Lasten € 3.907 € 4.365
Baten € 2.329 € 2.930
Saldo € 1.578 € 1.435

Pijler 2: Versterken van Kansen

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Hilversum biedt opvoed- en opgroei-ondersteuning voor wie dit (tijdelijk) nodig hebben, zodat elk kind zijn/haar talenten optimaal kan ontplooien en  de benodigde competenties kan ontwikkelen om zelfstandig te functioneren in de maatschappij.

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs ingevoerd. Voor elk kind wordt dan een passende plek op school voor basis- of voortgezet onderwijs geregeld, ook voor de kinderen die extra ondersteuning (zorg) nodig hebben. De grootste verantwoordelijkheid ligt bij de schoolbesturen. Deze zijn verenigd in zogenoemde samenwerkingsverbanden basis- en voortgezet onderwijs. Deze hebben afspraken e.d. rond Passend Onderwijs vastgelegd in Ondersteuningsplannen.

Over de Ondersteuningsplannen moeten de samenwerkingsverbanden 'op overeenstemming gericht overleg' (OOGO) met de gemeenten voeren. De gemeenten voeren dit overleg vanuit hun wettelijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting, leerplicht, leerlingenvervoer en per 1 januari 2015 voor de jeugdzorg (schoolexterne zorg), de samenwerkingsverbanden onderwijs doen dit vanuit het  passend onderwijs (schoolinterne zorg).

In 2014 heeft dit OOGO reeds plaatsgevonden over de ondersteuningsplannen 2014-2018 van de drie samenwerkingsverbanden onderwijs in de regio Gooi & Vechtstreek. Tegelijkertijd is OOGO geweest over een Ontwikkelagenda 2014-2018: een achttal onderwerpen (waaronder de afstemming onderwijszorg en jeugdzorg) wordt in de komende periode nader uitgewerkt. Over de uitwerking van enkele onderwerpen van deze ontwikkelagenda wordt in 2015 wederom OOGO gevoerd.

Onderwijsachterstandenbeleid
De gemeente heeft de wettelijke taak om in de voorschoolse periode (2-4 jaar) kinderen met ontwikkelingsachterstanden te ondersteunen. Daarnaast heeft zij een wettelijke regierol in het onderwijsachterstandenbeleid. De gemeente subsidieert organisaties met peuterspeelzalen en basisscholen met speciale taalklassen en schakelklassen.

Ook in 2015 worden de leerprestaties en het bereik van kinderen met een indicatie voor VVE  (Voor- en Vroegschoolse Educatie) gemonitord in de VVE-monitor. We scholen de pedagogische medewerkers zodat ze het wettelijk vereiste taalniveau hebben. Daarnaast is het voornemen om het in 2014 te ontwikkelen ouderbeleid in 2015 op de peuterspeelzalen en basisscholen met VVE in uitvoering te brengen. Ook werken we aan een verbeterde doorgaande leerlijn en samenwerking tussen voorschoolse en vroegschoolse VVE-locaties.

Verwijsindex Risicojongeren
De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is een landelijk informatiesysteem in Nederland dat bedoeld is om hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht te geven in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere. In 2014 is extra geïnvesteerd in het stimuleren van het gebruik van de Verwijsindex ter ondersteuning van de vroegsignalering, met als resultaat dat de Verwijsindex in 2015 als samenwerkingsinstrument kan worden ingezet. Jeugdzorgaanbieders die de gemeente in het kader van de Jeugdwet contracteert, worden verplicht om gebruik te maken van de Verwijsindex.

Overlastmeldingen jeugd
De gemeente geeft extra aandacht aan jongeren die opvallen door hun gedrag op straat; enerzijds om ook hier vroegtijdig problemen te signaleren, anderzijds om te helpen voorkomen dat hun aanwezigheid of gedrag op straat leidt tot maatschappelijke onrust. Het terugdringen van het aantal overlastmeldingen van jeugdigen door een repressieve aanpak gebeurt vanuit ‘Jeugdveiligheid’(programma 10: Openbare orde en veiligheid, brandweer). Van belang is dat hierbij de netwerken van lokale zorg- en veiligheidspartners zijn betrokken, zoals het Veiligheidshuis, maar ook het CJG en onderwijs (Regionaal bureau Leerlingzorg) en de school waar de jongere op zit. Op die manier vindt zorgcoördinatie op een juiste wijze plaats en kan er actief toegeleid worden naar onderwijs, werk en/of zorg

Meldcode
In 2013 is de Wet meldcode kindermishandeling in werking getreden. In de subsidievoorwaarden 2015 is opgenomen dat organisaties en instellingen die met kinderen werken, deze meldcode hanteren.

Jongeren, onderwijs en arbeidsmarkt (JOA)
Kwetsbare jongeren worden vroegtijdig gesignaleerd en toegeleid naar verschillende vormen van zorg, onderwijs en/of werk. Voor deze kwetsbare doelgroep is een integrale aanpak ontwikkeld: JOA (Jongeren Onderwijs en Arbeidsmarkt). In 2015 gaan we verder met het aanvullen en oplossen van hiaten en knelpunten; dit in nauwe samenwerking met de ketenpartners. De samenwerking van de regiogemeenten met onderwijs, ondernemers, UWV en ontzorgpartners wordt voortgezet door onder meer een regionale agenda onderwijs-arbeidsmarkt op te stellen. Het in te richten Werkbedrijf (zie programma 2) is hiervoor een zeer geschikt platform.

