Lasten € 441 € 457
Baten € 52 € 37
Saldo € 389 € 420

Instandhouding vijvers en waterwegen

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Naast het toezicht op het Hilversums Kanaal en de Nieuwe Haven en de bediening van de schutsluis ‘t Hemeltje, bestaat het beheer uit onderhoud en vervanging van oevervoorzieningen (beschoeiingen, kades en damwanden) en het onderhoud van de waterbodems (baggeren) van het Hilversums Kanaal, de haven en de stadsvijvers in Hilversum.

Niet tot deze taak behoren de reiniging en het beluchten van het oppervlaktewater. Dat valt onder het waterkwaliteit- en kwantiteitsbeheer, een taak van Waternet (de uitvoerende organisatie van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi & Vecht).

Het onderhoud bestaat vrijwel alleen uit werkzaamheden om calamiteiten te bestrijden. In paragraaf 7.3.: Onderhoud kapitaalgoederen is bij 7.3.4.: Water, de huidige situatie betreffende beheer van de oevers en de waterbodems aangegeven.

In 2013 is met Waternet een overeenkomst gesloten over de uitvoering van het stedelijk waterbeheer in Hilversum, om het beheer van de binnenstedelijke waterpartijen zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. In 2012 en 2013 is de onderhoudssituatie van de oevers en de onderwaterbodems in kaart gebracht. Deze gegevens zullen de komende jaren ten grondslag liggen aan de bepaling van de investeringsbudgetten voor het op peil houden van de huidige staat van onderhoud.

In 2015 wordt gestart met de vervanging van de oevervoorziening van het Hilversums Kanaal.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Vervanging 1e fase oevervoorziening Hilversums Kanaal.Uit een nieuwe onafhankelijk onderzoek bleek dat de vervanging van de oeverbescherming niet in 2015 maar in 2017 kon plaatsvinden. Inmiddels is het benodigde uitvoeringsbudget aangevraagd en beschikbaar in de begroting van 2017. In het tweede kwartaal van 2017 start de uitvoering.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging441-52389
Realisatie457-37420
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)161531

Verklaring verschillen

De prestaties voor dit beleidsdoel zijn binnen de geraamde budgetten uitgevoerd. Het verschil tussen begroting en realisatie van de financiën is slechts gering.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 05.01

Wegen

Schone, hele en veilige infrastructuur

Lasten € 9.232 € 9.269
Baten € -413 € -552
Saldo € 9.645 € 9.821
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 05.02

Groen

Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten

Lasten € 4.445 € 4.505
Baten € -179 € -381
Saldo € 4.624 € 4.886
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 05.03

Water

Instandhouding vijvers en waterwegen

Lasten € 441 € 457
Baten € -52 € -37
Saldo € 493 € 495
Ga naar beleidsdoel