Lasten € 4.883 € 4.431
Baten € 27 € 0
Saldo € 4.856 € 4.431

Pijler 1: Brede Ontwikkeling

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Alle kinderen en jongeren (0-23 jaar) in Hilversum krijgen de gelegenheid om te participeren en de competenties te ontwikkelen die nodig zijn om zelfstandig te functioneren in de maatschappij.

Kinderen en jongeren
In Hilversum is plaats voor alle jongeren. Er moeten genoeg plekken zijn waar kinderen en jongeren kunnen spelen (zie ook programma 12: Sport & Recreatie) en voldoende mogelijkheden voor jongeren om in georganiseerd en ongeorganiseerd verband hun vrije tijd door te brengen. Jongeren worden gestimuleerd om mee te denken en te adviseren over het gemeentelijk beleid. Jongeren kunnen ook zelf ideeën ontwikkelen en inbrengen. Hiervoor is een gemeentelijke bijdrage beschikbaar via het jongereninitiatief.

Voor de oudere jeugd is het belangrijk om samen te komen en uit te gaan. De gemeente hecht grote waarde aan goede contacten met jongeren, maar ook aan het versterken van de sociale cohesie tussen buurtbewoners, jongeren, vrijwilligers, scholen, verenigingen en instellingen op het gebied van welzijn, sport en cultuur (versterken van de civil society). Hoe onze jongeren de basisvoorzieningen van Hilversum waarderen, wordt om het jaar gemeten in een jongerenenquête. Met de invoering van de Wet op de jeugdzorg wordt deze enquête in 2015 opnieuw ingericht en verbreed.

Inzetten op preventie
Met de inzet van preventieve opvoed- en opgroei-ondersteuning bieden we een laagdrempelige voorziening voor alle ouders en kinderen met ‘lichte’ hulpvragen. Ouders kunnen hier een beroep op doen als de eigen kracht en de ondersteuning vanuit het eigen netwerk tekortschieten. Wij zetten in op preventie; het voorkomen van problemen. Deze preventie moet goed aansluiten op de vraag van onze inwoners. In de komende periode van transformatie van het sociaal domein is het streven dat er een verschuiving optreedt van duurdere individuele voorzieningen naar meer algemene (preventieve) voorzieningen. Waar nodig ontwikkelt de gemeente samen met de instanties een duidelijke visie met daaruit voortvloeiend een duidelijke opdracht.

Een aantal organisaties zetten zich in voor Hilversumse jongeren, gericht op preventie, waaronder Jeugdgezondheidszorg (JGZ) inclusief het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) en Versa Welzijn:

  • De JGZ inclusief CJG is een belangrijke instantie waaraan vragen kunnen worden gesteld over opvoeden en opgroeien. Naast de contacten met ouders en kinderen wordt de jeugdgezondheidszorg regelmatig geconsulteerd door professionals die met jeugdigen werken (kinderopvang, scholen). Ieder jaar registreert de Jeugdgezondheidszorg het percentage kinderen dat is bereikt.
  • Het RBL heeft een belangrijke taak in het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.
  • Versa Welzijn biedt zowel accommodatie als ambulant jongeren- en kinderenwerk.

Onderwijs
Een andere belangrijke basisvoorziening voor de jeugd is het onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting, leerplicht, leerlingenvervoer, onderwijsachterstandenbeleid en passend onderwijs, dit laatste ook in relatie met de jeugdzorg. Onderwijshuisvesting is onder 3.4 van dit programma afzonderlijk uitgewerkt.

Om te stimuleren dat scholen samenwerken met voorzieningen rondom de school (kinderopvang, welzijn, bibliotheek) faciliteren wij de ontwikkeling van brede scholen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat in de komende periode het aantal brede scholen wordt uitgebreid met minimaal 4.

