Lasten € 3.371 € 3.374
Baten € 0 € 411
Saldo € 3.371 € 2.963

Betere bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030
De ‘Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030’ wordt in 2015 vastgesteld. De Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030 maakt zowel voor burgers als voor de raadsleden inzichtelijk welke expliciete beleidsuitgangspunten (bestaand beleid) en doelstellingen op het gebied van verkeer en vervoer op de lange termijn zijn geformuleerd. Voor burgers wordt daarmee duidelijk waarom een bepaalde maatregel voorgesteld of genomen is. Zo wordt beleid inzichtelijk, toetsbaar en voor burgers navolgbaar, los van de vraag of ze het met de genomen maatregelen eens zijn. Voor de raad helpt een (vastgestelde) Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030 bij de mening- en besluitvorming over actuele onderwerpen. Het resultaat is een structuurvisie waarin de fundamenten van het vigerende verkeersbeleid met al zijn facetten zijn vastgelegd. Daarnaast is in beeld gebracht welke consequenties voor verkeer, vervoer en bereikbaarheid te verwachten zijn op basis van de geschetste ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkelingen, en welke onderdelen van het verkeer- en vervoerbeleid bijstelling vereisen. Het in 2014 afgeronde verkeersprognosemodel wordt als instrument gebruikt.
In de Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030 is de verkeersafwikkeling in Hilversum nadrukkelijk geplaatst binnen de verkeersstructuur en -afwikkeling in de regio.

Verkeersveiligheid
Er is een overzicht gemaakt van wegen die nog niet duurzaam veilig zijn ingericht en locaties waar de verkeersveiligheid voor o.a. fietsers en schoolkinderen voor verbetering vatbaar is. Naar aanleiding van dit overzicht worden maatregelen uitgevoerd. In 2015 zijn voor de verkeerssystemen voor fiets, openbaar vervoer en auto de volgende maatregelen gepland:
Fiets
In het kader van het uitvoeringsprogramma fiets wordt een fietstunnel onder de afrit A27 en het fietspad tussen Huydecopersweg en Maartensdijkseweg voorbereid, voorts zal op basis van de Centrumvisie meer ruimte gezocht worden voor fietsparkeren en fietsroutes in het centrum. Bij circa 15 basisscholen wordt het project “Veilig naar school” afgerond. De verwachte waardering van de fietsinfrastructuur blijkt uit de indicator ‘waardering fietspaden’ in onderstaande tabel.

Openbaar vervoer
De aanleg van de HOV-verbinding Hilversum-Huizen wordt voortgezet. De voorbereidingen voor de aanleg van busbaan en Van Linschotentunnel worden verder uitgewerkt. Bij deze grootschalige infrastructurele projecten werkt de gemeente samen met Rijkswaterstaat, provincie en particulieren. Op de kruising Schapenkamp/Beatrixtunnel en de kruising Vaartweg/Brinkweg wordt de doorstroming voor de bus verbeterd. Het eerste deel van de omleiding bus over de Kerkbrink wordt aangepakt. De verwachte waardering van het openbaar vervoer blijkt uit de indicator ‘waardering busvervoer’ in onderstaande tabel.

