Lasten € 15.665 € 14.848
Baten € 0 € 14
Saldo € 15.665 € 14.834

Pijler 3: Passende Ondersteuning

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Hilversum biedt passende en snelle ondersteuning op het moment dat het kind, de jongere en/of het gezin en hun sociale netwerk een probleem zelf niet kunnen oplossen en individuele ondersteuning op maat nodig is. De individuele ondersteuning op maat draagt bij aan het zelfstandig functioneren in en deelname aan de samenleving.

Jeugdwet
De Jeugdwet regelt een nieuw jeugdstelsel waarin gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdhulp, en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). De middelen en bevoegdheden voor alle vormen van zorg en hulp voor jeugd en gezin die nu zijn belegd bij provincie, rijk en zorgverzekeraars, worden overgedragen aan de gemeenten. De achterliggende gedachte hierbij is dat gemeenten beter in staat zijn om – op basis van de specifieke situatie van het kind – maatwerk te leveren en verbinding te leggen met andere leefdomeinen: zorg, welzijn, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid. De decentralisatie van de jeugdhulp past hiermee in de grote veranderingen in het sociaal domein zoals de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo, de Participatiewet, én de Wet op het Passend Onderwijs. Met de nieuwe bevoegdheden van gemeenten ontstaan de randvoorwaarden om de omslag te maken die nodig is in de zorg en ondersteuning van kinderen en gezinnen.

Passende ondersteuning
In 2014 is voor pijler 3 (passende ondersteuning) een aanvullend beleidsplan vastgesteld. In dit aanvullende beleidsplan staan de nieuwe taken van de gemeente omschreven en de speerpunten uitgewerkt. Deze speerpunten zijn ontwikkeld in nauw overleg met vertegenwoordigers van uitvoerende organisaties. Bij de ontwikkeling van dit beleidsplan is de gemeente samen opgetrokken met de drie samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en zijn ook cliëntenraden betrokken. Omdat dit beleidsplan integraal onderdeel uitmaakt van de nota #jonginhilversum 2013-2016 is het beleidsplan geldig voor twee jaar. In 2016 zal bij het ontwikkelen van het nieuwe integrale beleidskader voor jeugd worden bezien of de gekozen speerpunten voor Pijler 3 ‘Passende Ondersteuning’ bijstelling behoeven.
In het aanvullend beleidsplan staan de belangrijkste veranderopgaven in de jeugdhulpverlening vermeld, en een uitwerking van hoe de gemeente de jeugdhulp organiseert. De volgende groepen worden onderscheiden:
-Zelfredzame gezinnen/kinderen met een ondersteuningsvraag
-Kwetsbare gezinnen/kinderen met intensieve begeleiding, ondersteuning en zorg
-Zeer kwetsbare gezinnen: hier is sprake van een mogelijk onveilige opvoedsituatie of een strafrechtelijke uitspraak voor de jeugdige (dwang)

Speerpunten
In het beleidsplan zijn in totaal 11 speerpunten benoemd, verdeeld over deze groepen. Een deel van de genoemde speerpunten komt overeen met de prestaties die al onder pijler 1 en 2 zijn aangegeven, bijvoorbeeld preventieve maatregelen, het samenwerken met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en het inzetten van de Verwijsindex.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Minder gebruik van individuele voorzieningen in het kader van de Jeugdwet.Zie tekst hieronder.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
IAfname Jeugdzorg (*)Jeugd monitor45545552267
IAfname (voormalig) AWBZ, over naar jeugdzorg (*)Jeugd monitor370370369-1
IAfname GGZ (aantal cliënten in instelling) (*)Vektis14041404

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

* 2015 is de start van de uitvoering van de Jeugdwet onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De referentiewaarde betreft de aantallen cliënten die worden overgedragen naar de gemeente.  De ambitie van Hilversum is om preventie sterk te ontwikkelen daarmee een verschuiving van zware vormen van zorg naar lichte ondersteuning te bewerkstelligen. De hierboven aangegeven indicatoren moeten op termijn een daadwerkelijke afname van duurdere voorzieningen ten gunste van lichte voorzieningen aantonen. De indicator voor 2015 is gelijkgesteld op de referentiewaarde. Wij verwachten dat een daadwerkelijke afname minimaal pas na enkele jaren optreedt.

Afname Jeugdzorg (*)

Het betreft het gerealiseerde aantal trajecten Jeugdzorg. Op één cliënt kunnen meerdere trajecten van toepassing zijn.

Afname GGZ (aantal cliënten in instelling) (*)

Trajecten in de GGZ zorg kennen een lange doorlooptijd voor zij gefactureerd mogen worden. Op basis van de uitvraag bij de GGZ instellingen over het nog te factureren werk 2015 is wel een financiële inschatting te maken van de lasten. Het is op dit moment echter niet mogelijk om het aantal cliënten te bepalen dat in 2015 GGZ zorg heeft ontvangen.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging15.665015.665
Realisatie14.848-1414.834
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)-817-14-831

Verklaring verschillen

 

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Nieuwe zorgtaken indiv. voorz. in natura 18 -

-430

-430

1

Nieuwe zorgtaken PGB 18-

-341

-341

2

Overige verschillen

-46

-14

-60

Totaal verschil

-817

-14

-831

In de kwartaalrapportages is de raad geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de nieuwe jeugdtaken, met in het vierde kwartaal een jeugdspecial.

Toelichting

  1. Deze zorg is binnen het hiervoor begrote budget uitgevoerd. Enerzijds is er een voordeel op de Geestelijke Gezondheidszorg. Verwacht wordt dat het beroep op de jeugd GGZ toeneemt de komende jaren. Onder andere omdat er meer taken Jeugd GGZ bijkomen, zoals ziekenhuis gerelateerde zorg. Voor deze extra taken zal de gemeente worden gecompenseerd (vanaf 2017).
    Het voordeel wordt ook bepaald door de begeleiding/dagbesteding AWBZ. De verklaring hiervoor is dat we de zorg voor lagere uurtarieven hebben ingekocht. Daarnaast zijn er minder cliënten overgedragen aan de gemeenten en méér terecht gekomen in de nieuwe kern AWBZ zorg. Dit is een landelijke trend.
  1. Er is minder geld uitgegeven aan de persoonsgebonden budgetten dan is begroot. Dezelfde verklaringen gelden hiervoor als hierboven toegelicht bij de individuele voorzieningen (onderdelen begeleiding/dagbesteding). Daarboven op zien we dat bij de herindicaties en nieuwe indicaties inwoners steeds meer kiezen voor het verzilveren van hun zorg via ‘zorg in natura’ (de zorg die de gemeente regionaal heeft ingekocht).

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 03.01

Pijler 1: Brede Ontwikkeling

Lasten € 4.883 € 4.431
Baten € -27 € 0
Saldo € 4.910 € 4.431
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 03.02

Jeugd

Pijler 2: Versterken van Kansen

Lasten € 3.907 € 4.365
Baten € -2.329 € -2.930
Saldo € 6.236 € 7.295
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 03.03

Jeugd

Pijler 3: Passende Ondersteuning

Lasten € 15.665 € 14.848
Baten € 0 € -14
Saldo € 15.665 € 14.862
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 03.04

Onderwijs

Passende Onderwijshuisvesting (Pijler 1)

Lasten € 9.185 € 8.910
Baten € -82 € -131
Saldo € 9.267 € 9.041
Ga naar beleidsdoel