Overige taken
De inzet van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), onderwijsbegeleiding en leerlingenvervoer zijn onderdeel van het beleidsdoel 'Versterken van Kansen'. Specifiek voor het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten heeft Hilversum (in regionaal verband) een convenant afgesloten met het Ministerie van OCW.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Het verminderen van overlast door jeugdigen, door een repressieve aanpak, met inschakeling van de netwerken van zorg- en veiligheidspartners.Het aantal overlastmeldingen in 2015 is hoger dan verwacht. In 2015 zijn er 4 problematische jeugdgroepen middels de shortlistmethodiek onderzocht en beschreven, waarvan drie groepen jeugd als hinderlijk en één groep als overlastgevend zijn gekwalificeerd. Het gaat om de groep Zuid, Ooievaarplein en de Meentgroep. Verwezen wordt ook naar programma 10 van de jaarrekening 2015.
Het vergroten van het bereik van de doelgroep VVE tot 100%, door een verbeterde doorgaande leerlijn en samenwerking tussen voorschoolse en vroegschoolse VVE-locaties.Het gerealiseerde bereik van de VVE-doelgroep is 96%. Niet alle ouders waarvan hun kind(-eren) van het consultatiebureau een VVE-indicatie hebben ontvangen, maken gebruik van een VVE-peuterspeelzaal. Zij kunnen niet hiertoe niet gedwongen worden. Het is een eigen verantwoordelijkheid van de ouders om het advies/de indicatie van het consultatiebureau op te volgen.
Het verminderen van het aantal voortijdige schoolverlaters, door een snelle en meer persoonlijke benadering van de potentiële schoolverlater, in samenwerking met de scholen.De dalende trend van het aantal voortijdig schoolverlaters is ook in 2015 doorgezet. In 2012 was er nog sprake van 284 voortijdig schoolverlaters, in 2015 is dit aantal 137. Dankzij diverse maatregelen in het kader van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten door scholen voor voortgezet onderwijs, MBO en RBL is dit aantal aanzienlijk gereduceerd. Dit is conform het beleid van de minister van OCW om landelijk gezien het aantal voortijdig schoolverlaters te verminderen.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
IAantal overlastmeldingen jeugdCijfers dashboard politie643 (2012)550589+ 39
IBereik doelgroep VVE 2/4-jarigenVVE monitor91% (2011)100%96%- 4%
KAantal voortijdige schoolverlatersRBL284 (2012)261137- 124

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Aantal overlastmeldingen jeugd

Zie toelichting hierboven in de kolom bij prestaties en indicatoren.

Bereik doelgroep VVE 2/4-jarigen

Zie toelichting hierboven in de kolom onder prestaties en indicatoren.

Aantal voortijdige schoolverlaters

Zie de toelichting hierboven in de kolom onder prestaties en indicatoren.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging3.907-2.3291.578
Realisatie4.365-2.9301.435
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)458-601-143

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Participatiebudget: volwasseneneducatie

520

-520

                       0

1

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

-84

-69

-153

2

Overige afwijkingen

22

-12

10

Totaal verschil

458

-601

-143

Toelichting

  1. In de programmabegroting was alleen de rijksbijdrage Volwasseneneducatie voor de gemeente Hilversum opgenomen. Naderhand bleek dat de rijksbijdrage voor deheleregio Gooi- en Vechtstreek via onze gemeente is gegaan. Deze rijksbijdrage is één op één aan het ROC betaald.  
  1. Aan de verplichtingen rond het onderwijsachterstandenbeleid in 2015 is voldaan. Zelfs is een extra bedrag van € 53.000 voor de 1e opvang onderwijs door COBO beschikbaar gesteld. In de begroting staat daarnaast nog apart en ten laste van de gemeentelijke middelen een bedrag van € 53.000 aan reguliere subsidie voor de COBO Dubbeldekker opgenomen en een bedrag van € 100.000 ten laste van de eigen middelen aan subsidie VVE voor BINK. Deze zijn echter ten laste gebracht van het rijksbudget voor OAB. Dit budget bood nog voldoende financiële ruimte om genoemde bedragen niet ten laste van de eigen middelen te bekostigen.  Hierdoor valt dus incidenteel voor een totaalbedrag van € 153.000 aan eigen middelen vrij.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 03.01

Pijler 1: Brede Ontwikkeling

Lasten € 4.883 € 4.431
Baten € -27 € 0
Saldo € 4.910 € 4.431
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 03.02

Jeugd

Pijler 2: Versterken van Kansen

Lasten € 3.907 € 4.365
Baten € -2.329 € -2.930
Saldo € 6.236 € 7.295
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 03.03

Jeugd

Pijler 3: Passende Ondersteuning

Lasten € 15.665 € 14.848
Baten € 0 € -14
Saldo € 15.665 € 14.862
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 03.04

Onderwijs

Passende Onderwijshuisvesting (Pijler 1)

Lasten € 9.185 € 8.910
Baten € -82 € -131
Saldo € 9.267 € 9.041
Ga naar beleidsdoel