Lasten € 7.129 € 7.032
Baten € 1.314 € 1.334
Saldo € 5.815 € 5.698

Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Wij stellen ons ten doel een hoogwaardig cultureel klimaat in de gemeente te stimuleren, dat gebaseerd is op innovatief vakmanschap, actieve participatie van inwoners en grote zichtbaarheid van cultuur in de stad. De kwaliteit van het culturele leven wordt niet door de overheid bepaald, maar door de organisaties (professioneel en amateur) die actief zijn op cultureel gebied. De overheid stelt wel een kader aan het gewenste kwaliteitsniveau en toetst prestaties op basis van termijnafspraken over programmering. De gemeente ondersteunt programma’s en activiteiten op alle kunstvormen die het cultureel klimaat versterken. Daartoe wordt samenwerking gestimuleerd tussen organisaties in Hilversum en in de regio.

In 2015 verenigen de professionele organisaties zich actief in het Cultuurplatform. In de toekomst is verbreding van het platform mogelijk. Door samenwerking en uitwisseling ontstaat vernieuwing op het snijvlak van kunstdisciplines en worden cross-overs tussen kunstvormen gerealiseerd. In samenwerking met de amateurorganisaties voert de gemeente een traject uit waarin de nadruk ligt op versterking van actieve cultuurparticipatie: mensen verbinden in de beoefening van kunstvormen en met uitvoeringen mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van creatief talent.
Het Streekarchief werkt zoals volgt uit de Archiefwet en is ook een van de bewaarplaatsen van het historisch erfgoed van de regio Gooi en Vecht. Digitalisering en digitale ontsluiting van de historische collectie van het Streekarchief draagt bij aan het zichtbaar maken van de identiteit van Hilversum. Het Streekarchief versterkt in 2015 de samenwerking met archieven in de regio’s Amersfoort en Breukelen.

De gemeentelijke Collectie Hilversum (beeldende kunst en cultuurhistorische voorwerpen) is in 2014 geïnventariseerd. In 2015 zal deze inventarisatie als basis dienen voor een bepaling van de waarde van deze collectie voor Hilversum, en voor een voorstel voor de toekomstige functie en gebruik ervan.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Realiseren delen Uitvoeringsplan Deelnotitie Cultuureducatie en participatie 2013-2016De realisatie van de delen van het Uitvoeringsplan behorend bij de Deelnotitie Cultuureducatie en participatie die gepland stonden voor 2015 zijn gerealiseerd. Met het vaststellen van de het Cultuurbeleid 2015-2020 is de deelnotitie vervallen. De doelen en acties uit de deelnotitie zijn verwerkt in het nieuwe beleid.
Voltooien en evalueren van de Veranderagenda CultuurDe Veranderagenda Cultuur is in 2015 afgerond. Een evaluatie is aan de raad toegezonden. De Veranderopgaven zoals geformuleerd in 2013 zijn gerealiseerd, met uitzondering van de realisatie van een fusie van Theater Achterom en Podium De Vorstin. In vervolg op de Veranderagenda 2013-2015 is in 2015 nieuw cultuurbeleid voor de periode 2015-2020 vastgesteld.
Revitaliseren CultuurplatformIn april 2015 is de Stichting Cultuurnetwerk Hilversum opgericht. In het netwerk hebben professionele culturele organisaties zich verenigd. Zowel rijks- als lokaal gesubsidieerde als niet gesubsidieerde organisaties zijn lid van het netwerk.
Duurzaam cultuurbeleid ontwikkelen waarin cultuur verbonden is aan vier thema’s Centrum, Mediastad, Sociaal Domein, Wijken & RegioHet cultuurbeleid is op 1 juli 2015 door de raad vastgesteld voor de periode 2015-2020. De verbinding met de vier thema's Centrum, Mediastad, Sociaal Domein en Wijken en Regio is hierin gelegd.
Verkenning uitvoeren naar regionale samenwerkingIn 2015 is vanuit de regio een verkenning naar regionale samenwerking opgestart. Dit heeft geresulteerd in een aantal bijeenkomsten en een bezoekersstromenonderzoek dat met subsidie van de provincie Noord Holland wordt uitgevoerd. De onderwerpen waarop kan worden samengewerkt zijn onder meer erfgoed, promotie en marketing en bezoekersonderzoek.
Uitbreiding van de digitale dienstverlening StreekarchiefDe digitale dienstverlening is verder uitgebreid. Met name op: • Vooroorlogse adresboeken • Digitale fotocollectie uitgebreid met ‘Hilversum in 2015’ en ‘Pasfoto’s Blaricum 1924-1935’ • Archiefinventarissen kleine archieven • Dossierbeschrijvingen bestuursarchief Hilversum 1851-1939

