Lasten € 9.232 € 9.269
Baten € 413 € 552
Saldo € 8.819 € 8.717

Schone, hele en veilige infrastructuur

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Het beheer van de infrastructuur omvat het beheer en onderhoud van de wegen, de openbare verlichting, het straatmeubilair, de verkeers- en straatnaamborden, de straatreiniging, gladheidsbestrijding en de verkeersmaatregelen bij calamiteiten en evenementen. Het beheer bestaat uit onderhoud en vervanging van wegen en is gericht op het behoud van kwaliteit en functionaliteit en het tijdig inspelen op wijziging van gebruik en nieuwe kwaliteitseisen. Een andere taak is de zorg voor de begaanbaarheid en bereikbaarheid bij gladheid en calamiteiten. De noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd op basis van een meerjaren-onderhoudsplan. Daarnaast wordt ingespeeld op eventuele calamiteiten. De uitgangspunten van dit meerjaren-onderhoudsplan zijn vastgelegd in het handboek Beheer Hilversum Buiten, dat in 2009 is vastgesteld. Vanaf 2010 is de kwaliteit van het onderhoud voor alle aspecten en deelgebieden, uitgezonderd het schoonhouden van het centrum en rond het raadhuis, teruggebracht naar een basisniveau.

Specifiek in 2015
Het beheer en onderhoud van de wegen wordt uitgevoerd volgens het handboek Beheer Hilversum Buiten. In het strooiseizoen 2014-2015 wordt gewerkt vanuit een nieuw gerealiseerde zoutopslag op de locatie 1e  Loswal 24. Er zal een andere wijze van gladheidsbestrijding worden toegepast, nl. het zogenaamde natstrooien. Door deze methode kan er beter preventief worden gestrooid, terwijl de hoeveelheid strooimiddel beperkt wordt, wat milieuwinst oplevert.
In 2014 is gestart met de actualisatie van de handboeken Inrichting en Beheer Hilversum Buiten, enerzijds omdat er mutaties moesten worden verwerkt, anderzijds omdat er inhoudelijke en financiële kaders voor de komende jaren moesten worden gesteld. Deze actualisatie wordt afgerond in 2015. In de openbare ruimte en bij herinrichtingsprojecten is aandacht voor de toegankelijkheid voor mindervaliden en ouderen.

In 2015 zal een landelijk verbod op het gebruik van glyfosaat ('round-up') van kracht worden. Het gevolg hiervan is dat de onkruidbestrijding op verharding niet chemisch meer mag worden uitgevoerd. Hierop is in 2014 al geanticipeerd door middel van een pilot waarbij methoden van niet-chemische onkruidbestrijding zijn getest. In 2015 zal de gemeente (conform het landelijke verbod op glyfosaat) volledig overgaan op een niet-chemische wijze van onkruidbestrijding op verharding in heel Hilversum. Uit de pilot is gebleken dat voor de Hilversumse situatie onkruidbestrijding op verharding met heetwater- en heteluchttechniek de beste methode is.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Invoering gladheidsbestrijding door middel van natstrooien.Er wordt gewerkt vanuit de nieuw gerealiseerde zoutopslag op de locatie 1ste Loswal 24. Met ingang van strooiseizoen winter 2014-2015 is overgegaan op een andere wijze van gladheidsbestrijding, d.m.v. het zogenaamde nat strooien. Dit heeft de mogelijkheden vergroot om goed preventief te strooien, waarbij tevens op de hoeveelheid strooimiddel kan worden bespaard.
Volledig overgaan op een niet-chemische wijze van onkruidbestrijding op verhardingen.Als gevolg van een aankomend verbod op het toepassen van het bestrijdingsmiddel glyfosaat in 2018 (was eerst 2015) voor het bestrijden van onkruid op verharding, is er in opdracht van het college in 2014 geëxperimenteerd met verschillende technieken van onkruidbestrijding op verharding. De conclusie is dat de bestrijding met heet water de beste prijs en kwaliteit heeft voor niet-chemische onkruidbestrijding. Op basis van dit experiment is in maart 2015 deze bestrijdingstechniek ingevoerd in heel Hilversum en wordt niet meer gewerkt met chemische middelen.
Actualiseren handboeken Inrichting en Beheer Hilversum Buiten.Bij de begrotingsbehandeling in de Raad van 11 november 2015 is er een amendement aangenomen waar de beoogde bezuiniging op de investeringskredieten wegen, openbare verlichting, groen en bomen wordt teruggebracht van 20% naar ongeveer 7%. Het verschil van 13% moet gezocht worden in taakreductie op beheer en onderhoud. In het amendement lag opgesloten dat de discussie over taakreductie in 2016 plaats moet vinden in de Raad en gekoppeld is aan de actualisatie van de handboeken Inrichting en Beheer Hilversum Buiten. Mede hierdoor is de actualisatie handboeken Inrichting en Beheer Hilversum Buiten niet in 2015 gerealiseerd.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
IOordeel burger onderhoud buurtBurger peiling (*1)6,8 (*2)6,5 (*4)
IOordeel burger onderhoud wegen en fietspadenBurger peiling (*1)7,0 (*2)6,5 (*4)
IOordeel burger over voldoende openbare verlichting in directe omgeving/buurtBurger peiling (*1)7,7 (*2)8
IKwaliteit wegen en fietspaden, % verhardingen voldoendeVisuele inspectie wegen (2012 (*3)93%93%

