Lasten € 343 € 289
Baten € 13 € 2
Saldo € 330 € 287

Professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding

Begroting: toelichting op beleidsdoel

De fysieke veiligheid omvat het voorkomen en beheersen van risico’s, die kunnen ontstaan door branden, zware ongevallen en rampen. De fysieke veiligheid heeft tal van aandachtsgebieden, waaronder crisisbeheersing, rampenbestrijding en externe veiligheid (het beheersen van de risico’s die kunnen ontstaan door het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen).

Een ramp is bijvoorbeeld een zwaar ongeval waarbij het leven en de gezondheid van meerdere personen, en/of het milieu of grote materiële belangen gevaar lopen. Een crisis houdt in dat een onmisbaar belang van de samenleving wordt aangetast of dreigt te worden aangetast. Hilversum heeft de laatste jaren regelmatig grote incidenten gekend; denk daarbij bijvoorbeeld aan het gaslek aan de Diependaalselaan, (ramp, opgeschaald naar GRIP 3) en de crisis na de vliegramp met de MH17  (Nazorg en herstelzorg voor nabestaanden van de slachtoffers).
In geval van crises en rampen zullen diverse teams actief zijn, zoals het beleidsteam rond de burgemeester, het team bij het incident, het regionaal operationeel team en de meldkamer. Het is absoluut noodzakelijk dat de werkprocessen in deze teams efficiënt verlopen. Hiervoor zijn vier zaken essentieel, namelijk: personeel (snel aanwezig, goed opgeleid), materieel (werkruimten, verbindingsmiddelen), geoefendheid (oefenprogramma’s) en processen (ketensamenwerking, effectieve samenhang met andere teams).
De kolommen bevolkingszorg van de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken aan de Implementatie van het regionaal crisisplan en het organisatieplan bevolkingszorg. De Bevolkingszorg bestaat uit taakorganisaties onder leiding van een Algemeen Commandant. Daaronder hangen drie kernprocessen: Crisiscommunicatie, Acute Bevolkingszorg en Herstelzorg. Er komen twee taakorganisaties ten behoeve van de ondersteunende processen Informatiemanagement en Ondersteuning en capaciteitsmanagement.
Vanaf 2014 wordt gewerkt vanuit één regionale organisatie bevolkingszorg en wordt verder invulling gegeven aan een zoveel mogelijk interregionale crisisorganisatie. In 2015 zullen wij deze samenwerking verder doorzetten, ook op financieel gebied. Daarnaast zal in 2015 de ondersteunende gezamenlijke organisatie bevolkingszorg verder vorm krijgen.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
De werkzaamheden binnen dit beleidsdoel richten zich in 2015 op de uitvoering van vastgesteld beleid. Hierover wordt alleen gerapporteerd als er sprake is van majeure afwijkingen.Voor de opvang van vluchtelingen is veel gebruik gemaakt van de bestaande organisatie van Bevolkingszorg via de Veiligheidsregio. De crisisnoodopvang in eerst sporthallen en daarna in Crailo is georganiseerd via de draaiboeken van Acute bevolkingszorg. Dit heeft veel ambtelijke uren gevergd voor cruciale functies en ambtelijke ondersteuning. Uiteindelijk is het Leger des Heils ingeschakeld voor de verdere opvang. Budgettaire gevolgen worden inzichtelijk gemaakt via de jaarrekening van de Regio Gooi en Vechtstreek en de Veiligheidsregio.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
IPercentage piketfunctionarissen dat binnen de normtijd reageert en inzetbaar is.Oefeningen100% (2010)100%--
IAantal bestuurlijke oefeningen, traingen en opleidingen voor de lokale crisisbeheersingsorganisatie (GBT).Opleidings- & oefenplan1 (2013)32-1
KAantal GRIP-incidentenEvaluaties6 (2013)451

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Percentage piketfunctionarissen dat binnen de normtijd reageert en inzetbaar is.

Er zijn in 2015 diverse oefeningen gehouden in regionaal verband, waarbij is gekeken hoe de alarmering en opkomsttijden zijn van alle piketgroepen (brandweer, politie, geneeskundige dienst en Bevolkingszorg). De meeste gemeentelijke piketgroepen zijn inmiddels ook geregionaliseerd, waarbij de opkomsttijden van functionarissen uit Hilversum niet meer apart worden geregistreerd. De meest recente opkomstoefening (gecombineerd met een systeemtest) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vond plaats in mei 2015, waarbij bijna alle piketfunctionarissen (CoPI team, Beleidsteam, ROT en stafsecties) op tijd aanwezig waren. De bevindingen zijn gevalideerd door de Inspectie van Veiligheid & Justitie.

Aantal bestuurlijke oefeningen, traingen en opleidingen voor de lokale crisisbeheersingsorganisatie (GBT).

In september is er een unieke bestuurlijke oefening georganiseerd waarbij de crisisbeheersing tezamen met een crisis in het sociaal domein (jeugdzorg) is beoefend. Het Calamiteitenprotocol Jeugd is daarbij gebruikt. Daarnaast heeft het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, een bestuurlijke oefening georganiseerd voor de lokale driehoek.

Aantal GRIP-incidenten

Verder waren er diverse grootschalige incidenten in 2015 waarbij er is opgeschaald volgens de GRIP structuur. De gijzeling op het Media Park was een GRIP 2 situatie, een grote stroomstoring in maart, de branden bij de Kloosterlaan en Gooierserf zijn opgeschaald naar GRIP 1 en de vluchtelingencrisis is opgeschaald naar GRIP 4.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging343-13330
Realisatie289-2287
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)-5411-43

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Bevolkingszorg (Veiligheidsregio) en piketdiensten

-58

11

-47

1

MH17

9

9

2

Overige verschillen

-5

-5

Totaal verschil

-54

11

-43

Toelichting

  1. Er zijn minder uren geleverd vanuit de detachering aan de Bevolkingszorg, onderdeel Veiligheidsregio. Hierdoor zijn er minder inkomsten binnengekomen, dit verklaart het verschil van 11.000 euro. Verder is aan de lastenkant een voordeel van per saldo 58.000 euro omdat het budget voor de lokale piketten (consignatievergoeding) niet is gebruikt. De meeste piketten voor de crisisbeheersing zijn geregionaliseerd. Daarnaast is er geld teruggestort vanuit 2014 op de post Bevolkingszorg (afrekening 2014).
  1. Daarnaast was er 9.000 euro nodig voor de nazorg in het kader van de MH17 vliegramp.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 10.01

Sociale veiligheid

Daadkrachtige aanpak overlast en criminaliteit

Lasten € 578 € 595
Baten € -50 € -53
Saldo € 628 € 648
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 10.02

Fysieke veiligheid

Professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding

Lasten € 343 € 289
Baten € -13 € -2
Saldo € 356 € 291
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 10.03

Brandweer

Brandveilig leven en effectieve aanpak incidenten

Lasten € 7.221 € 7.240
Baten € 0 € 0
Saldo € 7.221 € 7.240
Ga naar beleidsdoel