Auto
De verbetering van de op- en afrit van de A27 wordt samen met Rijkswaterstaat voorbereid.
Met de implementatie van het Dynamisch VerkeersManagement (DVM) in de eerste helft van 2015 wordt het Hilversumse deel van de uitvoering van het IBP afgerond. Na uitvoering van het provinciale IBP-project aansluiting A1-Hilversumseweg in Laren (planning 2015 met een mogelijke uitloop naar 2016) vindt de eindevaluatie van het IBP plaats. De verwachte waardering autowegen blijkt uit de indicator 'waardering autowegen' in onderstaande tabel.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Vaststellen Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030.In 2015 is een intensief traject doorlopen voor de structuurvisie Verkeer en Vervoer. De definitieve vaststelling van visie zal plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2016.
Afronden van het project verkeersveiligheid rondom scholen.In 2015 zijn de maatregelen bij 9 van de 15 basisschoollocaties uitgevoerd. De andere 6 locatie zijn in voorbereiding en worden in 2016 uitgevoerd. De reacties van scholen, weggebruikers, kinderen en ouders zijn bijzonder positief. Omdat het project "Veilig naar School" bijzonder succesvol is, wordt het project in 2016 en de jaren daarna voortgezet, om de maatregelen uit te voeren bij alle basisschoollocaties in Hilversum en de gedragscampagne te laten groeien.
Verder voorbereiden Hoogwaardig Openbaar Vervoer.Het afgelopen jaar heeft de projectorganisatie HOV de projectonderdelen in Hilversum en Laren verder voorbereid. Het ontwerp provinciaal inpassingsplan is voorbereid en ging december 2015 ter inzage. De planning is in 2015 enigszins vertraagd. Naar verwachting wordt het project eind 2019 - begin 2020 afgerond.
Eerste deel bus over de Kerkbrink-gewijzigde route.Sinds medio december 2014 rijden de bussen richting station Hilversum niet meer over de Kerkbrink. De bussen rijden nu over de binnenring met een stop bij de halte Langestraat.
Verder voorbereiden op- en afrit A27.Ook in 2015 zijn de verdere voorbereidingen van het project A27 uitgevoerd om de doelen zoals verbreding A27, aanleg Waterberging en completeren Rondje Hilversum in 2021 te realiseren.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
IWaardering fietspaden.Omnibus6,8 (2013)76,9- 0,1
IWaardering busvervoer.Omnibus6,6 (2013)6,86,6- 0,2
IWaardering (auto)wegen.Omnibus5,7 (2013)6,36,0- 0,3

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging3.37103.371
Realisatie3.374-4112.963
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)3-411-408

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

verkeersregelinstallaties

-73

-73

1

gedragsbeiinvloedingsprojecten

44

-44

                       0

2

dynamisch busstation

-25

-25

3

kapitaallasten

-255

-255

4

verrekening  transitorische post.

355

-355

                       0

5

overige  verschillen

-43

-12

-55

Totaal verschil

3

-411

-408

Toelichting

  1. De raming is gebaseerd op het in bedrijf zijn van de nieuwe VRI-centrale. Door vertraging in een deel van het aansluiten van de VRI's ( ander merk dan de centrale) zijn niet alle geraamde kosten in 2015 gemaakt.Daarnaast zouden 12 verkeersregelinstallaties  worden voorzien van nieuwe software en regelprogramma’s. Deze VRI's maken deel uit van de pilot C-ITS van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Omdat het ministerie de systeemeisen voor C-ITS pas in maart 2016 bekend maakt is gewacht met uitvoering zodat in 2016 de VRI's van de meest actuele software kunnen worden voorzien.   
  1. Projecten die veiliger verkeersgedrag van leerlingen op Hilversumse basisscholen bevorderen, zijn door de Provincie gesubsidieerd.
  1. De Provincie heeft het beheer van het busstation in de nieuwe concessie overgenomen. In de overeenkomst met de gemeente staat dat de gemeente in het geval van calamiteiten de kosten voor herstel op zich neemt. In 2015 heeft zich geen calamiteit/schade voorgedaan.
  1. De afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten) zijn gebaseerd op de investeringen tot 31 december 2014. Door vertraging in de uitvoering van de investeringen zijn de werkelijke kapitaallasten lager dan begroot.
  1. Dit betreft de kosten van diverse projecten (HOV IBP ) die verrekend worden met de daarvoor ingestelde transitorische post.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 14.01

Bereikbaarheid

Betere bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto

Lasten € 3.371 € 3.374
Baten € 0 € -411
Saldo € 3.371 € 3.786
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 14.02

Parkeren

Een acceptabele parkeerbalans in alle wijken

Lasten € 3.917 € 3.687
Baten € -4.720 € -5.107
Saldo € 8.637 € 8.794
Ga naar beleidsdoel