Lasten € 7.221 € 7.240
Baten € 0 € 0
Saldo € 7.221 € 7.240

Brandveilig leven en effectieve aanpak incidenten

Begroting: toelichting op beleidsdoel

De brandweer is een belangrijk onderdeel van de Veiligheidsregio. In de Veiligheidsregio werken brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening en de gemeente samen om het gewenste veiligheidsniveau te realiseren en te borgen.
In het verleden was de brandweer vooral gericht op het zo efficiënt en effectief mogelijk bestrijden en beheersen van incidenten. Steeds meer verschuift de aandacht naar het voorkomen en beperken van branden, schade en slachtoffers. Ontwikkelingen en doelstellingen in 2015:

  • In 2015 wordt verder specifiek aandacht besteed aan brandveiligheid van de belangrijkste risico-objecten en risico-gebieden. De brandweer gaat ook door met voorlichting geven op basisscholen en brandveiligheid in de thuiszorg.
  • De Gemeenschappelijke Meldkamer is een zeer belangrijk en cruciaal onderdeel bij de brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De minister heeft besloten dat er één landelijke meldkamerorganisatie moet komen met maximaal tien decentrale locaties. De meldkamer in Naarden zal daarom worden samengevoegd met die van Flevoland en Utrecht. De nieuwe locatie wordt kamp Zeist.
  • De Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) wil in geval van calamiteiten  maximaal adequate medische zorg leveren. Daartoe worden afspraken gemaakt met allerlei zorginstellingen (ziekenhuizen, Rode Kruis, GGD, ambulancevervoer, etc.). Het doel is om in goede samenwerking spoedeisende medische zorg te leveren en zich in te zetten voor de publieke gezondheidszorg (waaronder uitbraken van infectieziektebestrijding) en psychosociale zorg. De fusie met Flevoland is niet gelukt, bijgevolg gaat de GHOR in 2015 zelfstandig verder.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Het thema en de werkwijze Brandveilig Leven wordt breder ingezet om de brandveiligheid te bevorderen. De nadruk zal hierbij liggen op voorlichting- en verhoging van veiligheidsbewustzijn in het basisonderwijs, wijkveiligheidsprojecten in samenwerking met gemeenten en belangenorganisaties, voorlichting in de zorgsector in samenwerking met thuiszorgorganisaties en projecten voor specifieke doelgroepen in de brandpreventieweken.Op een flink aantal basisscholen is brandveiligheids-voorlichting in groepen 4 verzorgd; in groepen 8 is op 85% van basisscholen vuurwerk-voorlichting gegeven. Eind 2015 is Hilversum Oost gestart met Wijkbrandweerman. Voor thuiswonende senioren zijn regionaal afspraken met Thuiszorg en WMO loketten gemaakt, om meer aandacht aan brandveiligheid in huis te besteden. In de Brandpreventieweken diverse keren “Broodje Brandweer” op de kazerne: lunch met groepen senioren om te spreken over brandveiligheid.
De brandweer draagt zorg voor integrale (interne) advisering op aanvragen voor een omgevingsvergunning. Hierbij zal over alle aspecten, zoals toetsing van bouw-, milieu-, gebruiks- en externe veiligheids-regelgeving een integraal advies aan het bevoegd gezag worden verstrekt.De BGV (brandweer Gooi en Vechtstreek) zorgt voor integrale adviezen aan de gemeente. In een integrale aanpak worden vergunningen en handhavingszaken uitgevoerd op het terrein van bouwen, milieu en horeca. De samenwerking krijgt vorm in samenwerking bij calamiteiten en advisering bij bouwprojecten, evenementen en vergunningen. Milieuadviezen (complexere zaken) worden deels apart gegeven aan de omgevingsdienst OFGV; reguliere milieuadviezen worden gecombineerd met brandveiligheidsadvies. Ook adviezen van specialisten (externe veiligheid of brandveilig-heidsinstallaties) worden gecombineerd met brandpreventie adviezen.
Het Risicoprofiel is 2014 volgens de 4-jaariijkse cyclus geheel vernieuwd door de multidisciplinaire Expertisegroep Risicobeheersing, waarbij afstemming wordt gezocht met experts van diverse externe partners. In 2015 worden voor de vastgestelde prioritaire crisistypen integrale adviezen aan het bevoegd gezag gegeven, die multidisciplinair zijn afgestemd in de Expertisegroep Risicobeheersing.Het regionaal risicoprofiel is in maart in de gemeenteraad behandeld. Het veiligheidsbestuur stelt voor om aan een 12-tal crisistypen prioriteit te geven. De raad heeft gevraagd het Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor te prioriteren. Ook is er extra aandacht gevraagd voor de veiligheid op het Media Park en de gevolgen van vergrijzing voor de brandveiligheid. Dit heeft geleid tot een wijziging in de top 12. Rond het thema externe veiligheid en spoorveiligheid zijn er voorbereidingen getroffen voor een extra blusvoorziening in de buurt van het spoor. Deze blusput is begin 2016 gerealiseerd.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
IToezicht inrichtingen en evenementenJaarverslag75 (2013)80274194
IOpkomstpercentage (in hoeveel procent van de uitrukken wordt de vastgestelde normtijd behaald?)Jaarverslag74% (2013)90%84%-6%

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Toezicht inrichtingen en evenementen

Door het cluster risicobeheersing van de regionale Brandweer is het volgende uitgevoerd:
- 273 keer toezicht op gebruiksvergunningen en –meldingen van gebouwen
- 1 keer toezicht op gebruik inrichting/evenement (net alle controles van evenementen zijn geregistreerd en Hilversum zet voor toezicht meestal eigen BOA’s in, waardoor de brandweer niet altijd mee hoeft). Het is wel een standaard gebruik dat de brandweer bij alle evenementen tijdens de opbouw en de schouw langsgaat.
- 42 keer advies voor inrichtingen en evenementen vanuit Brandbeveiligingsverordening.

Opkomstpercentage (in hoeveel procent van de uitrukken wordt de vastgestelde normtijd behaald?)

Het opkomstpercentage is berekend op basis van het eerst aankomende voertuig voor prioriteit 1 meldingen gebouwbranden voor zowel de DAG als de avond/nacht/weekend (ANW), en worden op deze wijze ook benoemd in de jaarrekening 2015. Voor Hilversum zijn de cijfers 84% voor de DAG en 85% voor ANW. Hoewel het beoogde percentage van 90% niet is gehaald, is er wel grote winst ten opzichte van 2013.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging7.22107.221
Realisatie7.24007.240
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)19019

Verklaring verschillen

De prestaties voor dit beleidsdoel zijn binnen de geraamde budgetten uitgevoerd. Het verschil tussen begroting en realisatie van de financiën is slechts gering.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 10.01

Sociale veiligheid

Daadkrachtige aanpak overlast en criminaliteit

Lasten € 578 € 595
Baten € -50 € -53
Saldo € 628 € 648
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 10.02

Fysieke veiligheid

Professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding

Lasten € 343 € 289
Baten € -13 € -2
Saldo € 356 € 291
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 10.03

Brandweer

Brandveilig leven en effectieve aanpak incidenten

Lasten € 7.221 € 7.240
Baten € 0 € 0
Saldo € 7.221 € 7.240
Ga naar beleidsdoel