Lasten € 2.867 € 2.936
Baten € 2.598 € 2.069
Saldo € 269 € 867

Verbetering van de dienstverlening bij het vergunningproces

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Inwoners en ondernemers kunnen in toenemende mate via internet meldingen doen en vergunningen aanvragen, onder andere in het kader van de Wabo (omgevingsrecht), Monumentenwet, Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen, en Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dit betekent dat inwoners zelf kunnen bepalen op welke wijze en welk tijdstip zij een aanvraag of melding doen. In 2015 richten wij ons op een volledig digitale behandeling, inclusief de mogelijkheid voor de aanvrager de status van de aanvraag te volgen.

Vereenvoudiging van formulieren en stroomlijnen van adequate informatie draagt bij aan transparantie en toegankelijkheid. Een adequaat antwoordportaal met de Top 10-vragen en antwoorden, versnelt het oriëntatie-  en aanvraagproces. Door goede voorlichting kunnen inwoners gemakkelijker zelf hun zaken regelen.

Inwoners en ondernemers die niet in staat zijn een digitale aanvraag te doen willen wij faciliteren door maatwerk. Begeleiding en vooronderzoek, waar nodig op locatie, zijn mogelijkheden om het succes van de aanvragen te vergroten. Op basis van het vooronderzoek verkennen we samen met de aanvrager of de beoogde aanvraag kans van slagen heeft. Dit instrument is bewezen effectief, en zal daarom vaker worden ingezet. Problemen worden eerder opgelost en het aantal bezwaar- en beroepsprocedures loopt terug.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Inwoners en ondernemers hebben meer en meer de mogelijkheid om via internet meldingen te doen en vergunningen te verkrijgen.1000 meldingen. Nieuwe e-diensten, gebruik openbare ruimte, kleine vergunningen en meldingen.
Meer persoonlijke benadering: een vergunningaanvrager heeft één persoon als aanspreekpunt.Vooroverleg en vooronderzoek door een behandelaar. Medio Q1 via Key2vergunningen registratie inzichtelijk welke vooronderzoeken leiden tot een vergunningaanvraag.
Haalbare aanvragen door oplossingsgerichte aanpak en vooronderzoek.Vooroverleg en vooronderzoek door een behandelaar. Medio Q1 via Key2vergunningen registratie inzichtelijk welke vooronderzoeken leiden tot een vergunningaanvraag.
Stimuleren aanvrager tot overleg (vooraf) met buren en/of de buurt; met een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager.Maakt deel uit van de huidige werkwijze, loopt vooruit op nieuwe Omgevingswet. Aanvraag vooronderzoek via e-formulier.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
I% haalbare aanvraag na vooronderzoekVakapplicatienieuw85,0%
I% uitgestelde behandeltermijnVakapplicatie20% (2013)<20%10%-
I% aanvragen tijdig afgehandeld binnen standaardtermijnVakapplicatie80% (2013)>80%98%-
K% bezwaarschriften en beroepschriften in relatie tot het aantal besluitenVakapplicatie13% (2013)<10%5,7%-
KWaardering leefomgeving inwoners, bedrijven en organisatiesTNS-NIPO7,4 (2012)7,4
K% klanten die tevreden zijn over de afhandeling van meldingen en vergunning (door de oplossingsgerichte werkwijze).Spiegel enquête50% (2013)52,5%

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

In 2015 worden de mogelijkheden uitgebreid om digitale documenten van na 2010 en de Omgevings Alert app te ontsluiten via internet c.q. het digitale Streekarchief. Inwoners en bedrijven kunnen daarmee informatie opvragen of meldingen doen.

% haalbare aanvraag na vooronderzoek

Vooroverleg en vooronderzoek door een behandelaar. Medio Q1 via Key2vergunningen registratie inzichtelijk welke vooronderzoeken leiden tot een vergunningaanvraag.

% uitgestelde behandeltermijn

1000 aanvragen - 10% uitgestelde behandeltermijn.

% aanvragen tijdig afgehandeld binnen standaardtermijn

1000 aanvragen omgevingsvergunning. 98% afgehandeld binnen de termijn. Na juli 2015 geen sprake van van rechtswege verleende vergunningen.

% bezwaarschriften en beroepschriften in relatie tot het aantal besluiten

Bij 5,7 % van de besluiten is bezwaar aangetekend, 87 bezwaren betrekking hebbend op 57 vergunningen, van de verleende 1000.

Waardering leefomgeving  inwoners, bedrijven en organisaties

Cijfer 2014: 7,9. Resultaat onderzoek Waar staat je gemeente 2015 in Q2 2016

% klanten die tevreden zijn  over de afhandeling van meldingen en vergunning (door de oplossingsgerichte werkwijze).

Verband niet aantoonbaar. Vooroverleg en oplossingsgerichte aanpak dragen bij aan succesvolle vergunningverlening en voorkomen klachten.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging2.867-2.598269
Realisatie2.936-2.069867
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)69529598

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Bouwarchief /advertentiekosten 

82

82

1

Opbrengst leges 

504

504

2

Overig

-13

25

12

Totaal verschil

69

529

598

Toelichting:

  1. Ook in 2015 is er nog een nadelig saldo op de exploitatie bouwarchief/advertentiekosten van

€ 82.000. Aanvragen van vergunningen komen digitaal binnen via het Omgevingsloket. Het proces van vergunningverlening is nog niet volledig gedigitaliseerd. Bouwtekeningen werden nog gereproduceerd (naar papier). Deze werkwijze eindigt in 2016, maar gaf in 2015 nog een hoge financiële last (kopieerkosten en inhuur).

  1. De  € 504.000 zijn lagere legesopbrengsten voor de vergunningverlening voor bouwen. Op deze inkomstenbron is moeilijk te sturen. Een groot deel van de begrote legesopbrengsten komt uit grootschalige bouwprojecten. Vanzelfsprekend wordt er wel gemonitord, geanalyseerd en gerapporteerd. In Q4 is een intensief samenwerkingsverband ontwikkeld voor het leveren van relevante input voor de legesopbrengsten. Een voorbeeld hiervan is de Principal Toolbox (PTB). Door extra aanpassingen in de PTB is het op korte termijn mogelijk de grote projecten goed te monitoren en een goede inschatting van de bouwkosten en de daaruit voortvloeiende legesopbrengsten aan te geven.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 13.01

Vergunningverlening

Verbetering van de dienstverlening bij het vergunningproces

Lasten € 2.867 € 2.936
Baten € -2.598 € -2.069
Saldo € 5.465 € 5.004
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 13.02

Handhaving

Effectiever toezicht op woon- en leefkwaliteit en gebruik openbare ruimte

Lasten € 3.498 € 3.405
Baten € -41 € -17
Saldo € 3.539 € 3.422
Ga naar beleidsdoel