs

Passende Onderwijshuisvesting (Pijler 1)

Lasten € 9.185 € 8.910
Baten € -82 € -131
Saldo € 9.267 € 9.041
Ga naar beleidsdoel