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
K% inwoners dat wel eens een expositie of voorstelling (film, theater of pop) bezoektOmnibus enquête65 (2014)6562-3
KAantal leden Bibliotheek (functie Letteren en media-educatie)Bibliotheek20.884 (2013)21.00023.8592.859
KAantal bezoekers De Vorstin en Theater Achterom (functie Podiumkunsten)De Vorstin / Theater Achterom47.000 / 10.520 (2013)80.00058.000 / 9.000-13.000
KAantal bezoekers Museum Hilversum (functie Beeldend en erfgoed)Museum18.197 (2013)33.00028.704-4.296
I% basisscholen dat deelneemt aan cultuureducatie (functie Cultuureducatie)Evaluatie verslag cultuur educatie96 (2013)1001000

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

% inwoners dat wel eens een expositie of voorstelling (film, theater of pop) bezoekt

Het aantal inwoners dat in 2015 een culturele voorziening heeft bezocht is licht afgenomen. Met name het lokale bezoek aan het Filmtheater, De Vorstin en Theater Achterom is licht gedaald. De bezoekersaantallen van de eerste twee organisaties zijn toegenomen, waaruit kan worden afgeleid dat het bovenlokale bereik is gegroeid.

Aantal leden Bibliotheek (functie Letteren en media-educatie)

Het aantal leden van de Bibliotheek is licht gegroeid, als bijeffect van een bredere programmering in de Bibliotheek met meer cursussen, workshops en andere activiteiten.

Aantal bezoekers De Vorstin en Theater Achterom (functie Podiumkunsten)

De begrote aantal bezoekers aan De Vorstin van 80.000 is niet gerealiseerd. Wel is het aantal bezoekers na een dip in 2014 (47.000 bezoekers) weer behoorlijk gestegen, tot boven het niveau van 2013 met 55.000 bezoekers.

Theater Achterom is opgeheven per 31 december 2015. Het stopzetten van de programmering half december heeft een licht negatief effect gehad op de bezoekersaantallen.

Aantal bezoekers Museum Hilversum (functie Beeldend en erfgoed)

Het geraamde aantal bezoekers van 33.000 is niet gerealiseerd in 2015. Wel heeft het museum ten opzichte van 2014 (24.695 bezoekers) weer een goede stijging gerealiseerd.

% basisscholen dat deelneemt aan cultuureducatie (functie Cultuureducatie)

Alle scholen zijn in 2015 bereikt met cultuureducatie projecten.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging7.129-1.3145.815
Realisatie7.032-1.3345.698
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)-97-20-117

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Struikelstenen

-76

-76

1

Onderhoud beeldende kunst

-29

-29

2

Overige 

8

-20

-12

Totaal verschil

-97

-20

-117

Toelichting

  1. In 2015 is een bedrag van €76.000 gereserveerd voor het plaatsen van struikelstenen in Hilversum. Dit project is nog niet in uitvoering gebracht. Het voorstel is dit budget over te hevelen naar 2016 e.v..
  1. Voor het onderhoud voor beeldende kunst in de openbare ruimte waren in 2015 minder middelen nodig. In 2014 was sprake van een aantal schades en herplaatsingen, in 2015 niet, met als gevolg lagere uitgaven.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 09.01

Cultuur

Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod

Lasten € 7.129 € 7.032
Baten € -1.314 € -1.334
Saldo € 8.443 € 8.365
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 09.02

Monumentenzorg en archeologie

Bescherming cultuurhistorisch erfgoed

Lasten € 594 € 456
Baten € 0 € -3
Saldo € 594 € 459
Ga naar beleidsdoel