Lasten € 3.917 € 3.687
Baten € 4.720 € 5.107
Saldo € 803 € 1.420

Een acceptabele parkeerbalans in alle wijken

Begroting: toelichting op beleidsdoel

In 2008 heeft de raad de beleidsnota ‘geïntegreerd parkeerbeleid’ vastgesteld. Om maatwerk te kunnen bieden in relatie tot ontwikkelingen in de stad, houden wij het parkeerbeleid regelmatig tegen het licht en spelen wij waar mogelijk in op nieuwe mogelijkheden en technieken.

De herijking van het parkeerbeleid maakt een substantieel deel uit van de te ontwikkelen Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030. De beleidsregels parkeren voor bouwplannen en ruimtelijke ontwikkelingen worden in de Structuurvisie Verkeer en Vervoer en de Centrumvisie meegenomen.

Het doel is te komen tot een acceptabele parkeerbalans in de wijken. Elke drie jaar wordt in Hilversum de parkeerdruk gemeten. Deze resultaten worden gebruikt om de parkeerbalans in de wijken te monitoren. Om het draagvlak voor betaald parkeren te kunnen beoordelen, zal in 2015 een proef starten met betaald parkeren in de Electrobuurt e.o. Dit geldt ook voor Havenstraatbuurt e.o. en Bloemenbuurtkwartier Noord-West.
Met de in 2014 aangepaste parkeerverordening kan de gemeente de vergunningverlening beter afstemmen op de huidige parkeerpraktijk in de buurten. Na de invoering van belparkeren in 2013 wordt het klantgemak in 2015 nog verder uitgebreid: de burger kan parkeervergunningen dan digitaal via een gemeentelijke website aanvragen.

Eind 2014 wordt het pilotproject particuliere oplaadpalen geëvalueerd. Als deze pilot positieve resultaten oplevert, overwegen we om meer particuliere oplaadpalen in de openbare ruimte toe te staan.

In 2015 zal het onderzoek naar de effecten van een al dan niet afstoten van gemeentelijke parkeergarages worden afgerond.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Herijking parkeerbeleid 2015, mede in relatie tot de ontwikkeling van de Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030 en Centrumvisie.Het parkeerbeleid loopt op met de Structuurvisie Verkeer en Vervoer. Deze visie wordt vastgesteld in het tweede kwartaal van 2016. Herijking van het parkeerbeleid is daar een afgeleide van. Resultaten van het parkeerbeleid worden in tweede kwartaal 2016 verwacht (o.a. parkeernormen en spelregels invoering betaald parkeren).
Vervolg onderzoek naar parkeermaatregelen in de nog niet gereguleerde buurten met een hoge parkeerdruk (Electrobuurt, Havenstraatbuurt, Bloemenbuurtkwartier Noord-West).In mei 2015 is in een deel van de Electrobuurt een proef parkeerregulering gestart. Op 1 januari 2016 heeft daar een kleine uitbreiding plaatsgevonden. In de Havenstraatbuurt en een klein deel van het Schrijvers- en Dichterskwartier (eerder geduid als Bloemenkwartier Noord-West) is vanaf 1 januari 2016 eveneens een proef parkeerregulering gestart.
Digitaliseren aanvraag van parkeervergunningen.Voor het project digitalisering parkeervergunningen zijn in 2015 uitgebreide voorbereidingen gedaan voor de aanbesteding. In 2016 wordt de aanbesteding afgerond, zodat de vergunningverlening in Hilversum voor 2017 geheel digitaal is.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
IOordeel burger parkeermogelijkheden in de buurt (Gemiddelde score voor gemeente met 50.000 tot 100.000 inw. is 6,5)Waarstaatje gemeente.nl6,2 (2012)5,2
IOordeel burger parkeermogelijkheden in de gemeente (Gemiddelde score voor gemeente met 50.000 tot 100.000 inw. is 6,2)Waarstaatje gemeente.nl5,2 (2012)5,5

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Oordeel burger parkeermogelijkheden in de buurt (Gemiddelde score voor gemeente met 50.000 tot 100.000 inw. is 6,5)

De vraagstelling bij www.waarstaatjegemeente.nl is gewijzigd. Daarom kan deze indicator niet worden gegeven.

Oordeel burger parkeermogelijkheden in de gemeente (Gemiddelde score voor gemeente met 50.000 tot 100.000 inw. is 6,2)

De vraagstelling bij www.waarstaatjegemeente.nl is gewijzigd. Daarom kan deze indicator niet worden gegeven.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging3.917-4.720-803
Realisatie3.687-5.107-1.420
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)-230-387-617

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

parkeermeterplaatsen

-125

-125

1

controle en handhaving

-46

-46

2

parkeergeld

-330

-330

3

naheffingen

-81

-81

4

overige verschillen

-59

24

-35

Totaal verschil

-230

-387

-617

Toelichting

  1. Het herstel van de parkeermeters viel grotendeels onder de garantie en zijn storingen door eigen inzet verholpen. Tevens is er door een nieuw contract met P1 een besparing bereikt op het ledigen van de parkeerautomaten.
  1. Als gevolg van de uitbesteding aan P1 zijn de kosten lager geworden. Bovendien heeft P1 minder uren gehandhaafd dan waar rekening mee is gehouden. Per saldo levert dit in 2015 minder lasten op.
  1. De extra inkomsten zijn veroorzaakt door:
  • het invoeren van meer gebieden met betaald parkeren.

Uitbreiding Arenapark, Electobuurt en de komst van de nieuwe bioscoop. Er is behoorlijk meer geparkeerd op Langgewenst. Dit kon niet worden ingeschat omdat onzeker was waar bezoekers zouden gaan parkeren.

  • uitbreiden van de koopzondagen.

Het aantal koopzondagen is omhoog gegaan van 12 naar 18 zondagen in het jaar. Deze wijziging was tijdens het opstellen van de begroting niet bekend. De inschatting is dat hier een behoorlijk hoge extra opbrengst aan te koppelen is.

  • Voorzichtige raming.

Het aantal parkeerders is lastig in te schatten door allerlei externe factoren. De afgelopen jaren is er terughoudend geraamd om schommelingen te kunnen opvangen.

  • Economie in de lift.

Landelijk gezien lijkt de economie de weg omhoog weer te zijn ingeslagen. Dit heeft ook zijn effect op het aantal parkeerders. Deze trend was vooraf lastig in te schatten.

  1. De naheffing zijn hoger omdat de opbrengst van de maand december 2015 op voorschot basis is vergoed. Dus 13 maanden in de periode december 2014 t/m december 2015)

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 14.01

Bereikbaarheid

Betere bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto

Lasten € 3.371 € 3.374
Baten € 0 € -411
Saldo € 3.371 € 3.786
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 14.02

Parkeren

Een acceptabele parkeerbalans in alle wijken

Lasten € 3.917 € 3.687
Baten € -4.720 € -5.107
Saldo € 8.637 € 8.794
Ga naar beleidsdoel