Maatschappelijke stages
In het Coalitieakkoord is ook het voornemen opgenomen om de maatschappelijke stages te behouden. In 2014 start het onderzoek naar de mogelijkheden en in welke mate dit realiseerbaar is. In 2015 wordt aan de hand van de onderzoeksresultaten uitvoering gegeven aan dit voornemen.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Inzetten van preventieve opvoed-/opgroei-ondersteuning als laagdrempelige voorziening. Dit wordt tot stand gebracht door versterking van preventie in het sociaal domein, onderdeel van het project Transformatie sociaal domein. De laagdrempeligheid blijkt uit een toename van het aantal ouders dat bereikt wordt, in samenhang met een afname van duurdere voorzieningen (pijler 3: passende ondersteuning).Het bereik van het CJG is boven verwachting ruim verdubbeld. Dit is gerealiseerd door onder meer het verbeteren van het contact met en bekendheid over het CJG bij de huisartsen, het stimuleren van de Pedagogisch Civil Society, door het gebruik van social media en website, het inspelen op nieuwe ontwikkelingen als Mindfull Parenting, meerlingenouders en complexe echtscheidingen, het oudereninspiratienetwerk, de spreekuren op scholen en door de Week van de Opvoeding. Daarnaast werkt het Sociaal Plein nauw samen met de CJG-consulenten over op- en afschaling van de zorgvraag.
Het aantal brede scholen is in 2015 uitgebreid met minimaal 1.Gerealiseerd: de Gooise Praktijkschool is in 2015 een brede school geworden en heeft hiervoor een gemeentelijke subsidie van € 13.000,- ontvangen. Hiermee worden voor de leerlingen van de school samen met de betrokken organisaties activiteiten georganiseerd op het gebied van sport, cultuur en vrije tijd.
De jongerenenquête krijgt op basis van de Jeugdwet een nieuwe invulling en verbreding. De enquête wordt in 2015 gehouden.Het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein gaat per 1 januari 2017 van kracht. Het domein Jeugd is één van de onderwerpen die aan bod komt. De evaluatie van de nota #jonghilversum wordt hierin meegenomen. Er wordt geen zelfstandige jongerenenquete gehouden, maar een integrale enquete over het gehele sociaal domein.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
KHet aantal ouders bereikt met opvoed- en opgroei ondersteuningCJG Monitor485 (2012)5301.023+ 493
IJongeren zijn tevreden over het voorzieningenniveauJongeren- onderzoekCijfer >7 (2011)>7--
IUitbreiding aantal brede scholenGemeente89101

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Het aantal ouders bereikt met opvoed- en opgroei ondersteuning

Zie tekst hierboven bij Prestatie.

Jongeren zijn tevreden over het voorzieningenniveau

Zie tekst bij prestatie hierboven.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging4.883-274.856
Realisatie4.43104.431
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)-45227-425

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Brede school

-89

-89

1

Doorberekende lasten vanuit kostenplaatsen

-46

-46

2

Stelpost jeugd en onderwijs

-100

-100

3

Bijdrage aan de regio voor gezondheidszorg

-100

-100

4

Overige afwijkingen

-117

27

-90

Totaal verschil

-452

27

-425

Toelichting

  1. Voor de Mediaschool was een incidenteel bedrag van € 50.000 geraamd. De uitvoering van projecten onder de paraplu Mediaschool zijn deels vertraagd: twee kleinschalige projecten zijn gerealiseerd. In het najaar van 2015 is een voorstel voor de ontwikkeling van de Mediaschool uitgewerkt, gericht op realisatie in 2016. De middelen hiervoor zijn beschikbaar in 2016. Het resterende bedrag van (€ 89.000 - € 50.000)= € 39.000,- was bestemd voor inhuur externe expertise en voor deskundigheidsbevordering. Hiervan is geen gebruik gemaakt.
  2. In de programmabegroting was een stelpost van € 46.000 op dit beleidsdoel opgenomen waarvan geen gebruik is gemaakt. De begroting 2016 is hierop aangepast.
  1. In de programmabegroting was een stelpost opgenomen. Een verklaring hiervoor is dat in onze programmabegroting een groter budget voor de Regio was opgenomen dan waarmee in de Regiobegroting rekening is gehouden. De programmabegroting 2016 sluit wel volledig aan bij de regiobegroting.
  1. Tegenover het voordeel van € 100.000 op dit beleidsdoel staat een zelfde nadeel op beleidsdoel 4.4 'Gezondheidsbeleid'. Het betreft dus een budgettair neutraal verschil tussen beleidsdoelen.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 03.01

Pijler 1: Brede Ontwikkeling

Lasten € 4.883 € 4.431
Baten € -27 € 0
Saldo € 4.910 € 4.431
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 03.02

Jeugd

Pijler 2: Versterken van Kansen

Lasten € 3.907 € 4.365
Baten € -2.329 € -2.930
Saldo € 6.236 € 7.295
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 03.03

Jeugd

Pijler 3: Passende Ondersteuning

Lasten € 15.665 € 14.848
Baten € 0 € -14
Saldo € 15.665 € 14.862
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 03.04

Onderwijs

Passende Onderwijshuisvesting (Pijler 1)

Lasten € 9.185 € 8.910
Baten € -82 € -131
Saldo € 9.267 € 9.041
Ga naar beleidsdoel