Lasten € 4.445 € 4.505
Baten € 179 € 381
Saldo € 4.266 € 4.124

Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Het beheer van het openbaar groen betreft het onderhoud van gazons, eenjarige beplanting, vaste planten, bollen, heesters en bomen, en is gericht op het in stand houden van de kwaliteit en de functionaliteit van het openbaar groen en waar mogelijk het verbeteren ervan. De noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd op basis van een meerjaren-onderhoudsplan. Daarnaast wordt ingespeeld op eventuele calamiteiten. De uitgangspunten van dit meerjaren-onderhoudsplan zijn vastgelegd in het handboek Beheer Hilversum Buiten. Sinds 2010 is de kwaliteit van het onderhoud voor alle aspecten en deelgebieden in de stad, uitgezonderd het groen rond het raadhuis, teruggebracht naar een basisniveau.

Specifiek in 2015
Het beheer en onderhoud van het groen wordt uitgevoerd volgens het handboek Beheer Hilversum Buiten, meer specifiek volgens het vastgestelde uitwerkingsprogramma voor de korte termijn van het Groenbeleidsplan. Burgers, organisaties en bedrijven kunnen meldingen over de openbare ruimte doen via het digitale systeem Meldingen Openbare Ruimte (MOR).

In 2015 worden de handboeken Inrichting en Beheer Hilversum Buiten geactualiseerd. Enerzijds om mutaties van de afgelopen jaren te verwerken om de handboeken actueel te houden, anderzijds om de inhoudelijke en financiële kaders voor de komende jaren vast te leggen. Met het oog op de woonkwaliteit wordt het groene karakter van Hilversum beschermd en uitgebreid. In 2012 is een digitaal beheersysteem voor bomen ingevoerd; in 2014 was het boombeheer van de gemeente hierin volledig opgenomen, en in 2015 zal de informatie over de bomen in de gemeente Hilversum voor burgers digitaal toegankelijk zijn.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Digitaal toegankelijk maken gegevens gemeentelijke bomen voor burgers.Alle gemeentelijke boomgegevens zijn actueel en digitaal verwerkt. Echter zijn deze nog niet beschikbaar voor de burgers van Hilversum. Het digitaal beschikbaar maken van de boomgegevens voor burgers stond gepland in oktober 2015. Vooral de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie en de implementatie van het nieuwe beheerpakket Openbare Ruimte in samenwerking met Wijdemeren vragen veel tijd van de teams die dit technisch moeten gaan realiseren. Dit heeft er toe geleidt dat de boomgegevens niet in 2015, maar in het 1e kwartaal van 2016 beschikbaar komen voor de burgers van Hilversum.
Realisatie actualisatie handboeken Inrichting en Beheer Hilversum BuitenBij de begrotingsbehandeling in de Raad van 11 november 2015 is er een amendement aangenomen waar de beoogde bezuiniging op de investeringskredieten wegen, openbare verlichting, groen en bomen wordt teruggebracht van 20% naar ongeveer 7%. Het verschil van 13% moet gezocht worden in taakreductie op beheer en onderhoud. In het amendement lag opgesloten dat de discussie over taakreductie in 2016 plaats moet vinden in de Raad en gekoppeld is aan de actualisatie van de handboeken Inrichting en Beheer Hilversum Buiten. Mede hierdoor is de actualisatie handboeken Inrichting en Beheer Hilversum Buiten niet in 2015 gerealiseerd.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
IOordeel burger onderhoud groenvoorziening in de buurt.Burger peiling (*1)7,0 (*2)6,6 (*3)
IOordeel burger onderhoud buurt.Burger peiling (*1)6,8 (*2)6,5 (*3)

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

(*1) Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl.
(*2) Referentie gemiddelde gemeenten grootte 50.000-100.000 inwoners.
(*3) In verband met de bezuiniging vanaf 2012 op groen is de verwachting dat het oordeel van de burger lager is dan de referentiewaarde.

Oordeel burger onderhoud groenvoorziening in de buurt.

De vraagstelling bij www.waarstaatjegemeente.nl is gewijzigd. Daarom kan deze indicator niet worden gegeven.

Oordeel burger onderhoud buurt.

De vraagstelling bij www.waarstaatjegemeente.nl is gewijzigd. Daarom kan deze indicator niet worden gegeven.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging4.445-1794.266
Realisatie4.505-3814.124
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)60-202-142

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

zwerfafval

-77

77

                0

1

kapitaallasten

-69

-69

2

calamiteit

159

159

3

rooivergunningen

-253

-253

4

frictiekosten

44

44

5

overig

3

-26

-23

Totaal verschil

60

-202

-142

Toelichting

  1. De gemeente heeft een deelnemersovereenkomst gesloten met Nedvang. Op grond hiervan komt de gemeente in aanmerking voor de zwerfafvalvergoeding van € 1,19 per inwoner per jaar, voor een periode van 10 jaar. Om de zwerfafvalvergoeding zo efficiënt mogelijk in te zetten zal een plan voor de integrale aanpak zwerfafval worden opgesteld. Deze wordt naar verwachting in 2016 aan uw raad voorgelegd ter besluitvorming. In 2015 zijn De kosten voor deelname aan Gemeente Schoon en de afvalbakken Kerkelanden ten laste van deze post gebracht voor in totaal € 26.000. Per saldo een onderschrijding van € 77.000.

De inkomsten bedroegen € 103.000. De zwerfafvalvergoeding 2015, 2014 en 2013 minus de uitgaven (= € 77.000) blijft beschikbaar voor de realisering van de overeengekomen afspraken met de subsidieverlener Gemeente Schoon/Nedvang.

  1. De afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten) zijn gebaseerd op de investeringen tot 31 december 2014. Door vertraging in de uitvoering van de investeringen zijn de werkelijke kapitaallasten lager dan begroot.
  1. De zomerstorm heeft veel schade aan en door  bomen veroorzaakt.
  1. De extra inkomsten wordt veroorzaakt door enkele grote kapaanvragen in verband met diverse grote bouwprojecten.
  1. Extra lasten zijn veroorzaakt door niet begrote indexering van de frictiekosten Tomin/SBS.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 05.01

Wegen

Schone, hele en veilige infrastructuur

Lasten € 9.232 € 9.269
Baten € -413 € -552
Saldo € 9.645 € 9.821
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 05.02

Groen

Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten

Lasten € 4.445 € 4.505
Baten € -179 € -381
Saldo € 4.624 € 4.886
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 05.03

Water

Instandhouding vijvers en waterwegen

Lasten € 441 € 457
Baten € -52 € -37
Saldo € 493 € 495
Ga naar beleidsdoel