Lasten € 3.498 € 3.405
Baten € 41 € 17
Saldo € 3.457 € 3.389

Effectiever toezicht op woon- en leefkwaliteit en gebruik openbare ruimte

Begroting: toelichting op beleidsdoel

De gemeente is verplicht om duidelijke kaders te stellen voor de handhaving van regels voor de (leef)omgeving, de vormen van toezicht en instrumenten voor de handhaving.  In 2015 moet een tweejaarlijks handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma omgevingsrecht (Wabo) worden geactualiseerd. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet (2018) starten wij in 2015 met de voorbereiding van een vereenvoudigd vergunningensysteem.

Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente werken samen aan een leefbaar, schoon en veilig Hilversum. Om overlast en onveilige situaties te voorkomen gelden regels en houdt de gemeente adequaat toezicht. De gemeente weegt de belangen af en geeft goede voorlichting. Inwoners en ondernemers mogen van de gemeente samenhangend, doelmatig en effectief toezicht verwachten. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun handelen, maar als afspraken niet worden nagekomen en regels niet worden nageleefd, zet de gemeente in op consequente handhaving.

De ambitie voor 2015 is om te komen tot meer interactief wijkgericht toezicht. Door aanwezigheid op straat en contact met partners in de wijk kan het toezicht beter worden afgestemd op de behoeften van de inwoners van de wijken. Hiertoe zal nog actiever contact wordt gezocht met buurtverenigingen, inwoners en andere wijkgerichte organisaties. Ook thematisch toezicht wordt in 2015 gecontinueerd, waarbij toezichthouders integraal, dus over de verschillende toezichtsvelden heen, controleren, signaleren en aanspreken.

Naast de wijkgerichte aanpak zijn twee andere thema’s uit het collegeakkoord relevant; namelijk centrumontwikkeling en Mediapark, met in beide gevallen toezicht op naleving van afspraken over ondernemerschap, levendigheid en leefbaarheid in het centrum en op het Mediapark.
Teneinde de beschikbare capaciteit efficiënter te kunnen inzetten, doen wij ook onderzoek naar innovatieve oplossingen voor toezicht en handhaving. Te denken valt aan een vergrote inzet van digitale middelen en cameratoezicht, maar ook aan zichtbaarheid in en betrokkenheid bij wijkprojecten.

In 2015 wordt samenwerking gezocht met interne samenwerkingspartners in het sociale domein en de wijkaanpak, maar ook met maatschappelijke organisaties, inwoners, ondernemers en ketenpartners. Ook is er een toenemende samenwerking met partijen die onder mandaat gemeentelijke taken uitvoeren zoals de grondstoffen- en afvalstoffendienst (GAD) en de Regionale uitvoeringsdienst OFGV.

Hilversum voert voor de gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek het toezicht op de Drank- en Horecawet uit. In 2015 worden de resultaten en werkwijzen geëvalueerd.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Integraal en wijkgericht toezicht.Wijkgerichte aanpak VTH - vergunningen, toezicht, handhaving is de nieuwe werkwijze - experiment met wijkgesprekken leidt in een aantal gevallen tot begrip en voorkomen van bezwaar.
Rechtsgelijkheid waarborgen.Stroomlijnen proces vergunningverlening en digitaliseren borgt gelijke aanpak en monitoring afdoening binnen termijnen.
Handhaven op basis van risico en naleef tekort.Proces VTH borgt afstemming juridische handhaving en toezicht.
Betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van inwoners stimuleren door voorlichting.Wijkgesprekken en casuïstiekbespreking met buurten maken deel uit van nieuwe aanpak VTH.
Bijdragen aan de leefomgevingskwaliteit van wijken in samenwerking met andere betrokkenen.Wijkgerichte aanpak Vergunningen, toezicht, handhaving VTH is de werkwijze om dit te bereiken.
Voorkomen van handhaving door vooroverleg en een oplossingsgerichte aanpak.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
KWaardering zichtbaarheid in de wijkGemeente enquêtenieuw6,5
KVerbeteren naleefgedrag (als gevolg van voorlichting, waarschuwen, belonen)Gemeente enquêtenieuw50%
IAdequate en consequente handhaving bij geconstateerde overtredingenVakapplicatie60% (2013)65%
KNaleefgedrag leeftijdsgrens Drank- en Horecawet bij alcoholverstrekking.Mystery guest onderzoek & controles90% (2013)>90%95%5%

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Waardering zichtbaarheid in de wijk

Cijfer 2014: 6,8. Resultaat onderzoek Waar staat je gemeente 2015 in Q2 2016

Verbeteren naleefgedrag (als gevolg van voorlichting, waarschuwen, belonen)

Inzet project Nuchter.Voorlichtingsavonden met verstrekkers, verenigingen en ondernemers. Project Samen aan de slag.

Adequate en consequente handhaving bij geconstateerde overtredingen

Overgang van controle en informatievoorziening naar controle, waarschuwen, beboeten. 383 controles, 15 constateringen art 45 en 3 op leeftijd. Mysteryguest geeft grotere constateringskans.

Naleefgedrag leeftijdsgrens Drank- en Horecawet bij alcoholverstrekking.

Resultaat 99% constateringen binnen, percentage inclusief de openbare ruimte is 95%. Naast mystery guest intensivering controles en uitbreiding toezicht. Evaluatie heeft geleid tot verlengen en uitbreiden regionale en lokale inzet. Toevoeging 1,5 fte lokaal en 1 fte regionaal.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging3.498-413.457
Realisatie3.405-173.389
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)-9324-68

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Handhaving in openbare ruimte

-61

33

-28

1

Diensten van derden

-31

-9

-40

2

Totaal verschil

-93

24

-68

Toelichting:

  1. De lagere uitvoeringskosten voor kamerverhuur, handhaving en milieubeheer zijn het gevolg van aanhouding van aanvragen in verband met voorbereidingsbesluit en ontwikkelen bestemmingsplan. Vacatures zijn opengesteld na invoering HR21 Q4. Er is terughoudend omgegaan met inhuur. Er zijn minder dwangsommen opgelegd.
  1. Er is terughoudend ingehuurd bij milieubeheer.  Daarnaast waren er extra baten door de hogere inning van dwangsommen bij milieubeheer.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 13.01

Vergunningverlening

Verbetering van de dienstverlening bij het vergunningproces

Lasten € 2.867 € 2.936
Baten € -2.598 € -2.069
Saldo € 5.465 € 5.004
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 13.02

Handhaving

Effectiever toezicht op woon- en leefkwaliteit en gebruik openbare ruimte

Lasten € 3.498 € 3.405
Baten € -41 € -17
Saldo € 3.539 € 3.422
Ga naar beleidsdoel