Lasten € 578 € 595
Baten € 50 € 53
Saldo € 528 € 543

Daadkrachtige aanpak overlast en criminaliteit

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Onder 'sociale veiligheid' valt de handhaving van de openbare orde, het voorkomen, beheersen en bestrijden van criminaliteit en daarmee feitelijk de bevordering en instandhouding van de maatschappelijke samenhang.
Speerpunten voor de gemeente Hilversum zijn onder meer veilig uitgaan, een prettige en veilige jaarwisseling, aanpak van jeugdoverlast dan wel jeugdcriminaliteit en individuele probleemjongeren.

Daarnaast heeft de aanpak van onveiligheidsgevoelens prioriteit. Uit onderzoek blijkt dat onveiligheidsgevoelens vooral ontstaan wanneer men weinig vertrouwen in de overheid heeft, als er weinig contact is tussen diverse bevolkingsgroepen, en een matige sociale samenhang in de buurten. Oplossing is dan ook investeren in vertrouwen, door sneller en beter te reageren op problemen (wijkteams, wijkgerichte politie), betere communicatie met de wijkbewoners (niet alleen aandacht voor wat we niét, maar ook voor wat we wél willen zien: een prettige omgeving), samenwerking met bewoners (verdere uitrol van het project Waaks en van Burgernet), investeren in sociale cohesie (via WMO en decentralisaties) en dadergerichte acties (top X aanpak van Veiligheidshuis en via ZSM). Ook zullen we moeten investeren in menselijk toezicht (politie, toezichthouders, BOA’s, buurtpreventie). Hilversum doet mee aan een wetenschappelijk onderzoek naar de complexe facetten van onveiligheidsgevoelens. In 2015 worden naar verwachting de eerste conclusies en aanbevelingen bekend.
De aandacht zal zich meer specifiek moeten richten op speciale doelgroepen. Met name jongeren tussen de 20 en 24 jaar voelen zich beduidend onveiliger dan andere leeftijdscategorieën. Ook bewoners van de wijken Noordoost en Centrum melden dat ze zich vaker onveiliger voelen in hun eigen buurt.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Terugdringen van jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit door een persoonsgerichte aanpak binnen het Veiligheidshuis te Hilversum. Via een de Top-X aanpak worden de jongeren aangepakt.In 2015 zijn er 4 problematische jeugdgroepen middels de shortlistmethodiek onderzocht en beschreven, waarvan drie groepen als hinderlijk en één groep als overlastgevend zijn gekwalificeerd. Het gaat om de groep Zuid, Ooiervaarplein en de Meentgroep. Voor deze locaties is er een mix aan maatregelen getroffen, waaronder extra toezicht, WhatsApp groepen, samenscholingsverbod, coaching en begeleiding richting arbeidsmarkt en het uitdelen van bekeuringen. Verder zijn er 7 jongeren besproken in het Veiligheidshuis, waarvan er ook weer diversen zijn overgedragen naar het Sociaal Plein. De totale caseload van het Veiligheidshuis bestond uit 35 personen uit Hilversum, waarvan 23 mensen uit de Top X aanpak.
Aanpak van vernielingen en openbare branden tijdens de jaarwisseling. De gemeente Hilversum beschouwt al jaren de jaarwisseling als een grootschalig evenement met grote risico’s voor de openbare orde. Het vuurwerkverbod in het centrum is daarbij een nieuw instrument om de jaarwisseling zo veilig en prettig mogelijk te laten verlopen. Een groot deel van de jaarlijkse schade aan gemeentelijke eigendommen is toewijsbaar aan de jaarwisseling. In die periode worden verkeersborden, straatmeubilair, parkeerautomaten, kunstwerken en riolering vernield. Terugdringen van schade en creëren van veiligheid is de grootste prioriteit.De afgelopen jaarwisseling was een gedeelte van het centrum van Hilversum voor het eerst vuurwerkvrij. Deze vuurwerkvrije zone was een groot succes. Negen BOA’s werden ingezet om in de vuurwerkvrije zone te handhaven en fungeerden als extra ogen en oren van de politie. De brandweer en politie hebben aangegeven dat de jaarwisseling rustig en stil verliep. De gemeente Hilversum heeft wederom een vuurwerkdetectiesysteem ingezet tegen illegaal vuurwerk en het vroegtijdig afsteken van vuurwerk. In totaal heeft het systeem in Kerkelanden tot 31 december 18.00 uur 685 meldingen gedetecteerd. In de aanloop naar de jaarwisseling hebben de toezichthouders vooral waarschuwingen uitgedeeld. De uiteindelijke schade (vooral afvalbakken) viel mee ten opzichte van voorgaande jaren, hoewel elke euro er natuurlijk 1 teveel is.
Aanpak van onveiligheid tijdens uitgaan door effectieve inzet van de beschikbare camera´s in het uitgaansgebied, particuliere toezichthouders en het Horeca Interventie Team. Geweld is een groot maatschappelijk probleem, dat zich ook in het uitgaansleven manifesteert. We willen duidelijk grenzen trekken en alle vormen van geweld, ordeverstoringen, overlast en discriminatie voorkomen of tegengaan.De samenwerking tussen politie, horeca en gemeente is in 2015 geïntensiveerd. Begin 2015 is er een speciale veilig uitgaan themadag georganiseerd voor het versterken van de keten, waarbij de portiers zijn getraind in het oefencentrum van de politie. Verder zijn er speciale schermen geplaatst op de Groest, voor positieve beïnvloeding. Ook hebben we samen met het Openbaar Ministerie een innovatief project gedraaid op gebied van ‘nudging’ (psychologische beïnvloeding). De raad heeft een beeldvormende sessie gehad op locatie en bij de vernieuwde cameratoezichtruimte.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
IGemiddeld rapportcijfer voor veilig uitgaan in het centrum van Hilversum.Omnibus enquête6,4 (2014)6,76,6-0,1
KTotale schade aan gemeentelijke eigendommen tijdens jaarwisselingEigen evaluatie50.000 (2014)40.00026.000-14.000
IPercentage van de bevolking dat slachtoffer is geweest van vandalismedelicten.Veiligheids monitor6% (2014), 16% (2011)6%10%4%