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

(*1) Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl.
(*2) Referentie gemiddelde gemeenten grootte 50.000-100.000 inwoners.
(*3) Visuele inspectie rationeel wegbeheer (uitvoering 1x/2 jaar).
(*4) In verband met de bezuiniging vanaf 2012 op wegen is de verwachting dat het oordeel van de burger lager is dan de referentiewaarde.

Oordeel burger onderhoud buurt

De vraagstelling bij www.waarstaatjegemeente.nl is gewijzigd. Daarom kan deze indicator niet worden gegeven.

Oordeel burger onderhoud wegen en fietspaden

De vraagstelling bij www.waarstaatjegemeente.nl is gewijzigd. Daarom kan deze indicator niet worden gegeven.

Oordeel burger over voldoende openbare verlichting in directe omgeving/buurt

De vraagstelling bij www.waarstaatjegemeente.nl is gewijzigd. Daarom kan deze indicator niet worden gegeven.

Kwaliteit wegen en fietspaden, % verhardingen voldoende

De visuele weginspecties worden eens per twee jaar uitgevoerd. De laatste visuele weginspectie waarbij de kwaliteit van de wegen, fiets- en voetpaden in beeld is gebracht is uitgevoerd in 2014. In 2016 worden alle wegen, fiets- en voetpaden opnieuw visueel geïnspecteerd en de resultaten hiervan komen in het najaar van 2016 beschikbaar. De gegevens van 2014 laten zien dat ongeveer 7% van de wegen, fiets- en voetpaden een onderhoudsachterstand heeft.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging9.232-4138.819
Realisatie9.269-5528.717
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)37-139-102

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Openbare verlichting

-71

25

-46

1

Gladheidsbestrijding

100

100

2

kapitaallasten

-303

-303

3

onderhoud wegen 

310

-166

144

4

overige verschillen

1

2

3

Totaal verschil

37

-139

-102

Toelichting

  1. De lagere uitgaven zijn veroorzaakt door minder klachten, schades en een lager elektriciteitstarief. De lagere inkomsten hebben ook relatie met minder schade verhaal.
  1. De hogere kosten zijn veroorzaakt door meer vorstperiodes in de eerste maanden van 2015. Hierdoor moest meer worden uitgerukt en was extra strooimiddel nodig.
  1. De afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten) zijn gebaseerd op de investeringen tot 31 december 2014. Door vertraging in de uitvoering van de investeringen zijn de werkelijke kapitaallasten lager dan begroot.
  1. Een aantal wegen was van een dermate slechte kwaliteit dat er na schade besloten is de slijtlagen te vervangen.  Uitstel van de werkzaamheden zou onvermijdelijk leiden tot een sterke toename van de onderhoudskosten in 2016 en 2017. De wegen bij de sportcomplexen Loosdrecht en Crailoo, alsmede de Brinkweg en de Bussumergrintweg zijn voorzien van een nieuwe asfaltlaag of slijtlaag.  Extra inkomsten zijn ontvangen als gevolg van meer werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven. Voor werkzaamheden van nutsbedrijven wordt een degeneratievergoeding ontvangen.  Deze vergoeding wordt  besteed binnen het onderhoud.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 05.01

Wegen

Schone, hele en veilige infrastructuur

Lasten € 9.232 € 9.269
Baten € -413 € -552
Saldo € 9.645 € 9.821
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 05.02

Groen

Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten

Lasten € 4.445 € 4.505
Baten € -179 € -381
Saldo € 4.624 € 4.886
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 05.03

Water

Instandhouding vijvers en waterwegen

Lasten € 441 € 457
Baten € -52 € -37
Saldo € 493 € 495
Ga naar beleidsdoel