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Totale schade aan gemeentelijke eigendommen tijdens jaarwisseling

De schade aan gemeentelijke objecten is aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. Er zijn in de periode van 29 oktober 2015 tot en met 7 januari 2016 in totaal 38 afvalbakken vernield door vuurwerk, dit leverde een schadepost op van € 14.000,- Verder was er € 12.000,- schade aan parkeermeters en putdeksels tijdens de jaarwisseling.

Percentage van de bevolking dat slachtoffer is geweest van vandalismedelicten.

Het percentage slachtofferschap van vandalisme is in Hilversum hoger dan beoogd en ook hoger dan het landelijk gemiddelde (6%). Uit andere onderzoeken zoals de eigen Omnibusenquête blijkt dat 14% van de Hilversummers slachtoffer is geweest van vernielingen, primair vanwege de vernielingen aan de auto. Daarnaast is het aantal bij de politie bekende vernielingsdelicten gestegen van 651 (jaar 2014) naar 775 in 2015. De gemeente probeert door een mix van maatregelen het aantal vernielingen terug te dringen, waaronder de APJ (Aanpak Problematische Jeugdgroepen), actieplan Jaarwisseling (een groot deel van de jaarlijkse schade is toewijsbaar aan Oud en Nieuw), gericht politietoezicht, WhatsApp groepen, cameratoezicht, voorlichtingsbijeenkomsten, inzet Bureau Halt en snel herstel. Daar waar mogelijk wordt de schade verhaald op daders van zinloze vernielingen.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging578-50528
Realisatie595-53543
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)17-315

Verklaring verschillen

De prestaties voor dit beleidsdoel zijn binnen de geraamde budgetten uitgevoerd. Het verschil tussen begroting en realisatie van de financiën is slechts gering.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 10.01

Sociale veiligheid

Daadkrachtige aanpak overlast en criminaliteit

Lasten € 578 € 595
Baten € -50 € -53
Saldo € 628 € 648
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 10.02

Fysieke veiligheid

Professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding

Lasten € 343 € 289
Baten € -13 € -2
Saldo € 356 € 291
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 10.03

Brandweer

Brandveilig leven en effectieve aanpak incidenten

Lasten € 7.221 € 7.240
Baten € 0 € 0
Saldo € 7.221 € 7.240
Ga naar beleidsdoel